Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Nyrsio (Plentyn) yn cyfuno gwybodaeth a theori nyrsio ac yn cymhwyso'r rhain i ymarfer. Mae'r cwrs wedi'i fodelu o amgylch saith llwyfan NMC (2018) Nyrsys y Dyfodol sy'n caniatáu i'r myfyriwr archwilio'r grefft o nyrsio gan ddefnyddio addysgeg dysgu a thechnegau asesu sy'n ddilys ac yn adlewyrchu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol yn y lleoliad ymarfer. 

Nod y cwrs hwn yw cynhyrchu nyrsys sy’n meddwl yn feirniadol, sy’n ymreolaethol, yn gwneud dadansoddiadau gwydn, ac sy’n gallu arwain a gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau ond eto all gynnal natur unigryw eu maes ymarfer. 

Ochr yn ochr â seiliau damcaniaethol nyrsio, mae'r cwrs hwn yn defnyddio efelychiad i hwyluso dealltwriaeth o'r grefft o nyrsio ac i ddysgu ac ymarfer sgiliau a gweithdrefnau nyrsio. Yn ogystal, mae efelychu yn cynnig cyfle i ymarfer sgiliau rhyngbersonol, i ddeall a dangos proffesiynoldeb a'r gallu i gynnal gwasanaeth, urddas defnyddiwr a pharch. Gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid practis, bydd myfyrwyr yn dod yn hyfedr mewn ystod eang o sgiliau a gweithdrefnau nyrsio wedi'u mesur a'u hasesu yn erbyn safonau hyfedredd nyrsys cofrestredig. Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais i gofrestru gyda'r NMC. Yn ogystal, mae trydydd flwyddyn ddewisol ar gael i gael MSc mewn Ymarfer Proffesiynol.

Bydd cofrestreion yn wybodus yn y sgiliau nyrsio craidd gyda'r gallu i fabwysiadu agwedd feirniadol wrth gymhwyso'r rhain i'w maes ymarfer. Mae'r cwrs hwn ar gael i gofrestreion presennol yr NMC sydd am ennill cymhwyster deuol mewn maes ymarfer arall.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r Nyrsio Diploma Ôl-raddedig (Plentyn) yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd. 

Mae tri modiwl 20 credyd, gyda phwynt ymadael Tystysgrif Ôl-raddedig (Gwyddorau Iechyd), yn hyrwyddo hunanddarganfod ac ymwybyddiaeth feirniadol o ofynion dod yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Mae cysyniadau allweddol nyrsio, hybu iechyd, atal salwch, gwyddorau biopsychogymdeithasol, rheoli meddygaeth, sylfaen ymchwil / tystiolaeth ac asesu a diwallu anghenion yn egwyddorion craidd a archwilir. Bydd y myfyriwr yn mabwysiadu dull beirniadol i archwilio'r cyfleoedd therapiwtig sydd ar gael ar draws meysydd nyrsio. Mae dadansoddiadau beirniadol o broffesiynoldeb, moeseg a'r gyfraith sy'n berthnasol ar draws meysydd nyrsio yn hwyluso'r myfyriwr i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o natur gymhleth gofal iechyd mewn amgylchedd gwleidyddol sy'n newid yn barhaus. Bydd profiadau dysgu ymarfer yn cefnogi'r myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau wrth ddarparu gofal gyda chyfranogiad gweithredol mewn gofal o dan yr oruchwyliaeth leiaf wrth iddynt weithio tuag at ddod yn fwy hyfedr ym mhob agwedd ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

Mae'r tri modiwl 20 credyd ar gyfer dyfarniad terfynol Nyrsio Diploma Ôl-raddedig yn datblygu meddwl mwy datblygedig ac agwedd ddadansoddol feirniadol tuag at ddysgu wrth archwilio ansawdd y gofal a ddisgwylir gan ddefnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'r prif themâu yn cynnwys meysydd allweddol sy'n sail i bathoffisioleg a ffarmacoleg a gymhwysir i feysydd ymarfer ddod yn ofal parod ac effeithiol, priodol, tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Archwilir damcaniaethau addysg, arweinyddiaeth a rheolaeth a sut maent yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau o safon i ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws y continwwm oedran. Yn ystod profiadau dysgu ymarfer mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddangos y wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau proffesiynol i allu arwain a chydlynu gofal tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac i gefnogi a goruchwylio eraill. Mae cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig yn galluogi gwneud cais i gofrestr nyrsio'r NMC. 

Dysgu 

Defnyddir dull dysgu cyfunol drwyddo draw a fydd yn hwyluso gwahanol arddulliau dysgu ac yn cydnabod athroniaeth ehangu mynediad. Bydd y strategaeth dysgu ac addysgu yn adlewyrchu ystod ac amrywiaeth cynnwys cyrsiau. Defnyddir darlithoedd a thiwtorialau ar y cyd â thrafodaethau grŵp, dadleuon a seminarau i hwyluso datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod eang o themâu a phynciau a'u cymhwysiad ar draws cyd-destunau ymarfer. Defnyddir chwarae rôl i hwyluso datblygiad sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol. Defnyddir gweithgareddau ar-lein, fforymau trafod a dysgu ar sail ymholiadau i archwilio sawl un o'r meysydd pwnc. Bydd myfyrwyr yn astudio ac yn cael eu hasesu'n gryno ar raglen cyfrifo dos meddyginiaeth ar-lein yn ystod pob pwynt dilyniant i hwyluso datblygiad y sgil nyrsio craidd o roi meddyginiaeth yn ddiogel, i gynnwys cyfrifiadau dos meddyginiaeth. Bydd hyn yn uniongyrchol gysylltiedig â maes ymarfer arfaethedig y myfyriwr. 

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn dysgu efelychiedig yn y Ganolfan Efelychu Clinigol. Mae hwn yn darparu cyfleuster o'r radd flaenaf sydd ag offer da ac sy'n efelychu ystod o leoliadau ymarfer. Mae ganddo dîm ymroddedig o staff sy'n cynnwys nyrsys cofrestredig, bydwragedd a staff cymorth technegol sy'n cael eu cefnogi gan fewnbwn gan staff academaidd ac ymarferwyr cofrestredig o amgylcheddau dysgu ymarfer ar draws pob maes. Mae defnyddwyr gwasanaeth hefyd yn ymwneud â datblygu a darparu senarios efelychiedig. Mae efelychiad clinigol yn cynnig y gallu i'r myfyriwr ennill a gwella gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn amgylchedd rheoledig sy'n addas yn heriol ond yn ddiogel ac yn fygythiol. Mae'n darparu cyfleoedd ar gyfer cymhwyso gwybodaeth i ymarfer, gwneud penderfyniadau, meddwl yn feirniadol ac adeiladu tîm. Yn bwysig, mae efelychu yn fodd i ategu'r dysgu y mae myfyrwyr yn agored iddo yn ymarferol. Mae senarios clinigol efelychiedig yn dynwared byd go iawn profiad dysgu ymarfer ac yn adlewyrchu pob grŵp cleientiaid yn eu dilysrwydd. Mae ymarfer mewn amgylchedd efelychiedig diogel â chefnogaeth yn adeiladu hyder a hyfedredd y myfyriwr.  

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn dysgu ffug trwy gydol y rhaglen, ar draws meysydd ac mewn sesiynau maes penodol. Wrth i fyfyrwyr symud ymlaen trwy bob cam o'r cyrsiau, bydd senarios clinigol ffug yn cynyddu mewn cymhlethdod gan roi lefel briodol o her i'r myfyriwr wrth baratoi ar gyfer cofrestru. Bydd yr amser a dreulir mewn dysgu efelychiedig yn ychwanegol at yr amser a dreulir mewn amgylcheddau dysgu ymarfer.  

Mae hanner cant y cant o'r cwrs yn cael ei wneud yn yr amgylchedd dysgu ymarfer. Bydd gan fyfyriwr o leiaf 21 wythnos o brofiad ym maes gofal iechyd fesul rhan o'r rhaglen. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi gan unigolion cofrestredig yn ystod yr amser hwn ac yn cael eu hasesu gan ddefnyddio Dogfennau Asesu Ymarfer Cymru Gyfan. Bydd myfyrwyr yn mynychu ystod o brofiadau dysgu ymarfer a drefnir gan y brifysgol i roi rhaglen gytbwys sy'n arwain at gofrestru. 

Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd yn ystod y rhaglen. Mae asesiadau wedi'u strwythuro mewn ffordd i sicrhau eu bod yn ddilys ac yn diwallu anghenion unigolyn cofrestredig sy'n datblygu. Ymhlith yr asesiadau mae: 

 • Aseiniadau 
 • Cyflwyniadau 
 • Asesiadau Ymarferol 
 • Profion dosbarth 
 • MCQs 
 • Cyfrifiadau dos cyffuriau ar-lein 

Achrediadau 

Mae'r cwrs yn cael ei ddilysu a'i reoleiddio gan y Cyngor Bydwreigiaeth Nyrsio. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gall myfyrwyr wneud cais i gofrestru gyda'r NMC. 

Cyfleusterau 

Ochr yn ochr â chyfleusterau dysgu ac addysgu rhagorol mae gan fyfyrwyr fynediad i ganolfan efelychu clinigol o'r radd flaenaf. 

Mae'r cyrsiau'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau mewn cyfathrebu a rheoli perthnasoedd, sgiliau gweithdrefnol ac ymyriadau gofal nyrsio a rheoli mewn amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys y Ganolfan Efelychu Clinigol a chyfres Hydra Minerva.  

Mae'r cyfleusterau yn CCC yn darparu cyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu a datblygu gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd craidd nyrsio mewn amgylcheddau dysgu diogel sy'n adlewyrchu, neu'n ail-greu'r heriau a wynebir ar draws amgylcheddau dysgu ymarfer. Mae hyn yn caniatáu arbrofi ac ymarfer technegau yn ddiogel ac yn magu hyder myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer eu profiadau dysgu ymarfer. 


Darlithwyr 

Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi a'u haddysgu gan ymarferwyr arbenigol a defnyddwyr gwasanaeth ym meysydd nyrsio a thu hwnt, sy'n cynnig enghreifftiau cyfoes penodol i ddisgyblaeth o'r arfer iechyd a gofal cymdeithasol gorau. Mae tîm y cwrs yn cynnwys staff academaidd sy'n weithwyr gofal iechyd proffesiynol profiadol ac wedi'u haddysgu ar lefel saith a thu hwnt. Mae gan y tîm gyfoeth o brofiad o gefnogi dysgu, addysgu ac asesu mewn lleoliadau addysg ac ymarfer ar bob lefel academaidd. Mae aelodau allweddol o'r tîm yn cynnwys nifer o unigolion cofrestredig profiadol sy'n gweithio yng Nghanolfan Efelychu Clinigol PDC sy'n gyfredol ac yn gymwys i helpu i gefnogi'r myfyrwyr i ddatblygu gweithdrefnau a sgiliau nyrsio allweddol. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Gradd israddedig gyda dosbarthiad o 2: 1 neu uwch.
 • Wedi'ch cyflogi mewn amgylchedd iechyd neu ofal cymdeithasol perthnasol am fwy na 6 mis, sy'n gofyn am ddilysiad gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig.
 • Y gallu i ddangos y gallu mewn rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol a thechnolegol i gyflawni canlyniadau dysgu'r cwrs.
 • Y gallu i ddangos hyfedredd mewn Iaith Saesneg.
 • Portffolio o dystiolaeth a all gynnwys tystiolaeth o hyfforddiant / dysgu ardystiedig a sgiliau trosglwyddadwy. Asesir hyn gan arweinydd y cwrs a'r arholwr allanol i benderfynu bod y dystiolaeth yn cwrdd â'r canlyniadau dysgu gofynnol. Lawrlwythwch ein Canllaw i Gydnabod ar gyfer Dysgu Blaenorol i'ch helpu chi i gyflwyno'ch tystiolaeth ar gyfer hyn.
 • Gwiriad Gwasanaeth Gwahardd Datgeliad Gwell (DBS) ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion. (ni ystyrir bod unrhyw droseddau'n cael eu cyflawni)
 • Arddangos iechyd da gyda chliriad galwedigaethol.
 • Mae angen Cyfweliad a fydd yn archwilio a yw ymgeiswyr wedi ystyried gofynion y cwrs a'r proffesiwn yn llawn ac yn gallu cyfleu rhai o'r gwerthoedd sydd eu hangen i ddarparu gofal tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gwbl ymwybodol o ofynion eu dewis faes ymarfer nyrsio a bod â'r cymeriad a'r statws da sy'n ofynnol i gynnal gwerthoedd y Cod.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Ar hyn o bryd nid ydym yn cynnig lleoedd i fyfyrwyr rhyngwladol wrth i'r cwrs gael ei gomisiynu. 

Os yw hyn yn newid, mae gofynion yr NMC yn IELTS o 7 hefyd. 

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer angen o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Gweithredol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid bod wedi ei gyflawni ers 2016).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan amser y DU: I'w gadarnhau 


Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Rhan amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

--

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda'r NMC wneud cais am rolau mewn ystod eang o leoliadau GIG, y tu allan i'r GIG a gofal cymdeithasol sy'n gysylltiedig â'u maes ymarfer. 

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth? 

Mae profiad dysgu ymarfer yn cynnwys 50% o'r cyrsiau a chynigir ystod eang o brofiadau GIG, heblaw'r GIG a gofal cymdeithasol i fyfyrwyr o fewn, yn agos at, ac i ffwrdd o gartref y defnyddwyr gwasanaeth. 

Cefnogir myfyrwyr gan unigolion cofrestredig neu arbenigwyr gofal iechyd trwy gydol y profiad dysgu ymarfer. Mae Goruchwylwyr Ymarfer yn darparu'r dysgu sy'n seiliedig ar ymarfer. Mae Aseswyr Ymarfer yn asesu hyfedredd gan ddefnyddio Dogfen Asesu Ymarfer Cymru Gyfan ac mae Asesydd Academaidd yn goruchwylio cydrannau damcaniaethol ac ymarferol y rhaglen i sicrhau cefnogaeth o ansawdd uchel yn ystod y Profiad Dysgu Ymarfer. 

Disgwylir i fyfyrwyr deithio ond yn gyffredinol bydd yr amser teithio yn llai na 60 munud. Mewn rhai meysydd ymarfer gall lleoliadau gymryd mwy na'r cyfartaledd a amlinellir uchod. Pan fydd hynny'n bosibl, darperir llety i leihau teithio gormodol. 

Mae cyfle i gael lleoliadau Ewropeaidd a bydd y lleoliadau hyn yn cael eu hysbysebu i'r grwpiau myfyrwyr wrth iddynt ddod ar gael. 

Mae ystadegau cyflogadwy yn uchel o'r rhaglen gomisiynedig hon, ac oddeutu 98% + ar gyfartaledd.