Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn AAA / ADY (Awtistiaeth) ar gyfer y rhai sydd am ddod yn ymarferydd uwch mewn awtistiaeth trwy gaffael cymhwyster perthnasol. Mae cwrs AAA / ADY PDC yn cynnig yr unig astudiaeth awtistiaeth yn y rhanbarth sy'n seiliedig ar ymarfer ac mae'n denu ystod eang o fyfyrwyr o dde Cymru a gorllewin Lloegr, yn ogystal â llawer o fyfyrwyr rhyngwladol. 

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd â swydd arbenigol mewn lleoliadau addysgol, iechyd a gofal, neu yn y trydydd sector, ac mae’n addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion awtistig. Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig AAA / ADY yn berthnasol i ymarferwyr newydd gymhwyso sydd â diddordeb mewn ennill arbenigedd mewn awtistiaeth, ac os ydych chi'n dod o safbwynt personol ar awtistiaeth ac yr hoffech chi ddyfnhau'ch gwybodaeth a darganfod mwy am ymchwil gyfredol a syniadau damcaniaethol perthnasol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig AAA / ADY yn archwilio theori, polisi ac arfer mewn perthynas â phob agwedd ar awtistiaeth fel y deellir ar hyn o bryd mewn gwahanol gyd-destunau. Mae cynnwys modiwlaidd wedi'i gynllunio i roi'r cyfle i deilwra'ch astudiaeth ôl-raddedig i ddiwallu'ch anghenion proffesiynol neu bersonol unigol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr astudio dau fodiwl a gallant ddewis cymryd naill ai un neu'r ddau o'r modiwlau sy'n canolbwyntio ar awtistiaeth: 


Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 


Mae'r modiwl hwn yn archwilio datblygiad damcaniaethau cyfredol awtistiaeth ac yn archwilio goblygiadau'r rhain i unigolion, teuluoedd ac ymarferwyr awtistig. Fe'i cynlluniwyd i ddyfnhau'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o wahaniaethau canfyddiadol synhwyraidd awtistiaeth ac ystyried y ffyrdd y gall y rhain arwain at ffordd wahanol o fod yn y byd. 

Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth


Mae’r modiwl hwn yn archwilio’n feirniadol ddatblygiadau cenedlaethol a rhyngwladol mewn polisi ac ymarfer mewn perthynas ag addysg a chefnogaeth awtistiaeth o fewn amrywiaeth o leoliadau a chyd-destunau. Bydd yn eich galluogi i werthuso continwwm y ddarpariaeth ar gyfer pobl awtistig yng ngoleuni damcaniaethau dysgu a chan gyfeirio at fodelau anabledd pwysig.
 
Os ydych chi am gymryd un modiwl awtistiaeth yn unig, gallwch ddewis modiwl pellach o'r Rhaglen Dysgu Proffesiynol, er enghraifft:


Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 


Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar achosiaeth, cyflwyniad a goblygiadau anawsterau iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc. 


AAA: Cyd-destunau a Chysyniadau 


Mae'r modiwl hwn yn archwilio arfer mewn AAA / ADY, anableddau dysgu ac addysg gynhwysol ac yn myfyrio'n feirniadol ar y tensiwn rhwng nodi angen ac athroniaeth cynhwysiant. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY


Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr o theori ac ymarfer mewn perthynas â rôl SENCo / ALNCo ac felly ymateb i dirwedd newidiol AAA / ADY. 

Dysgu

Addysgir pob modiwl yn ystod sesiynau wythnosol ar y campws dros dymor o 10 wythnos. Mae dysgu'n digwydd mewn seminarau dan arweiniad athrawon a myfyrwyr, trafodaethau grŵp, tiwtorialau unigol a thrwy dasgau dysgu gweithredol. Cyflwynir cynnwys mewn ffyrdd difyr a rhyngweithiol, gyda chyfeiriad a chefnogaeth glir ar gyfer darllen beirniadol ac ysgrifennu ar lefel academaidd. Fel arfer cynhelir yr addysgu gyda'r nos a chyflwynir sesiynau gan arweinydd y modiwl ynghyd â siaradwyr gwadd.

Asesiad 

Asesir pob modiwl trwy aseiniad, a all fod ar ffurf aseiniad ysgrifenedig 5,000 o eiriau neu dasg asesu ymarferol amgen. 

Lleoliadau

Os nad ydych mewn ymarfer proffesiynol, ond yr hoffech ennill profiad o weithio'n broffesiynol mewn perthynas ag addysg a chefnogaeth awtistiaeth, gellir darparu help i sefydlu interniaeth. 

Darlithwyr 

Yasmeen Multani, arweinydd modiwl


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd gyntaf a / neu brofiad perthnasol digonol o awtistiaeth a thystiolaeth o astudiaeth ddiweddar. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn gweithio yn y maes gwaith penodol hwn. Mae dyfarniad ôl-raddedig mewn awtistiaeth yn hwb mawr i yrfa. Beth bynnag fo'ch proffesiwn, mae profiad wedi dangos i ni fod llwyddiant ar y cwrs yn arwain at well rhagolygon cyflogaeth. Mae rhieni plant awtistig yn teimlo eu bod wedi'u grymuso gan y mewnwelediad cynyddol a enillwyd.

Mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gyflwyno mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol ar agwedd o awtistiaeth. Mae myfyrwyr eraill wedi sicrhau dyrchafiad a/neu gyflogaeth mewn sefydliadau sy'n cefnogi neu addysgu unigolion awtistig yn benodol.