Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a chael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar fywydau plant? Os ydych chi'n raddedig sydd ag angerdd am ddysgu ac addysgu arloesol yna mae'r cwrs TAR hwn i chi. Mae'r cwrs blwyddyn hwn yn arwain at ddyfarniad statws athro cymwysedig. 

Byddwch yn astudio yn y brifysgol ac ysgolion cynradd i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben Cwricwlwm Cymru. 

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion sydd wedi'u dewis am eu darpariaeth ragorol a'u mentora o ansawdd uchel i athrawon dan hyfforddiant. Cewch gefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ym maes ymchwil ac ymholi, myfyrio beirniadol, technoleg ddigidol, addysgeg a'r Gymraeg wrth i chi adeiladu eich hunaniaeth unigryw eich hun fel athro neu athrawes.

Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) Lleiafrifoedd Ethnig

O dan y cynllun hwn, mae grant cymhelliant o hyd at £5,000 ar gael i bob myfyriwr sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

I ddysgu mwy am y Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) i Leiafrifoedd Ethnig, ewch i’n tudalen Bwrsariaethau Addysgu.

2024 Modd astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae cynnwys y cwrs wedi'i drefnu'n ddau fodiwl craidd sy'n rhedeg yn ystod dri thymor y cwrs blwyddyn. 

Cwricwlwm a phrofiad ysgol - ymgorffori egwyddorion addysgeg. 60 credyd ar lefel 6: 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar wybodaeth astudio'r pwnc a phrofiad ymarferol. Trwy gyfuniad o ddarlithoedd yn y brifysgol a phrofiadau yn yr ysgol, mae'r modiwl yn cefnogi athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu ac adlewyrchu fel dysgwyr gwydn, gydol oes, sy'n ymwneud yn bwrpasol â'u dysgu proffesiynol, eu datblygiad a'u lles eu hunain. Mae integreiddiad darlithoedd, seminarau a thiwtorial wedi'u halinio'n ofalus â phrofiadau ysgol cyfatebol, gan gefnogi theori drylwyr i ymarfer cymhwysiad. 

Mae athrawon dan hyfforddiant yn gwerthuso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn feirniadol trwy ymholi, er mwyn codi cyrhaeddiad dysgwyr. Maent yn datblygu, cydgrynhoi a mireinio eu gwybodaeth bwnc, eu dealltwriaeth a'u sgiliau mewn perthynas â'u rolau a'u cyfrifoldebau yn ystod profiad ysgol ac yn cyfrannu at gyflawni'r disgrifyddion ar gyfer Statws Athro Cymwysedig fel y'u nodwyd yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth. Defnyddir ystod o strategaethau asesu i fesur cymwyseddau gan gynnwys defnyddio technoleg ddigidol yn effeithiol a datblygu'r iaith Gymraeg i gefnogi a gwella dysgu ac addysgu. 

Ymarfer myfyriol - datblygu ymchwil ac ymholi i ddod yn gyfryngau newid. 60 credyd ar lefel 7: 

Mae'r modiwl hwn yn cefnogi'r modiwl lefel 6 yn llawn trwy ymgorffori a chydgrynhoi egwyddorion addysgeg a chefnogi ymholi pellach, myfyrio beirniadol a gwerthuso trwy brosiectau ymchwil penodol. Mae cyfnodolyn myfyriol blwyddyn o hyd yn pontio sgiliau ymchwil ac ymholi'r athrawon dan hyfforddiant. Archwilir a datblygir methodoleg ymchwil trwy brosiect yn yr ysgol sy'n cysylltu â chynllun datblygu ysgol fyw, gan sicrhau atebolrwydd o fewn amgylchedd yr ysgol. 

Defnyddir gwybodaeth ddamcaniaethol feirniadol a dadansoddi data i lywio ymholiad gweithredu ac i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddod yn athrawon sy'n ymholi gydol oes. Yn ogystal â datblygu ymchwil unigol, mae cyfleoedd asesu yn cael eu cynllunio trwy gydol y modiwl i asesu gallu athrawon dan hyfforddiant i archwilio a myfyrio’n feirniadol ar erthyglau ymchwil sy’n gysylltiedig ag arferion pedagogaidd gwahaniaethu, ymddygiad ac asesu ar gyfer dysgu (er enghraifft). 


Addysgu 

Defnyddir ymagwedd dysgu cyfunol i ddarparu ystod o gyfleoedd dysgu hyblyg i athrawon dan hyfforddiant ac i dynnu sylw at egwyddorion addysgeg effeithiol trwy fodelu effaith ystod o ymagweddau.  

Mae darlithoedd yn tynnu eich sylw at ymchwil gyfredol, diwygiad a datblygiad y cwricwlwm ac ymagweddau addysgeg. Mae sesiynau ymarferol astudiaeth pwnc penodol yn cefnogi athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad. 

Mae sesiynau tiwtorial yn darparu cyfleoedd ar gyfer trafodaeth academaidd ac yn yr ysgol a myfyrio personol. 

Mae astudio dan gyfarwyddyd yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i baratoi'n briodol ar gyfer asesiadau; i fireinio eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth trwy ymchwilio i amrywiaeth o adnoddau ar gyfer datblygu sgiliau a gwella deallusrwydd. 

Mae Dysgu Annibynnol yn annog athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu gwybodaeth bwnc bellach, i wella sgiliau ymchwil ac i gymryd cyfrifoldeb am ddatblygu targedau personol. Mae athrawon dan hyfforddiant yn defnyddio'r cyfleusterau rhagorol gan gynnwys cyfleoedd dysgu efelychol. 

Mae'r Profiad Ysgol wedi'i strwythuro'n flociau o ddysgu ac ymarfer dwys trwy gydol y rhaglen. Mae hyn yn cefnogi athrawon dan hyfforddiant i elwa ar gyfleoedd strwythuredig i weithio ar feysydd penodol o’u hymarfer trwy ‘gyfuno’ theori, ymchwil ac ymarfer. Mae'r dysgu wedi'i ffocysu, yn hytrach nag yn wasgaredig; ymhob bloc o Brofiad Ysgol, mae athrawon dan hyfforddiant yn addysgu, wedi'i arsylwi gan aelod cymwys o staff yr ysgol, eu darlithydd, neu'r ddau. Mae'r addysgu'n dechrau gydag addysgu mewn grwpiau bach, neu ddysgu gweithgaredd byr i grwpiau mwy, gan adeiladu i ddysgu gwersi cyfan ac yna cyfres o wersi. 

Mae athrawon dan hyfforddiant yn cwrdd â mentoriaid unwaith yr wythnos i drafod eu dysgu eu hun ac i ddysgu am ddyletswyddau proffesiynol ehangach mewn perthynas ag ysgolion.


Asesiad 

Mae'r asesiad yn cynnwys aseiniadau academaidd ysgrifenedig, beirniadaethau o erthyglau cyfnodolion, cyflwyniadau, prosiect agos at ymarfer a gyflwynir fel e-lyfr ac asesiad digidol ymarferol. Bydd cynnydd yn cael ei asesu trwy gydol y flwyddyn tuag at y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth er mwyn dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC). 

Achrediadau

Wedi'i achredu (yn ddibynnol ar amodau) gan Gyngor y Gweithlu Addysg (EWC) 


Darlithwyr

Mae tîm ein cwrs yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ymroddedig, profiadol sydd ag ystod eang o brofiad o weithio gydag athrawon dan hyfforddiant mewn ystod o gyd-destunau a lleoliadau. Byddant yn eich tywys ar eich taith i ragoriaeth broffesiynol:

Grwpiau i gefnogi athrawon dan hyfforddiant, tiwtorialau rheolaidd a lefel uchel o ofal bugeiliol


Cyfleusterau

Ar y campws, byddwch yn dysgu mewn awyrgylch sy'n eich paratoi'n llawn ar gyfer y byd gwaith. Mae gennym ystafelloedd dosbarth arbenigol sy'n efelychu lleoliadau ysgolion cynradd a gofodau digidol hyblyg a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu dilys i chi. Mae'r mannau dysgu hyn wedi'u dylunio i efelychu awyrgylch ysgol, gan ganiatáu i chi ddatblygu hyder ar gyfer y gweithle mewn sefyllfaoedd realistig.

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion arferol, ond mae Prifysgol De Cymru yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Yr eithriad i hyn yw bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod gan bob ymgeisydd o leiaf TGAU gradd B/gradd 5 (neu gyfwerth) mewn Saesneg Iaith a Mathemateg (a gradd C/gradd 4 mewn Gwyddoniaeth ar bwynt mynediad ar unrhyw gwrs AGA). Mae cyfuniadau o gymwysterau'n dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Os nad oes gennych y gofynion TGAU gradd C mewn Mathemateg, Saesneg Iaith a/neu Wyddoniaeth, ond bod gennych radd D TGAU, yna gallwch ennill cywerthedd gradd C drwy gwblhau modiwl mewn Mathemateg, Saesneg a/neu Fathemateg yn llwyddiannus. neu Wyddoniaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r ddolen hon.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer Medi 2024 oedd 31 Ionawr 2024. Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer mynediad Medi 2024.

Mae mynediad i’r rhaglen TAR yn amodol ar:

Gradd Anrhydedd mewn maes sy'n ymwneud ag addysg gynradd, o ddosbarthiad 2:2 o leiaf; neu unrhyw radd anrhydedd o ddosbarthiad 2:2 o leiaf lle mae lefel A gradd C neu uwch (neu gyfwerth) wedi'i chael mewn maes pwnc cwricwlwm cynradd.

Dewis yn seiliedig ar gyfweliad llwyddiannus.

Arall

TGAU

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg Iaith (ar gyfer cyrsiau AGA) a Gwyddoniaeth ar Radd C.

Os nad oes gennych y gofynion TGAU gradd C mewn Mathemateg, Saesneg Iaith a/neu Wyddoniaeth, ond bod gennych radd D TGAU, yna gallwch ennill cywerthedd gradd C drwy gwblhau modiwl mewn Mathemateg, Saesneg a/neu Fathemateg yn llwyddiannus. neu Wyddoniaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dolen yma.

Datganiad Personol

Pan fyddwch yn ysgrifennu eich datganiad personol dylech anelu at gyflawni’r canlynol:

 • Dangos mewnwelediad a dealltwriaeth glir o'ch dewis yrfa a sut rydych yn addas ar gyfer y cwrs hwn
 • Darparu tystiolaeth sy'n dangos bod gennych ddealltwriaeth glir o'r cwrs yr ydych yn gwneud cais amdano
 • Rhoi manylion o’ch cymhelliant a'ch ysbrydoliaeth ar gyfer y cwrs a'r yrfa o'ch dewis
 • Dangos dealltwriaeth/ymrwymiad i'r gwerthoedd, y rhinweddau a'r nodweddion a ddisgwylir gan yr yrfa
 • Rhoi manylion sy’n berthnasol i’ch cais: e.e. hyfforddiant blaenorol neu sgiliau trosglwyddadwy

Cyfweliad

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Bydd y rhai sy'n gwneud cais yn cael rhagor o fanylion os byddant yn llwyddiannus yn y cam dethol cychwynnol. Rhaid i'r rhai a gyfwelir ddangos dawn ar gyfer addysgu yn ogystal â'u galluoedd deallusol trwy broses o drafodaeth grŵp a chwestiynau unigol. 

Bydd pob ymgeisydd wedi cwrdd â gofynion y Safonau Iechyd Addysg cyn cychwyn ar y cwrs. Bydd rhwymedigaethau statudol o dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DDA) yn cael eu dilyn a bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud i sicrhau na wahaniaethir yn erbyn ymgeiswyr yn y broses ymgeisio neu tra ar y cwrs AGA. Bydd aelodau staff yn bodloni'r gofynion statudol a osodir ar y sefydliad gan y ddyletswydd ecwiti anabledd.

Mae angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS – bydd manylion yn cael eu hanfon at ymgeiswyr ar yr adeg briodol.

Profiad gwaith perthnasol

Yn ogystal â'r cymwysterau ffurfiol, mae angen profiad gwaith gyda phlant mewn lleoliad ysgol fel arfer. Gall hyn fod, er enghraifft, yn waith cyflogedig amser llawn neu ran-amser neu wirfoddol mewn lleoliad addysgol.

Dylai'r profiad gwaith hwn fod yn gyfwerth ag o leiaf ddeg diwrnod ac fel arfer rhaid ei gwblhau cyn i gais gael ei gyflwyno. Bydd gofyn i'r myfyriwr esbonio sut y mae wedi bodloni'r gofyniad hwn yn ei ddatganiad personol. Efallai y gofynnir i’r ymgeisydd gyflwyno geirda ychwanegol yn ymwneud â’i brofiad gwaith yn cadarnhau ei fod wedi cwblhau’r profiad gofynnol mewn lleoliad ysgol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol hefyd fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.5 gydag isafswm sgôr o 6 ym mhob cydran.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i dalu'ch ffioedd dysguyn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y cynllun Credydau Dysgu Uwch ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn-amser: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn-amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

 • *DBS £55.42 - Mae'r ffi hon yn cynnwys £44 ar gyfer tystysgrif y gwiriad manylach, ffi weinyddiaeth y Swyddfa Bost a'r ffi weinyddiaeth ar-lein.
 • *Gwasanaeth diweddaru DBS £13 - Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Nodwch fod rhaid ymuno â'r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod o dderbyn tystysgrif eich gwiriad manylach.
 • Arall Teithio i leoliad ac oddi yno ac unrhyw gostau ychwanegol a godir gan leoliadau (gorfodol)* * - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad ac yn gost ychwanegol i'w thalu gan fyfyrwyr.

Cyllid

Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) Lleiafrifoedd Ethnig

Mae’r cynllun hwn yn gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru dalu grantiau i fyfyrwyr AGA ôl-raddedig, sy’n nodi eu bod yn Ddu, Asiaidd neu o Leiafrifoedd Ethnig ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023.

O dan y cynllun hwn, mae grant cymhelliant o hyd at £5,000 ar gael i bob myfyriwr sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Telir y taliad mewn dau randaliad o £2,500 i fyfyrwyr cymwys.

 • £2,500 ym mis Gorffennaf/Awst ar ôl cwblhau'r TAR yn llwyddiannus a dyfarnu SAC.
 • £2,500 ar gwblhau Sefydlu yn llwyddiannus yng Nghymru.

I ddysgu mwy am y Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) i Leiafrifoedd Ethnig, ewch i’n tudalen Bwrsariaethau Addysgu.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddangos yn eu cais:

 • proffil TGAU a lefel 3 addas a dosbarth gradd priodol
 • sgiliau llythrennedd o ansawdd uchel, gan gynnwys yn Gymraeg, os yn astudio trwy gyfrwng Cymraeg
 • meddylfryd, gwerthoedd a chymhelliant priodol, gan ddangos tystiolaeth o hyn yn y datganiad personol
 • dealltwriaeth o'r sector addysg yn gyffredinol, gan ddangos tystiolaeth o hyn yn y datganiad personol

Myfyrwyr y DU
Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n byw yn y DU, yn ymgeisio am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND a'ch bod heb ymgeisio trwy UCAS o'r blaen.  Os ydych yn ymgeisio i astudio rhan amser, i astudio modiwlau ychwanegol i gyd-fynd â'r Radd Sylfaen neu HND neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, dylech wneud cais uniongyrchol.

Myfyrwyr Rhyngwladol ac UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU

Datganiad derbyn

 • Addysgu
 • Gyrfaoedd sy'n gofyn am ddealltwriaeth o ddysgu ac addysgu megis rolau addysg mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd, sefydliadau sector preifat.


Sut mae'r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Byddwch yn ymgymryd â phrofiadau ysgol trwy gydol y cwrs lle byddwch yn gweithio gyda mentoriaid ysgol a thiwtoriaid prifysgol i ddatblygu eich sgiliau addysgu a gwneud cynnydd tuag at gyflawni statws athro cymwysedig (SAC). Treulir y profiadau hyn yn gweithio gyda gwahanol grwpiau oedran ar draws ystod amrywiol o leoliadau ysgolion cynradd o fewn Cymunedau Dysgu i sicrhau bod gennych brofiad o addysgu ar draws ystod o ysgolion ac amrediadau oedran. 

Byddwch hefyd yn cael eich dysgu a'ch cefnogi gan amrediad o gydweithwyr profiadol yn ein hysgolion partner, wedi'u lleoli yn Ne Ddwyrain Cymru. 

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich arfogi â statws athro cymwysedig (SAC) a byddwch yn gymwys i gofrestru fel athro cynradd gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC). Byddwch yn gymwys i ddysgu yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.