Mae'r Diploma Dermatoleg mewn Ymarfer Clinigol wedi'i gynllunio i helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i arbenigo yn eu gyrfa a datblygu'r angen am fwy o weithwyr proffesiynol dermatoleg. 

Cynigir y cwrs Dermatoleg ar-lein hwn, drwy ein partner cydweithredol Diploma MSc, ac mae’n berthnasol i bob meddyg teulu, Nyrs Ymarfer, Nyrsys Arbenigol a Fferyllwyr sy'n agored i gleifion â chyflyrau dermatolegol. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 - Trosolwg o Dermatoleg mewn Ymarfer Clinigol 

Nod y modiwl: 

 

Datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r disgrifiad o gyflyrau dermatolegol, llwybrau atgyfeirio, delweddu a rheoli. 

Crynodeb o gynnwys modiwl: 

 • Iaith dermatoleg 
 • Therapiwteg
 • Ffrwydron cyffuriau 
 • Vascwlitis 
 • Amlygiadau torfol o glefyd systemig 
 • Canllawiau, teledermatoleg a'r tîm amlddisgyblaeth

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 

Datrys cymhlethdodau diagnostig a sefydlu strategaethau rheoli priodol mewn perthynas â chlefyd systemig, sgîl-effeithiau cyffuriau a vascwlitidau. 

Dangos craffter wrth ddefnyddio adnoddau gofal iechyd er budd y claf mewn meysydd fel rôl y tîm amlddisgyblaethol, llwybrau atgyfeirio a chanllawiau ar sail tystiolaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 


Modiwl 2 - lympiau a chanser y croen
Nod y modiwl:

Gallu disgrifio, diagnosio a dehongli rheolaeth briwiau croen yng nghyd-destun arweiniad. 

Crynodeb o gynnwys modiwl: 

 • lympiau croen a lympiau 

 • Briwiau croen anfalaen 

 • Canser y croen nad yw'n felanoma 

 • Naevi melanocytig 

 • Melonoma 

 • Ymagwedd Lawfeddygol at Glefyd y Croen

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 

Diagnosio'n wahanol amrywiaeth eang o friwiau ar y croen. 

Gwahaniaethwch rhwng briwiau anfalaen a malaen a dealltwriaeth o'r llwybr atgyfeirio priodol a'r canllawiau triniaeth. 

Gwerthusiad beirniadol o'r dystiolaeth sy'n ymwneud â rheoli lympiau croen a lympiau.

Modiwl 3 - Lesau mewn safleoedd penodol

Nod y modiwl:

Disgrifio, nodi a sefydlu strategaeth reoli briodol ar gyfer dermatoses mewn rhannau penodol o'r corff.

 • Crynodeb o gynnwys modiwl:

 • Brechau wyneb

 • Ewinedd

 • Croen y pen a gwallt

 • Dermatoses perineal

 • Dermatoses hyblyg

 • Dermatos Palmar a plantar

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 

Dealltwriaeth feirniadol o'r predilection ar gyfer dermatoses cyffredin mewn gwahanol safleoedd yn y corff. 

Y gallu i ddatrys cymhlethdodau diagnostig sy'n ymwneud â dermatoses rhanbarthol. 

Y gallu i lunio cynllun rheoli priodol ar gyfer dermatoses safle-benodol gan ddefnyddio tystiolaeth.

Modiwl 4 - Dermatoses Llidiol 

Nod y modiwl: 

Disgrifio, nodi a sefydlu strategaeth reoli briodol ar gyfer dermatoses llidiol 

Crynodeb o gynnwys modiwl:

 • Diagnosis gwahaniaethol o ddermatoses llidiol 

 • Ecsema atopig 

 • Cysylltwch â dermatitis 

 • Psoriasis 

 • Urticaria 

 • Ffrwydradau pothellog

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 

Dealltwriaeth feirniadol o'r dystiolaeth sy'n ymwneud â chyflyrau croen llidiol cyffredin. 

Y gallu i ddatrys cymthlethdodau diagnostig sy'n ymwneud â dermatoses llidiol. 

Y gallu i lunio cynllun rheoli ar sail tystiolaeth ar gyfer dermatoses llidiol cyffredin.

Modiwl 5 - Heintiau Croen 

Nod y modiwl:

Gallu disgrifio, diagnosio a dehongli rheolaeth heintiau croen yng nghyd-destun arweiniad. 

Crynodeb o gynnwys modiwl:

 • Diagnosis gwahaniaethol o heintiau croen

 • Cellulitis a briwiau

 • Pla

 • Haint yn gysylltiedig â salwch systemig

 • Photodermatoses

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 

Ymwybyddiaeth feirniadol o'r sail dystiolaeth ar gyfer nodi a rheoli heintiau / pla / plaodermatoses croen cyffredin 

Y gallu i ddatblygu a dehongli diagnosis gwahaniaethol ar gyfer heintiau croen / pla / ffotodermatoses 

Ymwybyddiaeth feirniadol o'r strategaeth reoli briodol a llwybrau atgyfeirio ar gyfer heintiau / pla a ffotodermatoses.

Modiwl 6 - Dermatoleg mewn Poblogaethau Penodol

Nod y modiwl:

Datblygu gallu i nodi anhwylderau croen cyffredin mewn is-grwpiau penodol o'r boblogaeth a deall y llwybrau triniaeth penodol 

Crynodeb o gynnwys modiwl:

 • Croen babanod 

 • Problemau croen acne a'r glasoed 

 • Croen pigmentog 

 • Croen yr henoed 

 • Gwrth-heneiddio 

 • Triniaethau cosmetig 

 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 

Ymwybyddiaeth feirniadol o'r sail dystiolaeth sy'n ymwneud ag adnabod a thrin anhwylderau croen cyffredin mewn poblogaethau amrywiol 

Y gallu i ddatblygu a dehongli diagnosis gwahaniaethol ar gyfer clefydau croen cyffredin sy'n effeithio ar boblogaethau penodol 

Ymwybyddiaeth feirniadol o'r strategaeth reoli briodol a llwybrau atgyfeirio ar gyfer unigolion o is-grwpiau o'r boblogaeth.

Dysgu

Mae gan bob modiwl yr un fformat. Gan ddefnyddio platfform ar-lein ac un tiwtor i bob 10-15 myfyriwr, mae'r dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. Ymgymerir â phrosiectau grŵp ochr yn ochr â phrosiectau annibynnol. Cofnodir ymarfer myfyriol mewn portffolio myfyriol i helpu myfyrwyr i ystyried sut y gellir trosi'r dysgu yn waith ac ymarfer bob dydd. 


Bydd pob modiwl ar-lein hawdd ei ddefnyddio yn para chwe wythnos, gan ddefnyddio problemau achos bywyd go iawn sy'n gysylltiedig â thrafodaethau ar sail fforwm, portffolio myfyriol, gweithgareddau modiwl ac arholiad yn seiliedig ar achos. 

Asesiad 

Mae'r cwrs Dermatoleg Diploma Ôl-raddedig yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 


Fforwm Academaidd - 40% 

Dyddiadur Myfyriol - 10% 

Gweithgaredd modiwl - 20% 

Archwiliad ar sail achos - 30% 


Oherwydd natur ar-lein y cwrs, mae disgwyl i fyfyrwyr fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl (yn ddyddiol yn ddelfrydol). Rhennir myfyrwyr yn grwpiau o 10-15 o fyfyrwyr a rhoddir tiwtor arbenigol pwrpasol iddynt sy'n hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp; yn monitro, yn asesu ac yn marcio pob myfyriwr trwy gydol y modiwl. 


Mae myfyrwyr yn defnyddio'r sgiliau a enillwyd yn ystod y darlithoedd i ymgysylltu â'r gwahanol weithgareddau. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau bydd gennych fynediad i dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dermatoleg yn paratoi graddedigion ar gyfer rôl arwain ym maes dermatoleg.