Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dadansoddi Ymddygiad yn cynnig cyfle unigryw i ennill profiad mewn dadansoddi ymddygiad o dan oruchwyliaeth agos Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd (BCBA). Mae'r cwrs hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Ardystio Dadansoddiad Ymddygiad (BACB), sef y corff rheoleiddio rhyngwladol ar gyfer ymarfer dadansoddi ymddygiad. 

Sylwch: Mae yna newidiadau i ardystiad BACB a allai effeithio ar ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn a sut y gallent effeithio arnoch chi ar wefan BACB - 2023 International Changes FAQs neu ar wefan UK-SBA FAQs: BACB Decision on UK Certifications Post-2022 - UK Society for Behaviour Analysis.

Mae'r cwrs Dadansoddi Ymddygiad wedi'i gynllunio i roi profiad i chi o gymhwyso strategaethau asesu dadansoddol ac ymyrraeth ymddygiad ar draws ystod o leoliadau a phoblogaethau. Cewch eich dysgu a'ch goruchwylio gan dîm o Ddadansoddwyr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu gwaith ymchwil a chlinigol yn y maes. Mae ganddyn nhw hefyd gyfoeth o brofiad mewn addysgu a goruchwylio myfyrwyr.  

Sylwch: Oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A
Llawn amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A
Llawn amser 2 flynedd Medi Trefforest A
 • Arfer dan Oruchwyliaeth mewn Dadansoddi Ymddygiad - 40 credyd 
  Nod y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu strategaethau asesu sylfaenol ac ymyrraeth yn seiliedig ar wyddoniaeth dadansoddi ymddygiad. Bydd myfyrwyr yn dysgu defnyddio'r strategaethau hyn yn foesegol gydag unigolion amrywiol sydd ag ymddygiad heriol. Byddant hefyd yn dysgu cyfathrebu strategaethau a chanlyniadau yn effeithiol i weithwyr proffesiynol a defnyddwyr. 
 • Dadansoddiad Ymddygiad ar Waith - 40 credyd
  Nod y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyrwyr i gymhwyso strategaethau dadansoddol ymddygiad craidd (a nodwyd gan Restr Tasg BACB) ar draws ystod o leoliadau, poblogaethau a phroblemau ymddygiad.
 • Profiad Uwch mewn Dadansoddi Ymddygiad - 40 credyd
  Nod y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu cymwyseddau datblygedig mewn dadansoddi ymddygiad, gan gynnwys y strategaethau asesu ac ymyrraeth hynny a allai fod yn arbenigol iawn i boblogaethau, lleoliadau neu ymddygiadau penodol. Bydd y modiwl hefyd yn hwyluso sgiliau myfyrwyr o reoli rhaglenni newid ymddygiad a darparu cefnogaeth systemau. Bydd myfyrwyr yn cyrchu llenyddiaeth ddiweddar i lywio arferion asesu a thriniaeth ac yn dangos sut mae canfyddiadau gwyddonol cyfredol yn llywio ymarfer. Byddant hefyd yn dysgu syntheseiddio canfyddiadau gwyddonol fel rhesymeg dros argymhellion clinigol ac yn cyflwyno'r canfyddiadau hynny i ddefnyddwyr a gweithwyr proffesiynol yn effeithiol.

Dysgu

Byddwch yn cylchdroi lleoliadau oddeutu bob chwe mis, a fydd yn caniatáu ichi gefnogi pobl ag ystod o ymddygiadau heriol gyda strategaethau asesu dadansoddol ymddygiad ac ymyrraeth. 

Gall cleientiaid gynnwys unigolion ag anhwylderau neu anawsterau amrywiol, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, anawsterau cymdeithasol ac emosiynol, ADHD, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae lleoliadau gyda phlant, pobl ifanc, neu oedolion ar gael. 

Gall lleoliadau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ysgolion GIG Gwasanaeth Anabledd Dysgu, a chanolfannau triniaeth breswyl. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio yn Clinig Dadansoddi Ymddygiad y Brifysgol, lle byddwch yn cynorthwyo i ddarparu therapi ymyrraeth gynnar i blant ifanc ag awtistiaeth. Ni yw'r unig Brifysgol yn y DU sydd â chlinig dadansoddi ymddygiad ar y campws. 

Asesiad

Mae asesiadau'n cynnwys gwaith cwrs ac arholiadau. 

Cyfleusterau

Ni yw'r unig Brifysgol yn y DU sydd â  Chlinig Dadansoddi Ymddygiad ar y campws. Mae'r clinig yn gartref i dri gwasanaeth gwahanol, gan gynnwys y Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar, y Gwasanaeth Ymyrraeth Academaidd, a'r Gwasanaeth Therapi Ymddygiad. Mae gennym hefyd nifer o leoliadau oddi ar y campws, gan gynnwys ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, HMP Parc, a grwpiau ymgynghori dadansoddi ymddygiad arbenigol. 

Mae ein Cyfres Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, cyfleusterau EEG (electroencephalogram) ac ECG (electrocardiogram). 

Darlithwyr

 • Dr Aimee Giles, Arweinydd Cwrs
 • Dr Richard May
 • Dr Emily Groves


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i fyfyrwyr fod wedi cofrestru ar hyn o bryd neu wedi cwblhau cwrs MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad i wneud cais am y rhaglen hon. Dylai myfyrwyr heb gymwysterau MSc o'r fath nodi nad yw'r rhaglen hon yn cwmpasu'r gofynion cwricwlwm a addysgir sy'n ofynnol ar eu cyfer BACB ardystio a dylem ystyried ein rhaglen gydymaith MSc Dadansoddiad a Therapi Ymddygiad i gyflawni'r gofyniad hwn. 

Gofynion Ychwanegol

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol.  Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd 

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: £6333
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £10067 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad

Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad.

Arall: Yswiriant atebolrwydd proffesiynol * £ 100

Adnewyddadwy bob blwyddyn mae'r myfyriwr ar y cwrs

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae galw cynyddol yn y DU am weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi mewn dadansoddi ymddygiad, yn enwedig y rhai sydd wedi’I hardystio gyda BACB. Cyflogir dadansoddwyr ymddygiad mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys darparwyr gwasanaeth i bobl ag awtistiaeth a / neu anableddau dysgu, y GIG, ysgolion, a chyfleusterau triniaeth breswyl i bobl ag ymddygiad heriol. Mae rhai dadansoddwyr ymddygiad hefyd yn gweithio fel ymgynghorwyr annibynnol yn eu meysydd arbenigedd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.