Mae'r Diploma Ôl-raddedig ar-lein mewn Meddygaeth Cosmetig, yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc, wedi'i anelu at feddygon, deintyddion a nyrsys sydd angen cymhwyster ôl-raddedig i gefnogi eu dysgu proffesiynol a'u datblygiad clinigol i ddod yn ymarferydd esthetig. 

Mae gofynion rheoliadol cynyddol ar gyfer y rhai sy'n perfformio gweithdrefnau esthetig, gan Addysg Iechyd Lloegr ac awdurdodau rheoleiddio fel y GDC, GMC ac NMC, yn golygu bod cymhwyster ôl-raddedig ffurfiol bellach yn elfen hanfodol o daith ymarferydd gofal iechyd i ddod yn ymarferydd esthetig. Wedi'i ddysgu'n llwyr ar-lein, mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Gosmetig wedi'i ddatblygu gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella'r wybodaeth broffesiynol sy'n sail i ymarfer mewn meddygaeth gosmetig. Mae gan raddedigion yr opsiwn i symud ymlaen i'r Meistri mewn Meddygaeth Gosmetig. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 - Trosolwg o Anatomeg, Ffisioleg a Materion Proffesiynol

Nod y modiwl: 


Nod y modiwl yw mynd i'r afael â'r gwyddorau bywyd sy'n sail i feddygaeth gosmetig a'r materion proffesiynol a moesegol sy'n codi'n ymarferol. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Anatomeg yr wyneb - y croen, cyhyrau, padiau braster, pibellau gwaed, nerfau ac esgyrn yn yr wyneb. 
● Ffisioleg a newidiadau ffisiolegol sy'n ymwneud â'r strwythurau hyn. 
● Swyddogaethau strwythur wyneb a'u perthynas â heneiddio. 
● Asesiadau wyneb a chynlluniau triniaeth. 
● Moeseg ar gyfer trin cleifion er budd ariannol (yn ddibynnol ar driniaeth). 
Mae'r modiwl hwn yn cynnwys gweithgareddau asesu ffurfiannol gorfodol, i gefnogi dysgu a datblygu myfyrwyr cyn tasgau asesu crynodol. 
 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu: 
Cymhwyso gwybodaeth anatomegol a ffisiolegol fanwl o'r wyneb yn feirniadol wrth ddewis triniaethau meddygol cosmetig priodol. 
Dadansoddwch yn feirniadol y materion proffesiynol a moesegol sy'n ymwneud â meddygaeth esthetig. 

Modiwl 2 - Triniaethau Tocsin 
Nod y modiwl: 

Mynd i'r afael â botwliaeth fel afiechyd a ffarmacoleg tocsinau a thriniaethau botulinwm. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Hanes botulinwm a botwliaeth. 
● Hanes a thrwyddedau fferyllol tocsin botulinwm. 
● Clostridia fel bacteria. 
● Arwyddion i'w defnyddio, cymhlethdodau cyffredin a'u triniaeth. 
● Dewis cleifion, technegau pigiad, arwyddion, diogelwch, effeithiau andwyol a thriniaethau cyfuniad. 
 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
Cymhwyso'n feirniadol ffarmacocineteg a ffarmacodynameg defnyddio botulinwm mewn triniaeth gosmetig a meddygol. 
Gwerthuso'n feirniadol y defnydd o docsin botulinwm mewn triniaethau esthetig. 

Modiwl 3 - Llenwyr Dermol 
Nod y modiwl: 

Dysgwch ymgeiswyr am lenwwyr wyneb, colli cyfaint, padiau braster wyneb a sut y gall trin wyneb sydd wedi disbyddu cyfaint gael effaith ar yr wyneb sy'n heneiddio. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Anatomeg padiau braster wyneb ac effeithiau ffisiolegol heneiddio. 
● Llenwyr dermol 
● Asidau Hyaluronig (HA), gwahanol wneuthurwyr, croesgysylltu (BDDE), hyd ffibr, hyd yr effaith, ffibroblastau (cynhyrchu HA, hyaluronidase). 
● Arwyddion ar gyfer Has, cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â gweinyddu Has a thrin cymhlethdodau 
● Osgoi cymhlethdodau. 
● Rheoli disgwyliadau cleifion. 
● Llenwyr nad ydynt yn HA - parhaol / dros dro, synthetig / awtologaidd. 
● Llenwyr dermol ar gyfer rhanbarthau penodol - gwefusau, dwylo. 
 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
Dadansoddwch yn feirniadol y sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynyddu padiau braster wyneb â llenwyr dermol. 
Gwerthuswch yn feirniadol y defnydd o lenwwyr dermol mewn triniaethau esthetig. 

Modiwl 4 - Triniaethau Croen mewn Meddygaeth Gosmetig 
Nod y modiwl: 

Deall croen yn nhermau: Embryoleg, strwythur a swyddogaeth. 
Deall effeithiau heneiddio / ysmygu haul / sigarét ar y croen, a sut y gall triniaethau fel laserau a philio dermol newid elfennau'r croen. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Anatomeg croen a ffisioleg arferol - haenau o epidermis, haenau o ddermis, swyddogaethau haenau / elfennau epidermaidd, swyddogaeth celloedd dermis / elfennau nad ydynt yn gelloedd. 
● Sut mae'r croen yn newid gyda heneiddio a difrod amgylcheddol ym mhob agwedd a haen. 
● Gwahanol fathau o fathau o groen Fitzpatrick, effaith golau uwchfioled ar y croen, lliw haul, haul rhag amddiffyn, niwed i'r haul ar y croen, triniaethau abladol ar y croen, triniaethau nad ydynt yn abladol ar y croen, laserau a thriniaethau golau pylslyd dwys (IPL). 
● Triniaethau IPL - beth ydyn nhw, sut maen nhw'n gweithio beth yw'r gwahanol baramedrau y gellir eu defnyddio mewn triniaethau laser, pilio dermol, ac atgyweirio croen a thriniaethau sy'n dod i'r amlwg. 
 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
Gwerthuswch yn feirniadol y prosesau sy'n effeithio ar ddifrod i'r croen. 
Gwerthuswch amrywiaeth o driniaethau croen yn feirniadol. 

Modiwl 5 - Anhwylderau Gwallt 
Nod y modiwl: 

Nodau'r modiwl yw deall tyfiant gwallt a cholli gwallt a chysylltu hynny â thriniaethau meddygol ar gyfer tynnu gwallt ac amnewid gwallt. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Cylchoedd twf gwallt arferol. 
● Lliw gwallt ac amrywiadau. 
● Anatomeg ffoligl gwallt, ffisioleg a phatholeg, a sut mae hyn yn gysylltiedig â thriniaeth ffarmacolegol ffoligl gwallt. 
● Pa gyflyrau meddygol sy'n gysylltiedig â gwallt diangen - syndrom ofari polycystig, barbae ffoligwlitis, cyflyrau hormonaidd, ac ati. 
● Estheteg gwallt - tynnu gwallt gyda systemau laser ac IPL, heb gynnwys tynnu gwallt mecanyddol yn benodol (eillio, pluo, dad-epileiddio, cwyro, electrolysis, ac ati) 
● Sut mae tynnu gwallt laser yn cynhyrchu gostyngiad yn nhwf gwallt, pa laserau y gellir eu defnyddio, beth yw'r gwahaniaeth rhwng pob math o laser, beth yw'r gwahaniaeth rhwng tynnu gwallt laser a thynnu gwallt IPL. 
● Gwahaniaeth rhwng lleihau gwallt gan ddefnyddio systemau tynnu gwallt “di-boen” a defnyddio dulliau mwy traddodiadol sydd â mwy o boen yn gysylltiedig â hwy. 
● Beth yw colli gwallt - sut mae'n amlygu ei hun, beth yw'r gwahanol fathau o batrymau colli gwallt gwrywaidd, a sut y gellir eu trin. Beth yw'r dulliau triniaeth an-lawfeddygol (therapi ysgafn, therapi an-lawfeddygol ysgogi gwallt) a pha dystiolaeth sydd ar gael i awgrymu eu heffeithiolrwydd. 
● Pa driniaethau cyffuriau sydd ar gael ar gyfer colli gwallt, sut maen nhw'n gweithio, pa mor effeithiol ydyn nhw, beth yw eu sgil effeithiau, beth yw eu priodweddau ffarmacolegol. 
● Pa ddulliau llawfeddygol sydd ar gael ar gyfer colli gwallt. 
 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 
Cymhwyso gwybodaeth yn feirniadol o dwf gwallt arferol, anatomeg ffoligl gwallt, ffisioleg ar amrywiaeth o batholegau gwallt. 
Gwerthuso ac argymell yn briodol driniaethau a ddefnyddir wrth dynnu gwallt. 
Gwerthuso ac argymell yn briodol y dulliau an-lawfeddygol a ddefnyddir i drin ysgogiad gwallt.  

Modiwl 6 - Dulliau esthetig eraill 
Nod y modiwl: 

Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o'r mecanweithiau hormonaidd sy'n sail i heneiddio a strategaethau gwrth-heneiddio effeithiol eraill. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 
 
● Ffisioleg heneiddio gan gynnwys newidiadau hormonaidd mewn testosteron, hormon twf a'r menopos. 
● Menopos, andropaws a somatopaws. 
● Amnewid hormonaidd fel therapi gwrth-heneiddio. 
● Fitaminau a gwrth-heneiddio. 
Rôl maeth mewn gwrth-heneiddio. 
Rôl ymarfer corff fel strategaeth gwrth-heneiddio. 
● Ymarfer ar gyfer y person sy'n heneiddio. 
● Arllwysiadau plasma llawn platennau a'u heffaith ar estheteg a heneiddio. 
● Lipolysis chwistrellu, rholeri derma a nodwyddau meicro. 
● Therapïau ultrasonic a radio-amledd. 


Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
 
Cymhwyso'r sylfaen dystiolaeth wyddonol yn feirniadol i werthuso'r rhyngweithio rhwng y broses heneiddio a'r system endocrin. 
Gwerthuso'n feirniadol ymchwiliadau a thriniaethau sydd ar gael ar gyfer diffygion hormonaidd sy'n gysylltiedig ag oedran. 
Gwerthuso'n feirniadol ystod o strategaethau gwrth-heneiddio. 

Dysgu 

Wedi'i gyflwyno dros flwyddyn, mae'r Diploma Ôl-raddedig dysgu o bell rhan-amser mewn Meddygaeth Gosmetig wedi'i gynllunio i hyrwyddo a gwella gwybodaeth gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio sy'n sail i ymarfer mewn meddygaeth gosmetig. Mae'n cynnwys chwe modiwl (120 credyd) pob un chwe wythnos o hyd, sy'n werth 20 credyd yr un. 

Mae'r cwrs Meddygaeth Gosmetig yn gyfan gwbl ar-lein a gall unrhyw fyfyriwr sydd â chyfrifiadur a mynediad i'r rhyngrwyd ei gyrchu. Rhoddir myfyrwyr mewn grwpiau tiwtor rhithwir o 10-15 ac maent yn defnyddio fforwm drafod i ryngweithio gyda'r tiwtor a gweddill y grŵp. Mae fformat y chwe modiwl yn dilyn yr un patrwm a strwythur modiwl. Yn ystod modiwl, bydd myfyrwyr yn defnyddio gwefan y cwrs sawl gwaith yr wythnos i ddilyn edafedd trafod, gwneud eu cyfraniadau eu hunain a rhyngweithio gyda'r tiwtor a chyd-fyfyrwyr. Nid oes unrhyw addysgu didactig, yn lle hynny, gofynnir cwestiynau i fyfyrwyr ac fe'u hanogir i fynd i chwilio'r llenyddiaeth, ei darllen yn feirniadol ac ymateb ar wefan y cwrs. 

Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 
  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 
  • Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 
  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau bydd gennych fynediad i dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio mewn lleoliad clinigol, y DU a thramor, gyda gradd Gwyddor Gofal Iechyd cysylltiedig (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) yn gymwys i wneud cais am y cwrs Diploma PG mewn Meddygaeth Gosmetig. 

Disgwylir i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf isod: 

· Gradd berthnasol. 

· Gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig (ee meddyg, deintydd, nyrs â statws rhagnodydd annibynnol). 

· Cwblhau cwrs hyfforddi cydnabyddedig mewn defnydd esthetig o docsinau a llenwyr Botulinwm. Gellir ystyried cydnabod dysgu blaenorol. 

· Tystiolaeth o fod wedi ymgymryd ag o leiaf 10 triniaeth gosmetig mewn tocsinau a llenwyr Botulinwm yn ystod y 12 mis diwethaf. 

· Indemniad cyfredol ar gyfer gweithdrefnau cosmetig. 

Dylai ymgeiswyr gyflwyno copïau o'r canlynol gyda'u cais: 

· Tystysgrifau cwrs (gan gynnwys ardystiad rhagnodydd annibynnol lle bo hynny'n briodol) 

· Un cyfeiriad ysgrifenedig. 

· Tystysgrif yswiriant indemniad. 

· Tystiolaeth o gwblhau o leiaf 10 triniaeth gosmetig mewn tocsinau a llenwyr Botulinwm (ee portffolio esthetig). 

Bydd ceisiadau'n cael eu beirniadu yn ôl manylion unigol cefndir a chymwysterau gan gynnwys y gallu i weithio ar lefel Ôl-raddedig (efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu i gadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel Ôl-raddedig a dangos y clinigol / proffesiynol angenrheidiol gwybodaeth). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Gosmetig yn paratoi graddedigion ar gyfer rôl arwain yn y maes. Mae'r rolau hyn yn esblygu gyda galw cynyddol gan arbenigwyr am gymhwyster ôl-raddedig i helpu i gefnogi eu dysgu proffesiynol a'u datblygiad clinigol.