Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn AAA / ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) o ddiddordeb i'r rhai sy'n dymuno gwella a datblygu eu gwybodaeth ym maes anghenion addysgol / dysgu ychwanegol arbennig. 

Mae'r cwrs penodol hwn wedi'i gynllunio i annog gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o'r datblygiadau a'r arfer o fewn AAA / ADY a darpariaeth anabledd ar draws ysgolion a lleoliadau perthnasol eraill yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Mae'r cwrs AAA / ADY wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol, iechyd a gofal, neu yn y trydydd sector. Mae'n addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion ag anghenion addysgol / dysgu ychwanegol arbennig a / neu ag anabledd. 

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig AAA / ADY hefyd yn berthnasol i ymarferwyr newydd gymhwyso sydd â diddordeb mewn ennill gwybodaeth bellach mewn anghenion addysgol / dysgu ychwanegol arbennig. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig AAA / ADY yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes o AAA / ADY, anableddau dysgu ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Mae cynnwys modiwlaidd y cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi deilwra'ch astudiaeth ôl-raddedig i ddiwallu'ch anghenion proffesiynol neu bersonol unigol. Bydd gofyn i chi astudio dau fodiwl o bob ystod o fodiwlau Dysgu Proffesiynol. 

Trafodir eich dewis o fodiwlau gydag arweinydd y cwrs, ond rhaid iddo gynnwys o leiaf un o'r modiwlau AAA / ADY penodol er enghraifft: 

AAA: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio arfer mewn AAA / ADY, anableddau dysgu ac addysg gynhwysol ac yn myfyrio'n feirniadol ar y tensiwn rhwng nodi angen ac athroniaeth cynhwysiant 

Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio datblygiad damcaniaethau cyfredol awtistiaeth ac yn archwilio goblygiadau'r rhain i unigolion, teuluoedd ac ymarferwyr awtistig. Fe'i cynlluniwyd i ddyfnhau'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o wahaniaethau canfyddiadol synhwyraidd awtistiaeth ac ystyried y ffyrdd y gall y rhain arwain at ffordd wahanol o fod yn y byd. 

Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol ddatblygiadau cenedlaethol a rhyngwladol mewn polisi ac ymarfer mewn perthynas ag addysg a chefnogaeth awtistiaeth mewn amrywiaeth o leoliadau a chyd-destunau. Bydd yn eich galluogi i werthuso continwwm y ddarpariaeth ar gyfer pobl ag awtistiaeth yng ngoleuni damcaniaethau dysgu a chan gyfeirio at fodelau pwysig o anabledd. 

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar achosiaeth, cyflwyniad a goblygiadau anawsterau iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr o theori ac ymarfer mewn perthynas â rôl SENCo / ALNCo ac felly ymateb i dirwedd newidiol AAA / ADY. 

Dysgu 

Addysgir pob modiwl yn ystod sesiynau wythnosol ar y campws dros dymhorau 10 wythnos. Mae dysgu'n digwydd mewn seminarau dan arweiniad athrawon a myfyrwyr, trafodaethau grŵp a thasgau dysgu gweithredol. Cyflwynir cynnwys mewn ffyrdd gafaelgar a rhyngweithiol, gyda chyfeiriad a chefnogaeth glir ar gyfer darllen beirniadol ac ysgrifennu ar lefel academaidd. 

Mae'r addysgu fel arfer yn digwydd gyda'r nos ac mae'r sesiynau'n cael eu cyflwyno gan arweinydd y cwrs ynghyd â siaradwyr gwadd o ystod o gefndiroedd proffesiynol. Cefnogir sesiynau a addysgir gan astudio annibynnol a thiwtorialau unigol. Darperir adnoddau yn electronig lle bynnag y bo modd ac felly gellir cynnal y rhan fwyaf o'r astudiaeth annibynnol oddi ar y campws. 

Asesiad 

Asesir pob modiwl gan aseiniad ysgrifenedig 5000 gair lle mae'r pwnc yn cael ei drafod gyda'r tiwtor. 

Cyfleusterau 

Mae Campws Dinas Casnewydd yn cynnig amgylchedd dysgu deniadol a modern gyda mynediad at adnoddau dysgu arbenigol, cefnogaeth sgiliau astudio ac ystod o wasanaethau myfyrwyr. 

Darlithydd dan Sylw: 

Amanda Kelland 

Amanda Kelland - lecturer MA SEN

"Mae'r Tystysgrif Ôl Raddedig AAA / ADY ym Mhrifysgol Cymru yn cynnig cyfle i chi ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr cenedlaethol a rhyngwladol o ystod o gefndiroedd proffesiynol ac amrywiol mewn cyd-destun cefnogol iawn. Er eich bod chi'n anelu at herio'ch meddwl o gwmpas AAA / ALN a anabledd mae hefyd yn ceisio eich galluogi i ddatblygu arfer mwy myfyriol ac effeithiol. Er bod myfyrwyr yn nodi bod y cwrs yn waith caled, maent hefyd yn nodi ei fod yn berthnasol, yn ddeniadol ac yn bleserus." 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd mwyafrif y myfyrwyr yn weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion ag AAA / ADY ac anableddau (addysg, iechyd a gofal cymdeithasol) a hoffai ddatblygu eu harbenigedd yn y maes. Fel datblygiad proffesiynol y bwriad yw y bydd ymgymryd â'r cwrs yn cefnogi dyrchafiad o fewn gwasanaeth a / neu symud i rôl fwy arbenigol.