Postgraduate Diploma Consultative Supervision

Diploma Ôl-raddedig mewn Goruchwyliaeth Ymgynghorol

Wedi'i gyflwyno trwy gyfuniad o ddysgu o bell a phenwythnosau trwy brofiad, mae gan y Diploma Ôl-raddedig mewn Goruchwyliaeth Ymgynghorol enw da fel pecyn hyfforddi cynhwysfawr ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, sy'n ymdrin ag agweddau ymarferol a damcaniaethol goruchwyliaeth ymgynghorol. Mae'r cwrs hwn yn bleserus, yn greadigol ac yn brofiadol. Mae'n addas ar gyfer cwnselwyr, seicotherapyddion (o bob dull), a gweithwyr proffesiynol cynorthwyol eraill fel athrawon, gweithwyr cymdeithasol, IDVAs ac ISVAs, gweinidogion, dehonglwyr iaith arwyddion, ac unrhyw un sydd am gynnig goruchwyliaeth an-reoli mewn amgylchedd cynnes a chreadigol. . 

Byddwch yn datblygu pecyn cymorth eang o ddamcaniaethau, dulliau, technegau a sgiliau, gan eich galluogi i ddarparu goruchwyliaeth effeithiol, foesegol a chreadigol ar draws proffesiynau. Bydd eich ymarfer myfyriol eich hun hefyd yn cael ei ddyfnhau gan eich ymgysylltiad â'r modelau a'r dulliau hyn. 

Gallwch chi adael gyda Diploma Ôl-raddedig neu barhau i gwblhau'r radd MA, sy'n cynnwys rheoli prosiect yn y gymuned neu ddatblygu astudiaeth ymchwil unigryw. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

 Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Goruchwyliaeth Ymgynghorol yn rhoi pwyslais ar arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac yn rhoi sylw manwl i'r meini prawf a amlinellir yn fframwaith cwricwlwm BACP ar gyfer hyfforddiant goruchwylio cwnsela. Mae yna hefyd opsiwn i astudio'r sgiliau penodol sydd eu hangen i oruchwylio ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. 

• Goruchwyliaeth unigol - 20 credyd

Ar y modiwl hwn byddwch yn datblygu pecyn cymorth eang o strategaethau, modelau a damcaniaethau i gynnig goruchwyliaeth unigol. Byddwch yn deall ac yn ymarfer sut i strwythuro goruchwyliaeth, sut i weithio gyda'r holl ddeinameg perthynas allweddol wrth chwarae, a sut i ymarfer yn foesegol ac yn ddiogel.

• Goruchwyliaeth grŵp - 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i addasu eich modelau goruchwylio personol i weithio'n sensitif ac yn foesegol gyda materion sy'n ymwneud ag amrywiaeth, gyda grwpiau a'r gwahanol gyfryngau y mae goruchwyliaeth bellach yn cael eu cynnig drwyddynt. Byddwch yn rhoi cynnig ar amrywiaeth o ddulliau creadigol hwyliog a hynod ddiddorol, gan gynnwys hambwrdd tywod, collage, cerflunio, a dulliau ymwybyddiaeth ofalgar, i ddyfnhau'ch sgiliau a'ch gwybodaeth.

I gwblhau'r Diploma Ôl-raddedig, byddwch yn dewis un modiwl dewisol o'r rhestr ganlynol: 

• Ymchwil a gouchwyliaeth goruchwylio ar lefel sefydliadol - 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a hyder penodol i chi reoli a gwella materion sefydliadol cymhleth, diwylliannau tîm, a'r systemau sy'n cwmpasu'ch cyd-destun, a chydweithrediad eich goruchwylwyr. Byddwch hefyd yn gwerthuso defnyddioldeb ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn cymhwyso'r egwyddorion i'ch ymarfer eich hun.

• Ymchwil goruchwylio a goruchwylio gwaith therapiwtig gyda phlant a phobl ifanc - 20 credyd

Fe'ch cyflwynir i faterion systemig, moesegol, cyfreithiol, diogelu ac iechyd meddwl mewn gwaith therapiwtig gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â ffyrdd y gellir archwilio materion datblygiadol er mwyn gwella iechyd a gweithrediad yr arolygwr a'r ifanc. pobl maen nhw'n gweithio gyda nhw. Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich helpu i werthuso defnyddioldeb ymchwil ac ymarfer ar sail tystiolaeth er mwyn cymhwyso'r egwyddorion i'ch ymarfer eich hun.

Gall myfyrwyr ddewis gadael y cwrs neu barhau i gwblhau'r cwrs MA Goruchwylio Ymgynghorol trwy gynnal prosiect goruchwylio arloesol yn y gymuned, mewn sefydliad o'ch dewis. Byddwch yn dyfeisio, cyflwyno, a gwerthuso prosiect sy'n diwallu gwir angen, ac yn datblygu eich gyrfa eich hun fel rheolwr prosiect ac ymarferydd arloesol. 

Dysgu

Cwrs dysgu cyfunol yw hwn, sy'n cynnwys darllen paratoadol a dysgu o bell, a saith bloc addysgu trwy brofiad, lle byddwch chi'n archwilio ac yn chwarae gyda thechnegau a dulliau myfyriol pwerus. 

Ar y sesiynau addysgu bloc, bydd gennych weithdai sy'n dangos dulliau creadigol o ymarfer, ymarfer sgiliau mewn grwpiau bach a chyflwyniadau grŵp. Mae hyn yn fodd i gyfnerthu'ch dysgu o'ch ymarfer yn y maes. 

Mae'r cwrs yn rhedeg ar ddydd Sadwrn a dydd Sul trwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Sefydlu ac Uned Un

Cyd-destunau systematig goruchwyliaeth 20fed, 21ain, 22ain Medi

Uned Dau

Modelau goruchwylio prosesau a chynnwys 19eg, 20fed Hydref

Uned Tri

Moeseg a gweithio gydag amrywiaeth 16eg, 17eg Tachwedd

Uned Pedwar

Proses a thechnegau goruchwylio grŵp 14eg, 15fed Rhagfyr

Mae mis Ionawr yn fis gorffwys

Uned Pump

Dulliau creadigol a gweithio gyda'r anymwybodol 8fed, 9fed Chwefror

Uned Chwech

Goruchwyliaeth sefydliadol a thîm NEU oruchwylio gwaith therapiwtig sy'n cynnwys plant 7fed, 8fed Mawrth

Uned Saith

Ymarfer ar sail tystiolaeth, ymchwil goruchwyliaeth ac adolygiad 4ydd, 5ed Ebrill

 

Asesiad

Cewch eich asesu trwy un recordiad o sesiwn oruchwylio go iawn gyda dadansoddiad, ffeil o dystiolaeth sy'n cynnwys eich dysgu myfyriol o becynnau astudio gartref, un traethawd 3,000 gair a dau draethawd 1,500 gair, dau arsylwad sgiliau ac un cyflwyniad grŵp.  

Lleoliadau

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ar y cwrs Goruchwylio Ymgynghorol Diploma Ôl-raddedig ennill profiad goruchwylio trwy fynd ar leoliad neu ymgymryd â rôl newydd fel goruchwyliwr ar gyfer eu sefydliadau proffesiynol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflawni 40 awr o ymarfer goruchwylio (gan gynnwys goruchwyliaeth unigolion a grwpiau) y mae adroddiad goruchwyliwr yn ei ddangos. Rydych chi'n gyfrifol am ddod o hyd i leoliad addas i chi'ch hun, gydag arweiniad gan arweinydd y cwrs. 

Efallai y bydd lleoliadau goruchwylio ar gael (trwy gais / cyfweliad) yn SWCAP, y PDC gwasanaeth cwnsela ar gyfer y gymuned leol sy'n gweithredu o gyfleusterau clinig cwnsela'r Brifysgol. 

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfres o ystafelloedd addysgu â blaenoriaeth i'w defnyddio gan y cyrsiau cwnsela / seicotherapi, a chyfres o ystafelloedd ymarfer arbenigol. Mae offer recordio fideo a system recordio ddigidol i'w defnyddio yn y dosbarth ar gael. 

Nid oes proses gyfweld, felly dewisir ymgeiswyr ar sail cymwysterau a phrofiad proffesiynol, cais ysgrifenedig, a dau dystlythyr da. 

Cynghorwyr a seicotherapyddion

  • O leiaf dwy flynedd o brofiad ôl-gymhwyso gydag ystod o gleientiaid 
  • Dylai cwnselwyr fod yn gymwys i lefel Diploma Prifysgol Cymru neu gyfwerth 
  • Dylai fod BACP achrededig neu wedi cwblhau digon o oriau cwnsela i wneud cais amdanynt BACP neu gynllun cydnabyddiaeth broffesiynol gyfwerth 

Helpu gweithwyr proffesiynol

  • Dylai helpu gweithwyr proffesiynol feddu ar gymhwyster proffesiynol (nyrsio, seicoleg glinigol, therapi galwedigaethol, gwaith cymdeithasol, ffisiotherapi, therapi celf ac ati) neu gyfwerth 
  • O leiaf dwy flynedd o brofiad ôl-gymhwyso yn eu maes 

Dylai pob ymgeisydd:

  • Bod yn aelod o gorff proffesiynol 
  • Bod yn derbyn goruchwyliaeth gan oruchwyliwr profiadol 
  • Cael lleoliad goruchwylio sy'n cyfuno goruchwyliaeth unigol a grŵp er mwyn cwrdd â'r gofyniad ymarfer goruchwylio 40 awr. 
  • Llwythwch ddau dystlythyr gyda'ch cais. Rhaid i un fod oddi wrth eich goruchwyliwr cyfredol yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau o leiaf 400 o oriau cwnsela dan oruchwyliaeth a dylai'r llall fod gan eich cyflogwr. Os ydych chi'n therapydd, dylai eich goruchwyliwr gadarnhau eich bod wedi cwblhau o leiaf 400 o oriau cwnsela dan oruchwyliaeth yn eu cyfeirnod. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig


Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Aelodaeth Corff Proffesiynol * - £150

Gall y gost amrywio ac mae'n barhaus 

Arall: Goruchwyliaeth Bersonol * - £45-£80

Goruchwyliaeth 10 awr yn ystod y cwrs. Mae'r gost y mis.

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * - £120

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Y flwyddyn.

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. I gael trafodaeth anffurfiol am addasrwydd y cwrs hwn i chi a'ch cyd-destun, cysylltwch ag arweinydd y cwrs Nicola Blunden. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Mae graddedigion blaenorol wedi dod o hyd i gyflogaeth mewn asiantaethau cwnsela lleol, y GIG, sefydliadau addysg, a gyda gwasanaethau cwnsela PDC. Mae llawer o raddedigion hefyd wedi ehangu eu harfer preifat i gynnwys goruchwyliaeth. Gall myfyrwyr ddewis ymgeisio am y cam ymchwil a thraethawd Meistr terfynol. Gweler Goruchwyliaeth Ymgynghorol MA am fwy o wybodaeth. Efallai y bydd cyfleoedd hefyd i chi symud ymlaen i astudio ymhellach trwy lwybr PhD wrth wneud cais, ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgolion eraill y DU. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL