Cwrs damcaniaethol yw’r Diploma ar-lein mewn Meddygaeth Acíwt sydd yn rhoi cyfle i chi helpu i lunio dyfodol yr arbenigedd amlddisgyblaethol hwn, sy'n esblygu'n gyflym. Mae galw cynyddol am ymgynghorwyr mewn meddygaeth acíwt felly mae'r rhagolygon swydd yn rhagorol. 

Mae'r cwrs yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc, ac mae’n ceisio ychwanegu at addysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol presennol, yn hytrach na chwrs ymarferol mewn meddygaeth acíwt. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth systematig o arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a ddarperir gan brotocol, sy'n hanfodol wrth optimeiddio gofal acíwt. 

Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio methodolegau a dulliau perthnasol i fynd i'r afael â materion cymhleth rheoli cleifion ar draws y sbectrwm o arbenigeddau meddygol sy'n cynnwys meddygaeth acíwt, a'r gallu i werthuso tystiolaeth yn feirniadol a gweithredu arfer gorau mewn senarios cymhleth.

2024 Dull astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Dull astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Byddwch chi'n astudio ar-lein am un flwyddyn galendr. Byddwch chi'n astudio chwe modiwl, pob un dros chwe wythnos: 

Argyfyngau Anadlol a Cardiofasgwlaidd 

Nodau'r modiwl: Defnyddio dealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol i fynd i'r afael ag achosion cymhleth, gan gymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth wrth reoli cleifion sy'n ddifrifol wael sy'n cyflwyno cyflyrau cardio-anadlol. 

Cynnwys y modiwl: Dull wedi'i gyfeirio at ganllaw i reoli'r claf â chlefyd anadlol ac cardiofasgwlaidd acíwt i gynnwys rheoli gorbwysedd difrifol, methiant acíwt y galon, syndrom coronaidd acíwt, arrhythmias, clefyd thromboembolig, gwaethygu acíwt clefyd anadlol cronig, niwmonia, niwmothoracs, plewrol allbynnau, asthma acíwt, methiant anadlol ac ataliad ar y galon. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer diagnosio a rheoli cleifion sy'n cyflwyno cyflyrau anadlol a chardiofasgwlaidd acíwt  

Dangos gallu i gymhwyso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn senarios cardiofasgwlaidd ac anadlol acíwt 

Gwerthuso, myfyrio a chreu ffyrdd ymlaen wrth reoli cleifion sy'n cyflwyno cyflyrau cardio-anadlol acíwt o fewn y tîm amlddisgyblaeth 

Argyfyngau Diabetes ac Endocrin 

Nodau'r modiwl: Datblygu'r gallu i reoli achosion cymhleth sy'n cyflwyno gydag amrywiaeth o gyflyrau diabetig ac endocrin acíwt, gan gymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth wrth reoli cleifion sy'n ddifrifol wael. 

Cynnwys y modiwl: Rheolaeth y claf sy'n cyflwyno gyda chlefyd diabetig ac endocrin acíwt gan gynnwys cetoasidosis diabetig, hypoglycemia, di-ketosis hyperosmolar, hypercalcemia acíwt, thyrotoxicosis, hypocalcemia ac argyfwng adrenal. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer y strategaeth diagnosis a rheoli a ddefnyddir i drin cleifion sy'n cyflwyno cyflyrau endocrin acíwt 

Dadansoddi, dehongli a gwerthuso strategaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chanllawiau yn feirniadol wrth reoli'r claf sy'n ddifrifol wael â chyflyrau sy'n gysylltiedig â diabetes 

Argyfyngau Gastroenterolegol 

Nodau'r modiwl: Ailfformiwleiddio a defnyddio dealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol i asesu a rheoli achosion cymhleth, gan gymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth wrth reoli cleifion sy'n ddifrifol wael sy'n cyflwyno cyflyrau gastroberfeddol. 

Cynnwys y modiwl: Rheolaeth y claf sy'n cyflwyno gyda salwch gastroberfeddol acíwt (GI) gan gynnwys gwaedlif GI uchaf, poen abdomenol acíwt, chwydu anhydrin, clefyd llidiol y coluddyn, heintiau GI gan gynnwys dysentri a gastroenteritis ynghyd â rheolaeth acíwt malaenedd GI. Hefyd yn rheoli clefyd acíwt yr afu, enseffalopathi hepatig a sirosis. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer y strategaeth synthesis diagnostig a rheoli a ddefnyddir i drin cleifion sy'n cyflwyno â chyflyrau gastroberfeddol acíwt (GI)  

Dangos gallu i gymhwyso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a thriniaeth ganllaw mewn anhwylderau GI acíwt  

Cyflwyniadau Acíwt gyda Haint a Sepsis 

Nodau'r modiwl: Cymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth wrth reoli cleifion sy'n ddifrifol wael, gan hwyluso'r gwerthusiad beirniadol o'r gweithredoedd, y dulliau a'r canlyniadau a ddefnyddir i reoli heintiau acíwt. 

Crynodeb o'r modiwl: Rheoli cleifion sy'n cyflwyno haint bacteriol, firaol a ffwngaidd acíwt sy'n ymwneud â phob system organ; rheoli, ymchwilio a diagnosio sepsis a bacteraemia; a rheolaeth yr unigolyn dan fygythiad imiwn mewn perthynas â haint. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer y strategaeth diagnosis a rheoli a ddefnyddir i drin cleifion sy'n cyflwyno heintiau acíwt 

Dadansoddi, dehongli a gwerthuso'n feirniadol gyflwyniad, achos a rheolaeth y claf sydd dan fygythiad imiwnedd yn y lleoliad meddygol acíwt  

Dangos gallu i gymhwyso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a thriniaeth ganllaw gyda heintiau acíwt / sepsis 

Anhwylderau Niwrolegol Acíwt a Strôc 

Nodau'r modiwl: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o asesu a rheoli anhwylderau niwrolegol acíwt a strôc, gan gymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth wrth reoli anhwylderau niwrolegol acíwt a strôc. 

Crynodeb o'r modiwl: Mae'r modiwl hwn yn bwriadu ymdrin â diagnosis a rheolaeth cleifion sy'n cyflwyno ag anhwylderau niwrolegol acíwt fel strôc acíwt, epilepsi, heintiau cerebral, gwaedlif yr ymennydd / gwaedlif, thrombosis sinws gwythiennol, cyflwyniadau â malaenedd yr ymennydd acíwt, dystonias, ataxias, niwroopathïau acíwt. / niwropathïau a phwysau mewngreuanol uwch. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer y strategaeth diagnosis a rheoli a ddefnyddir wrth ymchwilio a thrin cleifion sy'n cyflwyno anhwylderau niwrolegol acíwt

Dangos dealltwriaeth feirniadol o ymarfer ar sail tystiolaeth a thriniaeth ganllaw mewn anhwylderau niwrolegol gan gynnwys meddygaeth strôc

Argyfyngau Arennol, Metabolaidd a Thocsicolegol Acíwt 

Nodau'r modiwl: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o asesu a rheoli anhwylderau acíwt yr arennau, metabolaidd a gwenwynegol a chymhwyso gofal canllaw a thystiolaeth. 

Cynnwys y modiwl: Rheoli argyfyngau gwenwynegol fel gorddos adweithiau damweiniol ac an-ddamweiniol, cyffuriau acíwt ac anaffylacsis. Bydd y modiwl hefyd yn ymdrin â chyflwyniad y claf â materion metabolaidd ac arennol i gynnwys anaf acíwt yr arennau, anhwylderau sylfaen asid, hyperkalaemia a hyponatraemia acíwt. Bydd hefyd yn cyffwrdd â gweithredu therapi amnewid arennol gan gynnwys dialysis. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl byddwch yn gallu: 

Defnyddiwch ddealltwriaeth, methodolegau a dulliau perthnasol ar gyfer y strategaeth synthesis diagnostig a rheoli a ddefnyddir wrth ymchwilio a thrin cleifion sy'n cyflwyno anhwylderau acíwt yr arennau 

Dangos dealltwriaeth feirniadol o asesu a rheoli gorddos ac aflonyddwch metabolaidd acíwt 

Dangos gallu i gymhwyso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a thriniaeth sy'n seiliedig ar ganllaw mewn anhwylderau arennol, metabolaidd a gwenwynegol 


Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 


Asesiad 

Mae'r cwrs meddygaeth acíwt yn rhoi asesiad wrth galon dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

Fforwm Academaidd - 40% 

Dyddiadur Myfyriol - 10% 

Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 

Archwiliad ar sail achos - 30% 

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 
 
Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol. 

Darlithwyr 

Dr Anil Kumar Pura Narayanaswamy, cyfarwyddwr cwrs a chyfarwyddwr clinigol meddygaeth acíwt yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac arweinydd sepsis ar gyfer meddygaeth acíwt. 

Mae Dr Narayanaswam yn oruchwyliwr addysgol achrededig ar gyfer hyfforddeion ôl-raddedig gan gynnwys cwrs hyfforddi CMT sydd wedi'i raddio yn y 5 uchaf yn arolwg GMC yn yr U ac mae'n rheoli addysgu PACES mewnol ar gyfer hyfforddeion CMT. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 


 
Gofynion Iaith Saesneg 
 
Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Bydd myfyrwyr yn elwa o gael dysgu gydol oes a sgiliau datrys problemau uwch y gallant eu cymhwyso i ymarfer clinigol mewn meddygaeth acíwt.