Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Gofal Acíwt a Chritigol yn mynd i'r afael â'r gofal cymhleth sy'n ofynnol gan gleifion difrifol wael. Gall cleifion fynd yn ddifrifol wael neu'n ddifrifol ar unrhyw adeg a pho fwyaf sâl y daw'r claf, y mwyaf tebygol y byddant o fod yn agored i niwed, yn ansefydlog yn ffisiolegol ac angen gofal cymhleth. 

Mae cleifion difrifol neu ddifrifol wael yn bodoli mewn llawer o leoliadau mewn ysbytai a thu hwnt ac mae angen sicrhau bod ansawdd y gofal yn cael ei ddarparu gan ymarferwyr gofal iechyd gwybodus. 

Mae'r cwrs gofal critigol blwyddyn hwn yn addas os ydych chi'n gweithio ynddo ICU, CCU, HDU, Damweiniau ac achosion brys, theatrau, unedau asesu meddygol / llawfeddygol (MAU/SAU), gofal cyn-ysbyty a wardiau acíwt cyffredinol. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A

Ffisioleg Gymhwysol Salwch Acíwt a Chritigol - 20 credyd 

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ddadansoddi'n feirniadol effaith pathoffisioleg ar gleifion sy'n oedolion acíwt ac yn ddifrifol wael ac i ddeall ffisioleg wedi'i newid. Byddwch yn archwilio canlyniadau salwch acíwt a beirniadol ar homeostasis gan ddefnyddio sylfaen wybodaeth eang o ffisioleg normal a newidiol i ddeall triniaethau allweddol. Bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar ffisioleg cardio-anadlol, rheolaeth niwrolegol a chyflyrau meddygol acíwt.  

Gofal a Rheolaeth y Acíwt a Salwch Critigol - 20 credyd 

Byddwch yn gwerthuso'n feirniadol gymhlethdod materion gofal mewn perthynas â chleifion sy'n ddifrifol wael ac yn ddifrifol wael ac yn dadansoddi cyd-destun y gofal hwnnw. Dadansoddir effeithiolrwydd gweithredu gofal ar draws ystod o gyflwyniadau cleifion gan roi ystyriaeth i'r prosesau asesu, monitro ac ymyrraeth.

Materion Cyfreithiol a Phroffesiynol wrth Ofalu am y Acíwt a Salwch Critigol - 20 credyd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cynnal gwerthusiad beirniadol o systemau darparu gwasanaeth o safbwyntiau cyfreithiol a phroffesiynol. Mae hyn yn cynnwys yr hawl i ofal iechyd; cynnal hawliau dynol; dyletswydd a safonau gofal; esgeulustod proffesiynol a chymhwyso'r rhain i ymarfer proffesiynol mewn cyd-destunau gofal acíwt a beirniadol. Mae pynciau fel bywyd a marwolaeth, ewthanasia, diffiniadau cyfreithiol o farwolaeth, rhoi organau a meinwe hefyd yn cael eu hystyried o ran y goblygiadau ar ymarferwyr sy'n gofalu am gleifion acíwt a difrifol wael. 


Dysgu 

Byddwch yn astudio trwy gymysgedd o ddarlithoedd, gwaith grŵp, senarios cleifion, sesiynau tiwtorial rhyngweithiol a chyflwyniadau seminar. 

Bydd angen i chi fynychu'r Brifysgol un diwrnod yr wythnos, ar hyn o bryd mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu ar ddydd Gwener am 9 am-5pm. 


Asesiad 

Asesir modiwlau trwy gwestiynau amlddewis, viva voce (arholiad llafar), aseiniadau, Arholiadau Clinigol Strwythuredig Amcan (OSCE) a thystiolaeth ysgrifenedig o ddatblygiad personol a phroffesiynol. 

Bydd yr OSCEau yn cael eu cynnal ym mis Mai bob blwyddyn ac yn cael eu cwblhau fel rhan o fodiwl Gofal a Rheolaeth y Modiwl Acíwt a Chritigol ac yn cynnwys ymgymryd â hanes cynhwysfawr i gleifion, archwilio system gorfforol benodol, a nodi cynllun rheoli a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn. a chynnwys ymgymryd â hanes cynhwysfawr y claf, archwilio system gorfforol benodol, a nodi cynllun rheoli a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn. 

Ffisioleg gymhwysol y rhai sy'n ddifrifol wael  
MCQ awr (Mawrth) 
Papur ateb byr dwy awr (Ebrill) 

Materion cyfreithiol a phroffesiynol wrth ofalu am y rhai sy'n ddifrifol wael  
Viva yn seiliedig ar aseiniad (Mai) 

OSCEs (Amcan, Archwiliad Clinigol Strwythuredig) 
Asesiad cynradd 10 munud 
Asesiad clinigol 25 munud yn benodol i'ch rôl (Mai) 

Hefyd, aseiniad 3,000 gair ar gyfer pob un o'r modiwlau uchod (Mai) 

Cyfleusterau 

Ein cyflwr diweddaraf Canolfan Efelychu Clinigol yn efelychu gofal acíwt GIG amgylchedd, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i'n myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys. 


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae angen i ymgeiswyr fod wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), neu'r HCPC(Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd) ac mae ganddynt radd Anrhydedd berthnasol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol.  Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Byddwch yn datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol yn eich maes clinigol arbenigol. Bydd y cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig a Gofal Critigol hefyd yn eich galluogi i ddatblygu lefel uchel o sgil wrth drosglwyddo gwybodaeth ddamcaniaethol gymhleth i ymarfer clinigol cynhwysfawr, sy'n canolbwyntio ar y claf ac sy'n canolbwyntio arno.