Wedi'i ddysgu'n llwyr ar-lein, mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer meddygon, deintyddion, therapyddion deintyddol, fferyllwyr a nyrsys, ac fe'i datblygwyd gyda'r pwrpas o hyrwyddo a gwella'r wybodaeth broffesiynol sy'n sail i'r arfer mewn meddygaeth gosmetig. 

Mae gofynion rheoliadol cynyddol ar gyfer y rhai sy'n perfformio gweithdrefnau esthetig yn golygu y byddai'r cymhwyster hwn yn garreg filltir bwysig yn nhaith yr ymarferydd gofal iechyd i fod yn ymarferydd esthetig. Mae awdurdodau rheoleiddio unigolion, megis y CDC, GMC a'r NMC, yn ystyried bod cymwysterau o'r fath yn rhan annatod. 

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddwch yn dod yn arweinydd yn eich maes, a gallwch fynd ymlaen i astudio'r Diploma Ôl-raddedig a'r MSc mewn Meddygaeth Gosmetig. 

Ewch i wefan Diploma MSc.

Dilynwch ni ar Twitter.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r cwrs ar-lein yn para chwe mis ac mae'n gwrs dysgu o bell rhan amser, gyda thri modiwl, pob un yn para chwe wythnos. 

Modiwl 1 - Anatomeg, Ffisioleg a Materion Proffesiynol

Nod y modiwl yw archwilio'r gwyddorau sy'n sail i feddygaeth gosmetig a'r materion proffesiynol a moesegol allanol sy'n dylanwadu ar ymarfer, gan gydnabod a mynd i'r afael â meysydd gwrthdaro posibl. 

Modiwl 2 - Triniaethau Tocsin

Nod y modiwl yw darparu archwiliad manwl o docsin botulinwm fel dull dominyddol o driniaeth cyhyrau wyneb cosmetig; o archwiliad o'r cyd-destun hanesyddol i gymhlethdodau arfer heddiw. 

Modiwl 3 - Llenwyr Dermol

Nod y modiwl hwn yw archwilio'n feirniadol amrywiaeth o driniaethau gyda'r nod o fynd i'r afael â'r broses heneiddio, gan ystyried y sylfaen dystiolaeth, disgwyliadau a materion cleifion ac effeithiau tymor byr a thymor hir. 

Dysgu

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i'n hwythnos Sgiliau Cyfeiriadedd ac Astudio ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Cynhelir ein cyrsiau yn gyfan gwbl ar-lein trwy dysgu o bell hunangyfeiriedig. Byddwch yn derbyn arweiniad trwy gydol eich cwrs gyda thrafodaethau academaidd a ysgogir gan diwtor, sy'n seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. Mae'r rhain fel arfer yn digwydd o fewn grwpiau o 10-15 o fyfyrwyr, sy'n eich galluogi i gyfathrebu'n glir â'ch tiwtor a'ch cyd-fyfyrwyr. 

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn cyfuniad o weithgareddau modiwl a allai fod grŵp a / neu unigolyn, yn ddibynnol ar y modiwl. Mae'r dulliau addysgu arloesol hyn yn eich galluogi i ragweld y bydd eich astudiaethau'n cael eu cyfieithu i'ch gwaith a'ch ymarfer bob dydd. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd - yn ddyddiol yn ddelfrydol. Argymhellir bod myfyrwyr yn gwario o gwmpas dwy awr y dydd ar eu hastudiaethau. 

Asesiad

Mae gan bob un o'r modiwlau yr un fformat asesu:

  • Fforwm Academaidd - 40%
  • Dyddiadur Myfyriol - 10%
  • Gweithgaredd modiwl - 20%
  • Archwiliad ar sail achos - 30%

Achrediadau

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Cymdeithas Estheteg a Cosmetig Cymru.

Cyfleusterau

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr

  • Dr Karl New, arweinydd cwrs
  • Dr Ana Cristina Diniz Silva, arweinydd y rhaglen

Cefnogaeth

Mae ein Tîm Cymorth Myfyrwyr ymroddedig ar gael i helpu gydag unrhyw broblemau y gallech eu hwynebu. O lywio ein platfform ar-lein i'ch cynghori ar ddyddiadau cau, gall ein tîm gynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau neu heriau a allai fod gennych ar hyd y ffordd. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Yn nodweddiadol, bydd gan ymgeiswyr radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. 

Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Yn nodweddiadol, bydd ymgeiswyr wedi cwblhau cwrs hyfforddi cydnabyddedig mewn defnydd esthetig o docsinau a llenwyr botulinwm. Mae angen indemniad cyfredol ar gyfer gweithdrefnau cosmetig ar gyfer ymgeiswyr. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Llwythwch y dogfennau canlynol i fyny gyda'ch cais:

· Copi o'ch CV wedi'i ddiweddaru

· Copi o'ch tystysgrif gradd israddedig. ·

· Copi o'ch prawf o gymhwysedd Saesneg

· Tystysgrif yswiriant indemniad.

· Tystiolaeth o gwblhau o leiaf 10 triniaeth gosmetig ee tocsinau a llenwyr botulinwm mewn portffolio esthetig.

· Ardystiad rhagnodydd annibynnol lle bo hynny'n briodol

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Mae'r cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd. Byddwch yn gallu dilyn gyrfa fel Ymarferydd esthetig ar ôl cwblhau'r cwrs hwn. 

Mae cymhwyster ôl-raddedig yn rhoi mantais gystadleuol i chi a fydd yn eich gosod ar wahân i ymgeiswyr eraill.