Clinic.aa456895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80_BW6ZYhR.jpg

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd wedi'i chynllunio'n benodol i baratoi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig i ddatblygu a mabwysiadu rôl addysgol ar draws ystod o leoliadau, yn academaidd ac yn seiliedig ar ymarfer. 

Bydd gan gyfranogwyr ddiddordeb gwirioneddol mewn cefnogi dysgu a datblygu amgylcheddau dysgu effeithiol. 

Byddwch yn datblygu eich sgiliau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys Canolfan Efelychu Clinigol y Brifysgol a Chanolfan Efelychu Hydra. 

Yn fwy na hynny, cewch eich cefnogi i ddatblygu arloesiadau penodol mewn perthynas â hwyluso dysgu a chewch eich annog i ledaenu'r rhain yn eich grŵp cyfoedion a'ch lleoliadau eich hun. 

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, mae'r cwrs yn adlewyrchu'r newidiadau sylweddol a wnaed yn 2018 gan yr NMC. Bydd eu cwblhau'n llwyddiannus yn galluogi'r myfyrwyr hyn i gyflawni rolau newydd ymarferydd / asesydd academaidd. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ebrill Glyntaff A
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ebrill Glyntaff A
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yn gwerthuso ac yn archwilio rhai themâu allweddol yn feirniadol, gan gynnwys: 

  • Y damcaniaethau, yr egwyddorion a'r sylfaen dystiolaeth sy'n llywio hwyluso dysgu, addysgu ac asesu yn effeithiol yng nghyd-destun eich ymarfer. 

  • Hyrwyddo cynhwysiant a diwallu anghenion cydraddoldeb ac amrywiaeth poblogaethau amrywiol o ddysgwyr. 

  • Datblygu a gwella amgylcheddau dysgu effeithiol. 

  • Atebolrwydd proffesiynol wrth gefnogi dysgu ac asesu myfyrwyr. 

  • Sefydlu perthnasoedd effeithiol i gefnogi datblygiad dysgu a chymhwysedd myfyrwyr yn y lleoliad addysgol ac ymarfer. 


Dysgu 

Mae'r cwrs 60-credyd yn cynnwys modiwl 40-credyd ac 20-credyd ar lefel 7. Mae'r ddau fodiwl yn cynnig dysgu damcaniaethol a seiliedig ar waith. 

Mae'r modiwl cyntaf yn rhedeg o fis Ebrill hyd at fis Medi a'r ail rhwng Medi a Chwefror. Cynhelir diwrnodau astudio ar ddydd Gwener ar Gampws Glyntaff y Brifysgol.  

Bydd dysgu damcaniaethol yn cael ei reoli trwy brosesau dysgu wedi'u hwyluso sy'n cynnwys tiwtorial, gweithdai, chwarae rôl, gweithgareddau dysgu dan arweiniad cyfranogwyr a defnyddio amgylcheddau dysgu efelychiedig. 

Bydd darlithoedd enghreifftiol arfer gorau hefyd lle bydd addysgwyr arbenigol yn arddangos y dulliau dysgu ac addysgu arloesol y maent yn eu defnyddio. 

Bydd dysgu ymarfer yn y gwaith yn canolbwyntio ar gefnogi dysgu ac asesu myfyrwyr yng nghyd-destun ymarfer y cyfranogwr.  


Cefnogaeth i fyfyrwyr 

Dyrennir Tiwtor Personol i fyfyrwyr i gynnig cefnogaeth ac arweiniad gyda phob agwedd ar y cwrs. Bydd tiwtoriaid personol hefyd yn cynnig goruchwyliaeth academaidd i helpu'r cyfranogwr i baratoi ar gyfer asesiadau crynodol ac i arsylwi ar hwyluso'r cyfranogwr o ddysgu ac asesu. 

Bydd y tîm addysgu yn annog cefnogaeth a dysgu cymheiriaid yn weithredol ac yn hwyluso'r grŵp i ffurfio cymuned ymarfer i rannu profiadau ac adnoddau a gobeithio cychwyn rhai cysylltiadau rhwydwaith parhaol. 

Bydd oriau swyddfa a chyfarfodydd â chyfranogwyr yn hyblyg gan roi ystyriaeth ddyledus i batrymau gwaith cyfranogwyr.

Asesiad 

Bydd gan gyfranogwyr ddau hwylusiad crynodol a welwyd o gyfleoedd dysgu / asesu gyda myfyrwyr. Bydd y cyfranogwyr yn myfyrio'n feirniadol ac yn datblygu o'r adborth ar y sesiynau hyn. 

Yn greiddiol i fod yn hwylusydd dysgu effeithiol yw gallu datblygu a gwella'r profiad dysgu, felly bydd elfen o asesu yn canolbwyntio ar ddatblygu ac arwain menter yng nghyd-destun ymarfer y cyfranogwr i wella profiad dysgu'r myfyrwyr ac eraill. 

Cyfleusterau 

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau dysgu ac addysgu mewn amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys y Canolfan Efelychu Clinigol a Canolfan Efelychu Hydra.  


Darlithwyr 

Tîm y cwrs craidd yw: 

Bydd darlithoedd arfer gorau hefyd lle bydd addysgwyr arbenigol yn arddangos y dulliau dysgu ac addysgu arloesol y maent yn eu defnyddio. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd 2: 2 neu uwch mewn gradd a bod â thystiolaeth o ymgysylltiad diweddar â gweithgareddau DPP. Rhaid iddynt hefyd fod mewn rôl lle gallant hwyluso dysgu ac asesu dysgu. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.  

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost  

DBS (Gorfodol) *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi weinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn os gwelwch yn dda.

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yn cefnogi datblygiad gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy'n dymuno ystyried rôl addysgu a dysgu mewn lleoliad Addysg Uwch. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL