Generi.07b2a990.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol Tystysgrif Ôl-raddedig

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol ym Mhrifysgol Cymru yn cynnig cyflwyniad ysgogol i'r sgiliau, theori ac ymwybyddiaeth i lywio ymarfer sy'n dod i'r amlwg. 

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at ein cwrs Dip MSc / Ôl-raddedig mewn 

Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol Fodd bynnag, nid oes dilyniant awtomatig a bydd angen i bob ymgeisydd ailymgeisio a bod yn llwyddiannus mewn cyfweliad ar gyfer y cwrs Dip MSc / Ôl-raddedig mewn Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol  

Gall y cymhwyster hwn hefyd helpu pobl mewn proffesiynau cysylltiedig fel gwaith cymdeithasol, nyrsio neu addysgu i ddatblygu eu sgiliau gwrando a chyfathrebu. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Yn ystod cwrs Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol Tystysgrif Ôl-raddedig byddwch yn:

• datblygu'r defnydd o sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol o fewn ffiniau ymarfer moesegol (wedi'u llywio gan Fframwaith Moesegol BACP a Safon Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg BABCP) 

• datblygu sgiliau effeithiolrwydd rhyngbersonol mewn perthynas â'r hunan ac eraill 

• datblygu hunanymwybyddiaeth i lywio ymarfer sy'n dod i'r amlwg, yn unol ag elfennau o'r Raddfa Therapi Gwybyddol - Diwygiedig (Blackburn et al, 2001) 

• dangos dealltwriaeth feirniadol o seiliau damcaniaethol ymarfer CBT a'i sylfaen dystiolaeth 

• Arddangos integreiddiad sgiliau, ymwybyddiaeth a theori i ymarfer


Modiwlau

Sgiliau Effeithiolrwydd Rhyngbersonol (Lefel 7) 
Ei nod yw datblygu dealltwriaeth feirniadol a defnydd moesegol o ystod o sgiliau therapiwtig ymddygiadol gwybyddol craidd yng nghyd-destun seiliau damcaniaethol. 
Gyda ffocws ar hwyluso hunan-fyfyrio trwy ymarfer myfyriol beirniadol er mwyn cynnal perthynas therapiwtig gadarn yn eich ymarfer sy'n dod i'r amlwg. 
 
Egwyddorion, Sgiliau a Theori CBT (Lefel 7) 
Mae'n rhoi cyflwyniad i sgiliau a theori dulliau ymddygiadol gwybyddol o hwyluso newid, gan gydnabod pwysigrwydd y berthynas therapiwtig fel llwyfan ar gyfer ymyriadau. Ei nod yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o egwyddorion, sgiliau, theori a dylanwad empirig CBT. 
 
Gweithio mewn Cyd-destun Proffesiynol (Lefel 7) 
Yn datblygu gwybodaeth am faterion ymarfer proffesiynol sy'n ofynnol i ymarfer yn y maes. Datblygu eu gallu i werthuso'n feirniadol y cyd-destun cymdeithasol, sefydliadol, cyfreithiol a moesegol wrth ddefnyddio sgiliau CBT ac o fewn iechyd meddwl a chymhwyso'r codau perthnasol o fframweithiau moesegol a chodau ymddygiad proffesiynol. 

Dysgu

Mae'r Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol Tystysgrif Ôl-raddedig hwn yn 60 credyd ar Lefel 7. 

Byddwch yn dysgu trwy ymarferion trwy brofiad, ymarfer sgiliau, gwaith datblygu personol ac addysgu ffurfiol. Byddwch yn gweithio mewn parau, grwpiau bach a grwpiau mwy. 

Presenoldeb

Disgwylir i chi fynychu'r holl sesiynau addysgu ac mae isafswm gofyniad presenoldeb o 80%.

Lleoliadau

Nid oes unrhyw ofyniad am leoliad myfyriwr, therapi personol na phenwythnos preswyl ar y cwrs hwn.

Asesiad

I gwblhau Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol Tystysgrif Ôl-raddedig bydd angen i chi: 

 • Cymryd rhan weithredol mewn ymarfer addysgu a sgiliau
 • Cwblhau dau ymarfer sgiliau wedi'u recordio
 • Cwblhau dau adroddiad proses ar recordiadau sgiliau wedi'u cefnogi gan bortffolio o dystiolaeth
 • Aseiniad Ysgrifenedig Cyflawn - Astudiaeth achos

Cyfleusterau

Cewch eich dysgu mewn cyfleusterau modern gydag ystafelloedd dosbarth pwrpasol, gan ddefnyddio offer recordio digidol. 

Darlithwyr

Taf Kunorubwe - Arweinydd Cwrs
Gwartheg Alison - Uwch Ddarlithydd

I symud ymlaen i'r Rhaglen Meistr: *

 • Gradd israddedig. (Gellir ystyried cymwysterau proffesiynol perthnasol yn lle gradd) 
 • Lefel 2/3 Cymhwyster cwnsela yn ddymunol 
 • Profiad o weithio gyda phobl yn y maes gofalu 
 • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais ** 

I'w gwblhau fel cymhwyster arunig:

 • Profiad o weithio gyda phobl yn y maes gofalu 
 • Profiad proffesiynol a / neu gymwysterau perthnasol 
 • Mae gradd israddedig yn ddymunol 
 • Mae Cymhwyster Cwnsela Lefel 2/3 yn ddymunol 
 • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais ** 

* Efallai y bydd yn bosibl symud ymlaen i'r Rhaglen Feistr heb radd israddedig os yw'ch perfformiad ar y Dystysgrif Ôl-raddedig yn rhagorol. 

** Rhaid i'r tystlythyrau fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i  [email protected]

Mae canllawiau ymgeisio manwl ar y wybodaeth ar gyfer tudalen we ymgeisydd cwnsela.

Fe'ch cynghorir i wneud cais yn gynnar. Mae'n annhebygol y bydd ceisiadau cyflawn a dderbynnir ar ôl hanner dydd, 1 Rhagfyr 2020 yn gallu cwblhau ein proses gyfweld ar gyfer dyddiad cychwyn Ionawr 2021. Yn yr achos hwn, bydd eich cais yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad y derbyniad canlynol, Medi 2021. 

Cyfweliad

Rydyn ni am roi'r cyfle i chi ofyn cwestiynau i ni sy'n bwysig i chi ac mae angen i ni archwilio'ch cymhelliant a'ch addasrwydd ar gyfer y math o hyfforddiant rydyn ni'n ei gynnig ar y rhaglen hon. 

8fed Rhag

Sylwch fod y dyddiad cyfweld hwn ar gyfer derbyniad Ionawr 2021, Rhestrir cyfweliadau ar gyfer derbyniad Medi 2021 yn fuan. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

 • Rhan-amser y DU: £ 1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus / Cyfnewid, y cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o gwrs arall. sefydliad.

Gwneud cais Nawr


Datganiad Derbyn

Bydd y cwrs yn gwella eich cyflogadwyedd trwy wella eich sgiliau cyfathrebu, paratoi ar gyfer sgiliau a datblygiad proffesiynol ac academaidd pellach trwy ymarfer. 

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn cael Sgiliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol Tystysgrif Ôl-raddedig. 

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at ein cwrs Dip MSc / Ôl-raddedig mewn Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol. Fodd bynnag, nid oes dilyniant awtomatig a bydd angen i bob ymgeisydd ailymgeisio a bod yn llwyddiannus mewn cyfweliad ar gyfer y cwrs Dip MSc / Ôl-raddedig mewn Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol. 

Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i gymhwyso fel seicotherapyddion neu wella eu sgiliau gwaith presennol. Mae graddedigion wedi dod o hyd i waith yn y GIG, cyfleusterau iechyd preifat ac ymarfer preifat. Mae rhai wedi mynd ymlaen i ddysgu, datblygu eu gyrfaoedd ymchwil ac i oruchwylio. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL