downlo.864a3773.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Endocrinoleg (Cyflenwi Ar-lein)

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Endocrinoleg yn berthnasol i bob gweithiwr iechyd proffesiynol - fel cofrestryddion arbenigol, nyrsys endocrin a meddygon gofal sylfaenol sydd â diddordeb arbenigol mewn endocrinoleg - a allai fod yn agored i bobl ag anhwylderau sy'n gysylltiedig ag endocrin. Fe'i cynlluniwyd i greu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a'i defnyddio i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â gofal endocrin yn feirniadol. 

Mae'r cwrs ar-lein hwn, yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, yn eich helpu i ddatblygu dulliau datrys problemau creadigol i sefyllfaoedd clinigol cymhleth a dod yn eiriolwr pwysig wrth ddarparu gofal i bobl â phroblemau sy'n gysylltiedig ag endocrinoleg. Trwy astudiaethau achos a thrafodaeth, byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o reoli cleifion ag anhwylderau endocrin, a gwell dadansoddiad beirniadol o ddata a data cyhoeddedig. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi fynd ymlaen i astudio'r MSc Endocrinoleg


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r cwrs diploma ôl-raddedig yn seiliedig ar y Coleg Brenhinol y Meddygon Hyfforddiant Arbenigol. Mae'r cwrs ar-lein yn para un flwyddyn galendr ac mae'n gwrs dysgu o bell rhan amser, gyda chwe modiwl y flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos. 

Modiwl 1 - Anhwylderau'r hypothalamws a'r bitwidol 
Modiwl 2 - Anhwylderau'r thyroid 
Modiwl 3 - Anhwylderau'r adrenals 
Modiwl 4 - Anhwylderau parathyroidau, calsiwm ac asgwrn 
Modiwl 5 - Endocrinoleg atgenhedlu 
Modiwl 6 - Canser sy'n gysylltiedig ag endocrin 


Dysgu 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Ar gyfer y cwrs ar-lein parhaus, rhennir ymgeiswyr yn grwpiau o 10-15 o fyfyrwyr. Mae pob grŵp yn cael ei oruchwylio gan ddarlithydd sy'n hwyluso'r grŵp, yn monitro ac yn asesu pob myfyriwr trwy gydol y modiwl. Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd modiwl - 20% 

  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd. Rhagwelir y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr mewn swyddi cysylltiedig ag endocrin neu'n dyheu am swyddi o'r fath. 

Mae'r cwrs yn darparu paratoad ôl-gymhwyso priodol ar gyfer rolau mewn timau arbenigol cysylltiedig ag endocrin, nyrsio arbenigol, nyrsio practis a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau cysylltiedig ag endocrin mewn gofal sylfaenol. Yn yr un modd, mae cwmnïau fferyllol yn awyddus i gefnogi eu cynrychiolwyr mewn addysg ôl-raddedig a bydd y cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn ffafriol mewn dilyniant gyrfa ac arbenigedd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL