Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Seiciatreg Glinigol (Cyflenwi Ar-lein)

Mae iechyd meddwl yn dod yn fwyfwy heriol ac amlddisgyblaethol yn ymarferol felly mae'n hanfodol gallu delio â sefyllfaoedd cymhleth y gallech eu hwynebu fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn hyderus. 

Wedi'i gyflwyno gyda'n partner Diploma MSc, bydd y Diploma Ôl-raddedig ar-lein mewn Seiciatreg Glinigol yn galluogi'r rheini sy'n gweithio mewn gofal sylfaenol neu unedau arbenigol i gymryd diddordeb arbenigol mewn seiciatreg glinigol ac yn y pen draw wella eu gofal i gleifion sy'n arddangos symptomau seiciatryddol. 

Bydd yn sicrhau eich bod yn gyfoes â dosbarthiadau, triniaethau ac asesiadau newydd sy'n integreiddio'r gwyddorau seicolegol a chymdeithasol, ac yn datblygu eich dealltwriaeth o sut mae'r Ddeddf Iechyd Meddwl a'r Deddfau Capasiti yn dylanwadu ar ddarparu gwasanaethau. Byddwch hefyd yn dysgu ynghyd â sut mae'r maes yn cysylltu â meddygaeth acíwt, llawfeddygaeth, gwasanaethau amenedigol, gwasanaethau plant a gofal sylfaenol. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Bydd y cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Seiciatreg Glinigol yn cynnwys chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos, wedi'u hastudio mewn un flwyddyn galendr, yn gyfan gwbl ar-lein. 

  

Modiwl 1 - Cydnabod Anhwylderau Seiciatryddol mewn Gofal Sylfaenol 

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i allu gwneud diagnosis hyderus o anhwylder seiciatryddol yn seiliedig ar fodel biopsychogymdeithasol, wedi'i ategu gan archwiliad beirniadol a dealltwriaeth o system ddosbarthu. 


Modiwl 2 - Anhwylderau Seiciatrig Cyffredin 

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a fydd yn cynorthwyo i ddiagnosio cyflwyniadau seiciatrig cyffredin a mawr fel anhwylderau pryder, anhwylderau hwyliau, seicosis ac anhwylderau personoliaeth. Defnyddir y ddealltwriaeth hon i reoli'r grŵp hwn o gleifion gan ddefnyddio model biopsychogymdeithasol wedi'i danategu, lle bo angen, gan agweddau moesegol a chyfreithiol. 

 

Modiwl 3 - Anhwylderau Seiciatryddol yn ddiweddarach mewn bywyd 

Gwella'r sgiliau unigryw sydd eu hangen ar gyfer gofalu am oedolion hŷn ag anhwylderau seiciatryddol mawr fel iselder ysbryd, deliriwm, dementia, pryder a chyflyrau paranoiaidd. Byddwch yn diweddaru'r wybodaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diagnosis a rheolaeth gan gynnwys ymyriadau di-ffarmacolegol a ffarmacolegol gan ddefnyddio'r model biopsychogymdeithasol a'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gallu meddyliol a materion meddyginiaethol a moesegol perthnasol. 

 

Modiwl 4 - Cyflwyniadau Seiciatrig Annodweddiadol 

Yn eich galluogi i gydnabod a rheoli ystod o gyflwyniadau seiciatryddol cymhleth ac annodweddiadol gyda mynychder uchel mewn lleoliad gofal sylfaenol. 

 

Modiwl 5 - Blynyddoedd Cynnar, Anabledd Dysgu a Niwroseiciatreg 

Rhoi'r gallu i weithwyr gofal iechyd proffesiynol wneud diagnosis a rheoli neu gyfeirio'r cyflwyniadau mwyaf cyffredin mewn pobl ifanc yn briodol, gan gynnwys anhwylderau emosiynol, anhwylderau ymddygiad ac anhwylderau niwroddatblygiadol. Byddwch yn gallu adnabod llwybrau rheoli ar gyfer cyflwyniadau cymhleth o fewn anabledd deallusol a niwroseiciatreg. 


Modiwl 6 - Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl 

Ymgyfarwyddo gweithwyr proffesiynol gofal iechyd â'r termau allweddol mewn camddefnyddio sylweddau i hwyluso cymryd hanes a defnyddio offer asesu i lunio cynllun rheoli. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Mae'r ffioedd cyfredol ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o'ch mewnbwn ar senarios achos ar ein fforwm drafod, arholiad yn seiliedig ar achos, gweithgaredd modiwl a'ch adlewyrchiad personol eich hun 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd Modiwl - 20% 

  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs Seiciatreg Glinigol trwy Moodle - ein platfform dysgu rhithwir. Byddwch yn cael arweiniad llawn ar sut i wneud y gorau o Moodle, gan gynnwys y fforymau trafod a'r fforwm cymdeithasol. 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Os gwelwch yn dda cofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn 

Mae mynychder uchel o symptomau iechyd meddwl yn bodoli mewn practis cyffredinol. Mae salwch meddwl yn cyfrif am faich mawr o glefyd gyda thua 1 o bob 4 o bobl yn y DU yn debygol o brofi problem iechyd meddwl bob blwyddyn. Felly, mewn ymarfer clinigol mae'n debygol iawn y bydd cyflwyniad a dilyniant cyntaf y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl yn cael eu hasesu a'u rheoli mewn practis cyffredinol, neu gan bobl nad ydynt yn seiciatryddion mewn gofal sylfaenol neu eilaidd. 

Felly, mae angen i'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth arbenigol i ddelio â chleifion iechyd meddwl yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth honno i chi. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL