Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd wedi'i chynllunio'n benodol i baratoi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig i ddatblygu a mabwysiadu rôl addysgol ar draws ystod o leoliadau, yn academaidd ac yn seiliedig ar ymarfer. 

Bydd gan gyfranogwyr ddiddordeb gwirioneddol mewn cefnogi dysgu a datblygu amgylcheddau dysgu effeithiol. 

Byddwch yn datblygu eich sgiliau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys Canolfan Efelychu Clinigol y Brifysgol a Chanolfan Efelychu Hydra. 

Yn fwy na hynny, cewch eich cefnogi i ddatblygu arloesiadau penodol mewn perthynas â hwyluso dysgu a chewch eich annog i ledaenu'r rhain yn eich grŵp cyfoedion a'ch lleoliadau eich hun. 

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, mae'r cwrs yn adlewyrchu'r newidiadau sylweddol a wnaed yn 2018 gan yr NMC. Bydd eu cwblhau'n llwyddiannus yn galluogi'r myfyrwyr hyn i gyflawni rolau newydd ymarferydd / asesydd academaidd. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ebrill Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ebrill Glyn-taf A

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yn gwerthuso ac yn archwilio rhai themâu allweddol yn feirniadol, gan gynnwys: 

  • Y damcaniaethau, yr egwyddorion a'r sylfaen dystiolaeth sy'n llywio hwyluso dysgu, addysgu ac asesu yn effeithiol yng nghyd-destun eich ymarfer. 
  • Hyrwyddo cynhwysiant a diwallu anghenion cydraddoldeb ac amrywiaeth poblogaethau amrywiol o ddysgwyr. 
  • Datblygu a gwella amgylcheddau dysgu effeithiol. 
  • Atebolrwydd proffesiynol wrth gefnogi dysgu ac asesu myfyrwyr. 
  • Sefydlu perthnasoedd effeithiol i gefnogi datblygiad dysgu a chymhwysedd myfyrwyr yn y lleoliad addysgol ac ymarfer. 

Dysgu 

Mae'r cwrs 60-credyd yn cynnwys modiwl 40-credyd ac 20-credyd ar lefel 7. Mae'r ddau fodiwl yn cynnig dysgu damcaniaethol a seiliedig ar waith. 

Mae'r modiwl cyntaf yn rhedeg o fis Ebrill hyd at fis Medi a'r ail rhwng Medi a Chwefror. Cynhelir diwrnodau astudio ar ddydd Gwener ar Gampws Glyntaff y Brifysgol.  

Bydd dysgu damcaniaethol yn cael ei reoli trwy brosesau dysgu wedi'u hwyluso sy'n cynnwys tiwtorial, gweithdai, chwarae rôl, gweithgareddau dysgu dan arweiniad cyfranogwyr a defnyddio amgylcheddau dysgu efelychiedig. 

Bydd darlithoedd enghreifftiol arfer gorau hefyd lle bydd addysgwyr arbenigol yn arddangos y dulliau dysgu ac addysgu arloesol y maent yn eu defnyddio. 

Bydd dysgu ymarfer yn y gwaith yn canolbwyntio ar gefnogi dysgu ac asesu myfyrwyr yng nghyd-destun ymarfer y cyfranogwr.  


Cefnogaeth i fyfyrwyr 

Dyrennir Tiwtor Personol i fyfyrwyr i gynnig cefnogaeth ac arweiniad gyda phob agwedd ar y cwrs. Bydd tiwtoriaid personol hefyd yn cynnig goruchwyliaeth academaidd i helpu'r cyfranogwr i baratoi ar gyfer asesiadau crynodol ac i arsylwi ar hwyluso'r cyfranogwr o ddysgu ac asesu. 

Bydd y tîm addysgu yn annog cefnogaeth a dysgu cymheiriaid yn weithredol ac yn hwyluso'r grŵp i ffurfio cymuned ymarfer i rannu profiadau ac adnoddau a gobeithio cychwyn rhai cysylltiadau rhwydwaith parhaol. 

Bydd oriau swyddfa a chyfarfodydd â chyfranogwyr yn hyblyg gan roi ystyriaeth ddyledus i batrymau gwaith cyfranogwyr.

Asesiad 

Bydd gan gyfranogwyr ddau hwylusiad crynodol a welwyd o gyfleoedd dysgu / asesu gyda myfyrwyr. Bydd y cyfranogwyr yn myfyrio'n feirniadol ac yn datblygu o'r adborth ar y sesiynau hyn. 

Yn greiddiol i fod yn hwylusydd dysgu effeithiol yw gallu datblygu a gwella'r profiad dysgu, felly bydd elfen o asesu yn canolbwyntio ar ddatblygu ac arwain menter yng nghyd-destun ymarfer y cyfranogwr i wella profiad dysgu'r myfyrwyr ac eraill. 

Cyfleusterau 

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys y Canolfan Efelychu Clinigol a Canolfan Efelychu Hydra.  


Darlithwyr 

Tîm y cwrs craidd yw: 

Bydd darlithoedd arfer gorau hefyd lle bydd addysgwyr arbenigol yn arddangos y dulliau dysgu ac addysgu arloesol y maent yn eu defnyddio. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd 2: 2 neu uwch mewn gradd a bod â thystiolaeth o ymgysylltiad diweddar â gweithgareddau DPP. Rhaid iddynt hefyd fod mewn rôl lle gallant hwyluso dysgu ac asesu dysgu. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

  • Rhan-amser y DU: £1,055 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn os gwelwch yn dda.

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yn cefnogi datblygiad gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy'n dymuno ystyried rôl addysgu a dysgu mewn lleoliad Addysg Uwch.