Mae'r cwrs clinigol hwn mewn diabetes, sy'n cael ei redeg gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, yn darparu paratoad ôl-gymhwyso ar gyfer rolau mewn timau arbenigol diabetes, nyrsio arbenigol diabetes, nyrsio practis a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau diabetes mewn gofal sylfaenol. 

Mae'r cwrs, a gyflwynir yn gyfan gwbl ar-lein, wedi'i gynllunio i arfogi gweithwyr proffesiynol â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddarparu gwasanaeth diabetes o'r radd flaenaf. Byddwch yn ennill profiad o ddatblygu canllawiau lleol, llenyddiaeth gwybodaeth cleifion neu lwybrau gofal a fydd yn rhan o'u gweithgareddau unigol a grŵp. 

Byddwch yn datblygu mwy o hyder a dealltwriaeth o reolaeth pobl â Diabetes trwy astudiaethau achos a thrafodaeth ac yn gwella eich dadansoddiad beirniadol o ddata cyhoeddedig a dehongli data. 

Mae'r cwricwlwm yn seiliedig ar y Cwricwlwm Rhyngwladol ar gyfer Addysg Broffesiynol Iechyd Diabetes a gynhyrchir gan y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol ac mae'n cwrdd â'r safonau rhyngwladol uchaf ar gyfer addysg diabetes. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi fynd ymlaen i astudio'r Diabetes MSc. 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Wedi'i gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein, mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Diabetes yn canolbwyntio ar yr unigolyn â diabetes ac yn cefnogi gwella gofal. Mae'n cydnabod cyfraniad y tîm diabetes cyfan ac yn paratoi gweithwyr proffesiynol ar gyfer ymarfer arbenigol. 

Mae'r cwrs ar-lein yn para un flwyddyn galendr ac mae'n gwrs dysgu o bell rhan amser. Mae'n cynnwys chwe modiwl y flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos, fel a ganlyn: 

  • Egwyddorion Diabetes 
  • Dulliau o Ofalu 
  • Hyrwyddo Hunanofal 
  • Rheoli Diabetes 
  • Cymhlethdodau (Micro-fasgwlaidd) 
  • Cymhlethdodau (Macro-fasgwlaidd) 

Bydd pob modiwl ar-lein hawdd ei ddefnyddio yn para chwe wythnos, gan ddefnyddio problemau achos bywyd go iawn sy'n gysylltiedig â thrafodaethau ar sail fforwm, portffolio myfyriol, gweithgareddau grŵp ac arholiad yn seiliedig ar achosion. 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs diploma ôl-raddedig mewn diabetes gan dîm arloesol a phrofiadol sydd ag enw da rhyngwladol ym maes diabetes ac addysg feddygol. Byddwch yn datblygu sgiliau datrys problemau wrth baratoi ar gyfer rolau arwain yng nghyd-destun byd-eang gofal diabetes. 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Mae'r cwrs yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd Modiwl - 20% 

  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol. 

Cyfleustetau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr

Dr Karl New, arweinydd cwrs 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

 Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. Gofynion Iaith Saesneg 
 
Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Diabetes yn uniongyrchol berthnasol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd. Rhagwelir y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr mewn swyddi sy'n gysylltiedig â diabetes neu'n dyheu am swyddi o'r fath. 

Mae'r cwrs yn darparu paratoad ôl-gymhwyso priodol ar gyfer rolau mewn timau arbenigol diabetes, nyrsio arbenigol diabetes, nyrsio practis a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau diabetes mewn gofal sylfaenol. Yn yr un modd, mae cwmnïau fferyllol yn awyddus i gefnogi eu cynrychiolwyr mewn addysg ôl-raddedig a bydd y cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn ffafriol mewn dilyniant gyrfa ac arbenigedd.