Generi.07b2a990.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cwnsela Integredig

Mae Tystysgrif Ôl-raddedig Sgiliau Cwnsela Integredig yn cynnig cyflwyniad cyffrous i'r sgiliau, theori a hunanymwybyddiaeth sydd eu hangen i fod yn wrandäwr a chyfathrebwr effeithiol. 

Gall cwblhau'r cwrs cwnsela hwn yn llwyddiannus arwain at ein Cwnsela Integredig Dip MA / PG. 

Fodd bynnag, nid oes dilyniant awtomatig a bydd angen i bob ymgeisydd ailymgeisio a bod yn llwyddiannus mewn cyfweliad. 

Gall y cymhwyster cwnsela hwn hefyd helpu pobl mewn proffesiynau cysylltiedig fel gwaith cymdeithasol, nyrsio neu addysgu i ddatblygu eu sgiliau gwrando a chyfathrebu.

 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

 Yn ystod y cwrs Cwnsela Integredig Tystysgrif Ôl-raddedig chi

• datblygu'r defnydd o sgiliau cwnsela o fewn ffiniau ymarfer moesegol 

• cyfathrebu'n effeithiol mewn ffordd sy'n briodol i natur gyfrinachol, sensitif materion iechyd emosiynol, seicolegol a / neu feddyliol 

• myfyrio'n feirniadol ar eich ymwybyddiaeth eich hun a'ch ymwybyddiaeth o eraill 

• dangos eich gwerthusiad beirniadol a'ch dealltwriaeth fyfyriol o'r llenyddiaeth sy'n sail i ymarfer addysgu ac ar sail tystiolaeth 

• datblygu eich dealltwriaeth o theori cwnsela gan ganolbwyntio ar Persona Centered, Psychodynamic a CBT 

• datblygu eich dealltwriaeth o integreiddio


Modiwlau

Sgiliau Cwnsela Integredig Cychwynnol ac Ymwybyddiaeth (Lefel 7)
Ei nod yw hwyluso'r defnydd moesegol o sgiliau cwnsela cychwynnol o fewn fframwaith integreiddiol o theori cwnsela ac ennyn diddordeb y myfyriwr mewn datblygiad personol trwy ymarfer myfyriol beirniadol.

Datblygu Sgiliau Cwnsela Integreiddiol (Lefel 7)
Ei nod yw hwyluso'r defnydd bwriadol a moesegol o ystod o sgiliau cwnsela uwch o fewn fframwaith integreiddiol o theori cwnsela. 

Datblygu'r gallu i adlewyrchu'n feirniadol eich datblygiad sgiliau eich hun ac eraill i ddarparu gwerthusiad adeiladol o'ch datblygiad eich hun a'ch datblygiad eich hun mewn perthynas ag eraill

Ymwybyddiaeth a Mewnwelediad mewn Cyd-destun (Lefel 7)
Ei nod yw hwyluso datblygiad mewnwelediad trwy ymarfer myfyriol beirniadol a galluogi integreiddio sgiliau, mewnwelediad a theori yn fyfyriol i ymarfer.


Dysgu

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig Sgiliau Cwnsela Integredig hyn yn 60 credyd ar Lefel 7. 
Byddwch yn dysgu trwy ymarferion trwy brofiad, ymarfer sgiliau, gwaith datblygu personol ac addysgu ffurfiol. 
Byddwch yn gweithio mewn parau, grwpiau bach a grwpiau mwy.

Presenoldeb

Disgwylir i chi fynychu'r holl sesiynau addysgu ac mae isafswm gofyniad presenoldeb o 80%.

Lleoliadau

Nid oes unrhyw ofyniad am leoliad myfyriwr, therapi personol na phenwythnos preswyl ar y cwrs hwn.

Asesiad

I gwblhau'r Sgiliau Cwnsela Integredig Tystysgrif Ôl-raddedig bydd angen i chi:

 • Cymryd rhan weithredol mewn ymarfer addysgu a sgiliau
 • Cwblhau dau ymarfer sgiliau wedi'u recordio
 • Cwblhau dau fyfyrdod beirniadol ar gofnodi sgiliau wedi'u cefnogi gan bortffolio tystiolaeth
 • Cwblhewch ddau draethawd

Cyfleusterau

Cewch eich dysgu mewn cyfleusterau modern gydag ystafelloedd dosbarth pwrpasol, gan ddefnyddio offer recordio digidol. 

Darlithwyr

Louise Gregory, course lead

I symud ymlaen i'r Rhaglen Meistr: * 

 • Gradd israddedig. (Gellir ystyried cymwysterau proffesiynol perthnasol yn lle gradd) 
 • Lefel 2/3 Cymhwyster cwnsela yn ddymunol 
 • Profiad o weithio gyda phobl yn y maes gofalu 
 • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais ** 
I'w gwblhau fel cymhwyster arunig: 
 • Profiad o weithio gyda phobl yn y maes gofalu 
 • Profiad proffesiynol a / neu gymwysterau perthnasol 
 • Mae gradd israddedig yn ddymunol 
 • Mae Cymhwyster Cwnsela Lefel 2/3 yn ddymunol 
 • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais ** 

* Efallai y bydd yn bosibl symud ymlaen i'r Rhaglen Feistr heb radd israddedig os yw'ch perfformiad ar y Dystysgrif Ôl-raddedig yn rhagorol.

** Rhaid i'r tystlythyrau fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i [email protected]

Mae canllawiau ymgeisio manwl ar y wybodaeth ar gyfer tudalen we ymgeisydd cwnsela.

Fe'ch cynghorir i wneud cais yn gynnar. Mae'n annhebygol y bydd ceisiadau cyflawn a dderbynnir ar ôl hanner dydd, 1 Rhagfyr 2020 yn gallu cwblhau ein proses gyfweld ar gyfer dyddiad cychwyn Ionawr 2021. Yn yr achos hwn, bydd eich cais yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad y derbyniad canlynol, Medi 2021. 

Cyfweliad

Rydyn ni am roi'r cyfle i chi ofyn cwestiynau i ni sy'n bwysig i chi ac mae angen i ni archwilio'ch cymhelliant a'ch addasrwydd ar gyfer y math o hyfforddiant rydyn ni'n ei gynnig ar y rhaglen hon. 

1af Rhag

8fed Rhag

Sylwch fod y dyddiadau cyfweld hyn ar gyfer derbyniad Ionawr 2021, Rhestrir cyfweliadau ar gyfer derbyniad Medi 2021 yn fuan.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

Arall: Costau asiantaeth lleoli 20 awr * 

Ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n cymryd modiwlau dewisol CBT yn unig. Mae'r costau'n amrywio

Locker Teithwyr Data Kingston G3 16GB USB 3.1 GI Flash Drive USW i Cloud wrth gefn * - £25

I fyfyrwyr gofnodi asesiadau sgiliau ar ffon gof lle diogelir y ddata


Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus / Cyfnewid, y cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o gwrs arall. sefydliad. 

Gwneud cais Nawr 
Datganiad Derbyn 

Bydd y cwrs yn gwella eich cyflogadwyedd trwy wella eich sgiliau cyfathrebu, paratoi ar gyfer sgiliau a datblygiad proffesiynol ac academaidd pellach trwy ymarfer. 

Mae myfyrwyr blaenorol wedi cymhwyso fel cwnselwyr a seicotherapyddion neu wedi gwella eu sgiliau gwaith presennol. Mae graddedigion wedi dod o hyd i waith yn y GIG, cyfleusterau iechyd preifat ac ymarfer preifat. 

Mae rhai wedi mynd ymlaen i ddysgu, datblygu eu gyrfaoedd ymchwil ac i oruchwylio. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL