Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i adlewyrchu'r lefelau uwch o wybodaeth a sgiliau sy'n ofynnol i ddod yn Bresgripsiwn Annibynnol. 

Yn sylfaenol i'r cwrs hwn yw y bydd fferyllwyr, bydwragedd, nyrsys, parafeddygon a ffisiotherapyddion yn cael eu haddysgu ochr yn ochr â'i gilydd a'u hasesu gan ddefnyddio'r un meini prawf asesu.  

Bydd y cwrs yn dilyn cwricwla amlinellol y cyrff achredu, y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).  

Dyluniwyd y cwrs hwn i hwyluso ymarferwyr i gyflawni cymhwysedd rhagnodi fel y nodir yn nogfen y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS) “Fframwaith cymhwysedd ar gyfer pob rhagnodydd”, ac yn unol â'r Safonau rhagnodi a nodwyd gan y rheolyddion priodol. "

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A

Sut mae'r cwrs yn cael ei ddarparu?  

Addysgu cyfunol, cymysgu diwrnodau astudio wyneb yn wyneb a dysgu o bell. 

Mae astudio wyneb yn wyneb yn gymysgedd o ddarlithoedd arweiniol, sesiynau tiwtorial a sesiynau asesu corfforol. 

Gan ddefnyddio ystod o arbenigwyr o'r tu mewn i'r brifysgol yn ogystal ag o'n hymddiriedolaethau partner. Dyrennir myfyrwyr naill ai diwrnod astudio dydd Iau neu ddydd Gwener. 

Bydd y 15 diwrnod wyneb yn wyneb yn cael ei ledaenu dros y flwyddyn. Disgwylir i fyfyrwyr hefyd gwblhau'r 130 awr o astudio dan gyfarwyddyd a 235 awr o astudio annibynnol. 

Yn ogystal, ymgymerir â 100 awr o ddysgu dan oruchwyliaeth yn ymarferol. 

Mae'r gefnogaeth a roddir gan amgylchedd clinigol y myfyrwyr i ddatblygu ymarfer rhagnodi yn allweddol. 


Dysgu 

Mae'r cwrs hwn yn darparu Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Presgripsiynu Annibynnol. 

Er mwyn i nyrsys / bydwragedd / Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (SCPHN) gyrraedd anodiad rhagnodi byddai angen iddynt gwblhau modiwl Rhagnodi Annibynnol ar gyfer cofrestreion yr NMC. 

Mae'r modiwl hwn yn addasiad o modiwl rhagnodi blaenorol PDC. Gwnaed yr addasiadau i fodloni safonau rhagnodi cyfredol yr NMC (NMC 2018). 

Er mwyn i fferyllydd neu gofrestrai HCPC addas gyrraedd anodiad rhagnodi, byddent yn cwblhau'r modiwl Rhagnodi Annibynnol ar gyfer cofrestreion GPhC a HCPC. 

I gwblhau'r Dystysgrif Ôl-raddedig bydd y myfyrwyr yn cwblhau un o'r modiwlau uchod ac un modiwl portffolio. Datblygu a Thystio Cymhwysedd Rhagnodi yn gwasanaethu tystiolaeth rhagnodi cymhwysedd trwy lens 'Fframwaith Cymhwysedd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol i Bob Rhagnodydd'. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau, eu dealltwriaeth a'u cymhwysedd ymhellach i allu rhagnodi'n effeithiol ac yn ddiogel yn eu maes ymarfer.  

Bydd dysgu damcaniaethol yn cael ei reoli trwy brosesau dysgu cyfunol wedi'u hwyluso sy'n cynnwys addysg o bell, darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai, gweithgareddau dysgu dan arweiniad cyfranogwyr a defnyddio amgylcheddau dysgu efelychiedig. 

Bydd darlithoedd enghreifftiol arfer gorau hefyd lle bydd ymarferwyr arbenigol yn arddangos dulliau rhagnodi arloesol ac effeithiol y maent yn eu defnyddio. 

Seiliedig ar waith - bydd dysgu ymarfer yn canolbwyntio ar gefnogi datblygu cymhwysedd rhagnodi yng nghyd-destun ymarfer y cyfranogwyr. Bydd y cyfranogwyr yn cael cefnogaeth gan diwtoriaid sy'n seiliedig ar ymarfer (Ymarferwyr Presgripsiynu Dynodedig (GPhC a HCPC) a goruchwyliwr practis ac aseswyr ymarfer ac academaidd (NMC). 

Bydd y tiwtoriaid sy'n seiliedig ar ymarfer yn cynnig cefnogaeth addysgol ac yn chwarae rhan allweddol mewn asesu a chyfrifoldebau dros lofnodi cymhwysedd. Bydd tiwtoriaid personol CCC yn trafod y profiad parhaus y mae'r cyfranogwr yn ei gael yn ei leoliad ymarfer i alluogi'r cyfranogwr i ddatblygu cymhwysedd a hyder yn y rhagnodi. 


Asesiad 

Ar gyfer modiwl Presgripsiynu Annibynnol 
 
1. Deg cyfrif myfyriol beirniadol (pwysiad 40%). Rhaid pasio pob cyfrif ar 40%.
 
2. Arholiad Ysgrifenedig - arholiad cyfrifiadau a MCQ / SAQ (pwysiad 10%)

 • Adran cyfrifiadau (Marc pasio 100%). 

 • Adran ffarmacoleg ac ymarfer presgripsiynu (Marc pasio 80%) 

3. Cofnod o ddysgu yn y gwaith (pwysiad 40%): 

 • Dau asesiad ymarferol 

 • Log o oriau 100 awr o ymarfer dan oruchwyliaeth 

 • Tystiolaeth o ddatblygiad cymhwysedd rhagnodi 

 • Cynllun Rheoli Clinigol rhagnodi atodol. 

 • Tystiolaeth o gymhwysedd mewn dogfen asesiad corfforol.  

4. Datblygu a Thystio Cymhwysedd Presgripsiynu

 • Cyflwyniad (pwysiad 25%) 

 • Traethawd (pwysoli 75%) 

 

Darlithwyr 

Ben Pitcher - Arweinydd y cwrs 
Simon Young 
Paul Deslandes 
David Oneil 
Sara Morgan 
Chris Nash 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i bob ymgeisydd Nyrsio a Bydwreigiaeth fodloni'r meini prawf canlynol: 

 • Cofrestriad dilys ar Ran 1 o'r Gofrestr Broffesiynol a gynhelir gan yr NMC. 
 • Meddu ar o leiaf blwyddyn o brofiad nyrsio clinigol ôl-gofrestru. 
 • Meddu ar brofiad priodol yn y maes ymarfer y byddant yn rhagnodi ynddo; bydd y sefydliad cyflogi yn asesu ac yn cadarnhau'r profiad priodol mewn meysydd ymarfer. 
 • Y gallu i astudio ar lefel academaidd 6. Rhaid i ymgeiswyr heb radd gyntaf ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu gweithio ar lefel 6 (ee Meddiant diploma / gradd berthnasol), a gellir gofyn iddynt gyflwyno tystiolaeth o brofiad perthnasol a / neu astudio. 
 • Cefnogaeth gan y sefydliad sy'n cyflogi a'i gyfrifoldeb ef yw cyflenwi goruchwylwyr practis ac aseswyr ymarfer ar gyfer yr ymgeisydd. 


Rhaid i bob ymgeisydd fferyllydd fodloni'r meini prawf canlynol: 

 • Mae ymgeiswyr wedi'u cofrestru fel fferyllydd gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) neu, yng Ngogledd Iwerddon, gyda Chymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon (PSNI). 
 • Mae ymgeiswyr mewn safle da gyda'r GPhC a / neu'r PSNI, ac unrhyw reoleiddiwr gofal iechyd arall y maent wedi cofrestru ag ef. 
 • Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf ddwy flynedd o brofiad priodol sy'n canolbwyntio ar y claf ar ôl cofrestru, mewn lleoliad practis perthnasol yn y DU. 
 • Mae gan ymgeiswyr faes ymarfer clinigol neu therapiwtig a nodwyd i ddatblygu arfer rhagnodi annibynnol. Rhaid bod ganddyn nhw hefyd brofiad clinigol neu therapiwtig perthnasol yn y maes hwnnw, sy'n addas i fod yn sylfaen i'w harfer rhagnodi wrth hyfforddi. 
 • Cael cefnogaeth gan y sefydliad sy'n noddi (fel Ymddiriedolaeth GIG neu sefydliad gofal sylfaenol), gan gynnwys practis dan oruchwyliaeth briodol yn y maes clinigol y maent yn disgwyl rhagnodi ynddo, ac angen gwasanaeth a nodwyd ar gyfer y rôl estynedig hon. 
 • Rhaid bod gan ymgeiswyr ymarferydd rhagnodi dynodedig (DPP) sydd wedi cytuno i oruchwylio eu dysgu yn ymarferol. 
 • Rhaid i DPP yr ymgeisydd fod yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig ym Mhrydain Fawr neu Ogledd Iwerddon sydd â hawliau rhagnodi annibynnol cyfreithiol, sydd â phrofiad a chymhwyster addas i gyflawni'r rôl oruchwylio hon, ac sydd wedi dangos DPP neu ailddilysu sy'n berthnasol i'r rôl hon. Er y gall ymgeisydd gael ei oruchwylio gan fwy nag un person, dim ond un rhagnodydd sy'n gorfod bod yn DPP. Y DPP yw'r person a fydd yn tystio erbyn diwedd y cwrs, bod rhagnodwyr annibynnol y fferyllydd mewn hyfforddiant yn gymwys i gyflawni'r rôl ragnodi. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rhaid i ymgeiswyr fod yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwysedig sydd wedi'u cofrestru naill ai gyda'r NMC, GPhC neu HCPC 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae nifer sylweddol o leoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan SAU. 

Y byrddau iechyd lleol sy'n penderfynu ar ddyraniad y lleoedd hyn a ariennir. 

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cyrchu'r lleoedd hyn a ariennir gysylltu â'r cydlynydd addysgol perthnasol. 


Y Cyfweliad 

Ar ôl i'r ffurflen gymhwysedd gael ei gwirio a'i gwirio, a bod yr ymgeisydd wedi'i nodi fel un sy'n gymwys i astudio, cynigir cyfweliad ffôn neu gyfweliad wyneb yn wyneb iddo. 

Defnyddir hwn i egluro gwybodaeth a gyflwynir ar y ffurflen ac i gadarnhau priodoldeb bwriadau'r ymgeisydd i ragnodi. Cynhelir cyfweliadau Rhwng Ebrill a Medi. 

Bydd dyraniad lleoedd i ymgeiswyr cymwys yn cael ei bennu ar y cyd gan y Brifysgol a'r Bwrdd Iechyd Lleol neu gyflogwyr eraill. 

Cofiwch fod angen cefnogaeth eich bwrdd iechyd lleol neu'ch cyflogwr i gael mynediad i'r rhaglen. 

Mae'n hanfodol eich bod wedi mynd trwy'r sianeli priodol yn eich sefydliad i gael y gefnogaeth hon. 

Rhaid i bob myfyriwr fod yn gyflogedig cyn dechrau'r cwrs. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG