Mae iechyd meddwl yn dod yn fwyfwy heriol ac amlddisgyblaethol yn ymarferol felly mae'n hanfodol gallu delio â sefyllfaoedd cymhleth y gallech eu hwynebu fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn hyderus. 

Wedi'i gyflwyno gyda'n partner Diploma MSc, bydd y Diploma Ôl-raddedig ar-lein mewn Seiciatreg Glinigol yn galluogi'r rheini sy'n gweithio mewn gofal sylfaenol neu unedau arbenigol i gymryd diddordeb arbenigol mewn seiciatreg glinigol ac yn y pen draw wella eu gofal i gleifion sy'n arddangos symptomau seiciatryddol. 

Bydd yn sicrhau eich bod yn gyfoes â dosbarthiadau, triniaethau ac asesiadau newydd sy'n integreiddio'r gwyddorau seicolegol a chymdeithasol, ac yn datblygu eich dealltwriaeth o sut mae'r Ddeddf Iechyd Meddwl a'r Deddfau Capasiti yn dylanwadu ar ddarparu gwasanaethau. Byddwch hefyd yn dysgu ynghyd â sut mae'r maes yn cysylltu â meddygaeth acíwt, llawfeddygaeth, gwasanaethau amenedigol, gwasanaethau plant a gofal sylfaenol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Bydd y cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Seiciatreg Glinigol yn cynnwys chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos, wedi'u hastudio mewn un flwyddyn galendr, yn gyfan gwbl ar-lein. 


Modiwl 1 - Cydnabod Anhwylderau Seiciatryddol mewn Gofal Sylfaenol 

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i allu gwneud diagnosis hyderus o anhwylder seiciatryddol yn seiliedig ar fodel biopsychogymdeithasol, wedi'i ategu gan archwiliad beirniadol a dealltwriaeth o system ddosbarthu. 


Modiwl 2 - Anhwylderau Seiciatrig Cyffredin 

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a fydd yn cynorthwyo i ddiagnosio cyflwyniadau seiciatrig cyffredin a mawr fel anhwylderau pryder, anhwylderau hwyliau, seicosis ac anhwylderau personoliaeth. Defnyddir y ddealltwriaeth hon i reoli'r grŵp hwn o gleifion gan ddefnyddio model biopsychogymdeithasol wedi'i danategu, lle bo angen, gan agweddau moesegol a chyfreithiol. 


Modiwl 3 - Anhwylderau Seiciatryddol yn ddiweddarach mewn bywyd 

Gwella'r sgiliau unigryw sydd eu hangen ar gyfer gofalu am oedolion hŷn ag anhwylderau seiciatryddol mawr fel iselder ysbryd, deliriwm, dementia, pryder a chyflyrau paranoiaidd. Byddwch yn diweddaru'r wybodaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diagnosis a rheolaeth gan gynnwys ymyriadau di-ffarmacolegol a ffarmacolegol gan ddefnyddio'r model biopsychogymdeithasol a'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gallu meddyliol a materion meddyginiaethol a moesegol perthnasol. 


Modiwl 4 - Cyflwyniadau Seiciatrig Annodweddiadol 

Yn eich galluogi i gydnabod a rheoli ystod o gyflwyniadau seiciatryddol cymhleth ac annodweddiadol gyda mynychder uchel mewn lleoliad gofal sylfaenol. 


Modiwl 5 - Blynyddoedd Cynnar, Anabledd Dysgu a Niwroseiciatreg 

Rhoi'r gallu i weithwyr gofal iechyd proffesiynol wneud diagnosis a rheoli neu gyfeirio'r cyflwyniadau mwyaf cyffredin mewn pobl ifanc yn briodol, gan gynnwys anhwylderau emosiynol, anhwylderau ymddygiad ac anhwylderau niwroddatblygiadol. Byddwch yn gallu adnabod llwybrau rheoli ar gyfer cyflwyniadau cymhleth o fewn anabledd deallusol a niwroseiciatreg. 


Modiwl 6 - Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl 

Ymgyfarwyddo gweithwyr proffesiynol gofal iechyd â'r termau allweddol mewn camddefnyddio sylweddau i hwyluso cymryd hanes a defnyddio offer asesu i lunio cynllun rheoli. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Mae'r ffioedd cyfredol ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o'ch mewnbwn ar senarios achos ar ein fforwm drafod, arholiad yn seiliedig ar achos, gweithgaredd modiwl a'ch adlewyrchiad personol eich hun 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 
  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 
  • Gweithgaredd Modiwl - 20% 
  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs Seiciatreg Glinigol trwy Moodle - ein platfform dysgu rhithwir. Byddwch yn cael arweiniad llawn ar sut i wneud y gorau o Moodle, gan gynnwys y fforymau trafod a'r fforwm cymdeithasol. 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Mae mynychder uchel o symptomau iechyd meddwl yn bodoli mewn practis cyffredinol. Mae salwch meddwl yn cyfrif am faich mawr o glefyd gyda thua 1 o bob 4 o bobl yn y DU yn debygol o brofi problem iechyd meddwl bob blwyddyn. Felly, mewn ymarfer clinigol mae'n debygol iawn y bydd cyflwyniad a dilyniant cyntaf y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl yn cael eu hasesu a'u rheoli mewn practis cyffredinol, neu gan bobl nad ydynt yn seiciatryddion mewn gofal sylfaenol neu eilaidd. 

Felly, mae angen i'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth arbenigol i ddelio â chleifion iechyd meddwl yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth honno i chi.