Mae datblygiadau cyflym mewn geneteg a genomeg yn chwyldroi arfer meddygaeth fodern a gofal iechyd ac o'r herwydd mae gwasanaethau iechyd a meddygol ledled y byd yn paratoi eu gweithluoedd ar gyfer integreiddio genomeg. Caiff y cwrs ei redeg gyda’n partner cydweithredol Diploma MSc, Bydd y Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Genomig a Gofal Iechyd yn darparu dull integredig o ymdrin â'r pwnc diddorol hwn, a bydd yn canolbwyntio ar gymhwyso egwyddorion gwyddonol i ofal uniongyrchol i gleifion. 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig hwn wedi'i anelu at Feddygon Meddygol Cyffredinol, Ymarferwyr Meddygol Arbenigol (er enghraifft gweithio mewn Pediatreg, Meddygaeth Gyffredinol, Obstetreg a Gynaecoleg ac Oncoleg Feddygol), Nyrsys (Oncoleg, Cardioleg, Paediatreg, Niwroleg ac ati), Bydwragedd a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (Clinigol Seicolegwyr, Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion). Bydd y cwrs hefyd o ddiddordeb i'r rheini sydd â graddau israddedig cysylltiedig (ee Deieteg, Gwyddoniaeth Biofeddygol a Fferylliaeth) neu gymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8

Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Genomig a Gofal Iechyd yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc (Learna LTD). Dilynwch ddolen y cwrs i gael mwy o wybodaeth Cwrs Meddygaeth Genomig a Gofal Iechyd

Nod y cwrs Diploma yw arfogi graddedigion â gwybodaeth feirniadol a dealltwriaeth o feddygaeth genomeg. Bydd graddedigion yn gallu cymhwyso gwybodaeth er budd clinigol uniongyrchol ac astudio yn y dyfodol. 

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Modiwl 1 - Egwyddorion Geneteg Feddygol a Genomeg (20 credyd) 
Modiwl 2 - Cwnsela Genetig (20 credyd) 
Modiwl 3 - Genomeg a Chymdeithas (20 credyd) 
Modiwl 4 - Ymarfer Genomeg Glinigol (20 credyd) 
Modiwl 5 - Genomeg Atgenhedlol (20 credyd) 
Modiwl 6 - Gofal Iechyd Genomig (20 credyd) 

Ar ôl cwblhau'r Diploma Meddygaeth Genomig byddwch yn dangos: 


• Dealltwriaeth systematig o eneteg a ffactorau genomig mewn afiechydon dynol 
• Ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol sy'n effeithio ar reoli clefydau dynol etifeddol
• Gwybodaeth ddatblygedig o genomeg glinigol a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a / neu gymhleth
• Y gallu i werthuso'n feirniadol ymchwil gyfredol mewn geneteg a genomeg gymhwysol a chyfieithiadol 
• Y gallu i ddarparu strategaethau rheoli ar gyfer ymchwilio a thrin cleifion â chlefydau dynol etifeddol
• Dealltwriaeth sylfaenol o gwmpas ac effaith genomeg ar driniaethau gan gynnwys sganio'r gorwel o driniaethau newydd wedi'u targedu ar gyfer y boblogaeth ehangach.


Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i'r cwrs i chi.


Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 
  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 
  • Gweithgaredd modiwl - 20% 
  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da sefydledig mewn addysg geneteg / genomeg ac ymarfer clinigol: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.


Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Nod y cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Genomig a Gofal Iechyd yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r dystiolaeth genomig i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â meddygaeth genomig a gofal iechyd yn feirniadol. Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rolau arwain o fewn timau aml-arbenigedd sy'n cynnig ac yn cynghori pobl ar risgiau iechyd sy'n gysylltiedig â chlefydau genetig (etifeddol) anghyffredin neu ragdueddiad genetig / genomig ar gyfer clefydau dynol cyffredin.