Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

Gastroenteroleg Diploma Ôl-raddedig (Cyflenwi Ar-lein)

Y Diploma Ôl-raddedig ar-lein mewn Gastroenteroleg, a gynhelir mewn partneriaeth â Diploma MSc, wedi'i gynllunio i helpu meddygon i wella eu gwybodaeth am gastroenteroleg a gwella eu barn glinigol. Mae'r cwrs damcaniaethol ar-lein hwn wedi'i gynllunio i hwyluso gwell dealltwriaeth o anhwylderau gastroenteroleg cyffredin a geir yn nodweddiadol yn y gymuned a galluogi myfyrwyr i uwchsgilio mewn diagnostig a rheoli anhwylderau gastroenterolegol. Yn fwy na hynny, bydd myfyrwyr mewn gwell sefyllfa i ddarllen a dehongli adroddiadau endosgopi, elfen gynyddol bwysig o ymarfer.

Nid yw'r diploma ar-lein hwn yn asesu nac yn datblygu gweithdrefnau endosgopig (gan y byddai hyn yn gofyn am hyfforddiant a goruchwyliaeth esidential) ond mae wedi'i gynllunio i wella gwybodaeth, sy'n gyflenwad hanfodol i ymarfer clinigol. Gyda chystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, ac arbenigedd cynyddol, pwrpas y cwrs gastroenteroleg yw hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol sy'n uniongyrchol berthnasol ac yn berthnasol i ofynion rolau gweithio. Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i symud ymlaen i'r  MSc Gastroenteroleg. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Byddwch yn astudio'r chwe modiwl canlynol o'r enw: 

 • Esoffagws 

 • Stumog 

 • Pancreas 

 • Iau 

 • Coluddyn bach a maeth 

 • Colon 

Ar ôl cwblhau'r cwrs ôl-radd gastroenteroleg, byddwch yn gallu: 

 • Mynegwch benderfyniadau proffesiynol, gan ymgorffori rhesymeg ar sail tystiolaeth, mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd amrywiol a chymhleth sy'n gysylltiedig â gastroenteroleg. 

 • Arddangos cymhwysiad beirniadol ymchwil gastroenteroleg i ymarfer clinigol. 

 • Cymhwyso dysgu gydol oes a sgiliau datrys problemau uwch i ymarfer clinigol. 

 • Arddangos arweinyddiaeth wrth ddarparu a hyrwyddo gofal sy'n gysylltiedig â gastroenteroleg. 

 • Arddangos arweinyddiaeth timau mewn cyd-destunau amlasiantaethol, amlddiwylliannol a / neu ryngwladol. 

 • Arddangos sgiliau gwerthuso wrth ddarparu gofal i gleifion.

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

 • Fforwm Academaidd - 40% 

 • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

 • Gweithgaredd modiwl - 20% 

 • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau bydd gennych fynediad i dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 

Darlithwyr 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.  

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ennill y Diploma Ôl-raddedig hwn yn llwyddiannus, mae'n debygol y byddai dilyniant gyrfa yn cael ei hwyluso, yn ogystal â'r cyfle uniongyrchol i wella gofal cleifion. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL