Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

Diploma Ôl-radd Economeg Iechyd Cymhwysol (Cyflenwi Ar-lein)

Mae bod â gwybodaeth arbenigol mewn Economeg Iechyd yn ased cynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. Rhedeg gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, bydd yr Economeg Iechyd Cymhwysol Diploma Ôl-raddedig ar-lein yn galluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i fod ag offer da i gael y gwerth mwyaf o gyllidebau cyfyngedig. 

Bydd yn helpu myfyrwyr i ddeall pam mae Economeg Iechyd wedi dod yn rhan annatod o wneud penderfyniadau gofal iechyd, a dylai ddeall yr egwyddorion, y fethodolegau a'r prosesau sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r ddisgyblaeth ryngwladol sefydledig hon sy'n tyfu. Yn wahanol i gyrsiau eraill, mae'r Diploma Ôl-raddedig Economeg Iechyd Cymhwysol yn cwmpasu'r maes afiechyd allweddol sy'n berthnasol i Economeg Iechyd ar gyfer gwneud penderfyniadau gofal iechyd. 

Ar ôl cwblhau'r Diploma Economeg Iechyd, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth systematig o gymhwyso Economeg Iechyd wrth wneud penderfyniadau gofal iechyd; gwerthuso ymchwil gyfredol mewn Economeg Iechyd yn feirniadol ar gyfer gwneud penderfyniadau gofal iechyd; cymhwyso ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol mewn gwerthusiadau Economaidd Iechyd a gweithredu gwerthusiadau Economaidd Iechyd mewn senarios ymarfer clinigol. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein

Modiwl 1 - Gwneud Penderfyniadau Economaidd Iechyd a Gwerthuso / Asesu Technoleg Iechyd 

Yn y modiwl hwn, byddwch yn deall ac yn gwerthuso pwrpas, egwyddorion a phrosesau economeg iechyd wrth wneud penderfyniadau gofal iechyd a HTA, yn deall ac yn gwerthuso'n gryf gryfderau a chyfyngiadau economeg iechyd wrth wneud penderfyniadau gofal iechyd a HTA o ran cyflawni eu nodau / cyflawni eu pwrpas a deall perthnasedd gwneud penderfyniadau Economaidd Iechyd i ymarfer clinigol. 

Byddwn yn edrych ar beth yw Economeg Iechyd a beth yw ei bwrpas; rhai camdybiaethau cyffredin o Economeg Iechyd a HTA; Economeg Iechyd a HTA fel rhan o Feddygaeth / Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth (o'r cenedlaethol i'r is-genedlaethol i ymarfer personol) a pherthnasedd economeg iechyd i chi fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. 

  

Modiwl 2 - Egwyddorion Cael Mynediad i Gleifion mewn Systemau Gofal Iechyd 

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r ffordd y mae buddion neu werth clinigol yn cael eu cyfrif a'u barnu wrth wneud penderfyniadau economaidd iechyd. 

Byddwn yn nodi budd clinigol; hyd yn erbyn ansawdd bywyd (QoL): y flwyddyn bywyd wedi'i haddasu ar gyfer ansawdd (QALY); heriau gydag amcangyfrifon hyd oes: gorwelion amser, allosod, gogwydd tuag at y claf iau, yr angen am ostyngiad yn y dyfodol; osgoi digwyddiadau negyddol ac arfarniad beirniadol o ddata clinigol: meddygaeth ar sail tystiolaeth a HTA / gwneud penderfyniadau economaidd iechyd. 

  

Modiwl 3 - Modelu a Dadansoddi Economaidd Iechyd  

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o faich economaidd afiechydon cronig, mathau o ddadansoddiadau economaidd, sefydlu trothwyon cyflog ac effaith ar y gyllideb. 

Byddwn yn ymchwilio ac yn sefydlu baich economaidd afiechyd; mathau o ddadansoddiadau: cost-effeithiolrwydd, cost-cyfleustodau a lleihau costau; safbwyntiau: pa gostau y dylid eu cynnwys? Byddwn hefyd yn archwilio parodrwydd i dalu trothwyon; sefydlu effaith a heriau cyllidebol megis afiechydon prin ac ystyriaethau diwedd oes.   

Modiwl 4 - Deall y Defnydd o Ddata mewn Aseswyr Technoleg Iechyd

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o ddehongli data gan gynnwys lefelau tystiolaeth a dehongliad ystadegol o ddata. 

Bydd yn ymdrin â: 

  • Ffynonellau Data Ychwanegol: Data'r Byd Go Iawn, Barn Arbenigol, Llais y Claf 

  • Ystadegau: Cyfnodau hyder a gwerthoedd-p • Ystadegau: Cymarebau peryglon a NNT 

  • Ystadegau: Ystadegau Bayesaidd a model Cox? • Ystadegau: Dadansoddiad Sensitifrwydd a Dadansoddiad Ymylol? 

  • Ystadegau: Cymharu Anuniongyrchol a Meta-ddadansoddi 

  

Modiwl - 5 Gwneud Penderfyniadau Economaidd Iechyd Cenedlaethol a Rhyngwladol 

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r prosesau gwneud penderfyniadau economaidd iechyd rhyngwladol o fewn fframweithiau cyfreithiol ynghyd â'r prosesau caffael a thendro sy'n gysylltiedig â thriniaethau. 

Byddwn yn gofyn beth yw'r prosesau gwneud penderfyniadau Economaidd Iechyd rhyngwladol? Archwilio Deddfwriaeth yn erbyn Argymhellion; rhanddeiliaid a thalwyr; Prosesau HTA vs non0HTA fel Caffael, Tendro, Comisiynu ac esblygu polisi system iechyd fel y mae'n ymwneud â gwneud penderfyniadau economaidd iechyd. 

  

Modiwl 6 - Gwneud Penderfyniadau Economaidd Iechyd Is-Genedlaethol (rhanbarthol, sefydliadol)

Byddwch yn gwerthfawrogi ac yn gwerthuso'r broses o weithredu Gwerthusiadau Technoleg Iechyd ar lefelau rhanbarthol a lleol a'r broses o weithredu Gwerthusiadau Technoleg Iechyd ar lefelau rhanbarthol a lleol. 

Byddwn yn archwilio sut mae penderfyniadau cenedlaethol yn cael eu gweithredu ar lefel is-genedlaethol; pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen ar lefel is-genedlaethol ac ym mha fformat; pwy yw'r rhanddeiliaid / y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar lefel is-genedlaethol ac mae'r heriau fel argymhellion cenedlaethol yn cwrdd â chyfyngiadau cyllidebol is-genedlaethol. 

  

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs ar-lein ac mae gan bob modiwl yr un fformat. Gan ddefnyddio platfform ar-lein ac un tiwtor i bob 10-15 myfyriwr, mae'r dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Ymgymerir â phrosiectau grŵp ochr yn ochr â phrosiectau annibynnol. Cofnodir ymarfer myfyriol mewn portffolio myfyriol i helpu myfyrwyr i ystyried sut y gellir trosi'r dysgu yn waith ac ymarfer bob dydd.  

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Mae'r cwrs economeg iechyd cymhwysol yn rhoi asesiadau wrth galon dysgu trwy ddefnyddio senarios bywyd go iawn i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:  

Fforwm Academaidd - 40% 
Dyddiadur Myfyriol - 10% 
Gweithgaredd Modiwl - 20% 
Archwiliad ar sail achos - 30% 
Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol.

Cyfleusterau 

Bydd gan fyfyrwyr fynediad at dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. Bydd gennych hefyd fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.  

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

 
Gofynion Iaith Saesneg 
 
Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwlado. Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae'r Diploma PG mewn Economeg Iechyd yn cael ei gyflwyno gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gwaith. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL