Glynta.194a163d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau (Darpariaeth ar-lein)

Mae gordewdra yn epidemig byd-eang ac yn un o brif achosion nifer o afiechydon anhrosglwyddadwy mawr gan gynnwys diabetes Math 2, clefyd cardiofasgwlaidd a rhai canserau. Mae atal a rheoli yn hanfodol er mwyn lleihau costau iechyd sylweddol gordewdra. Bydd y Diploma Ôl-raddedig mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau yn canolbwyntio ar alluogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i drin cleifion yn effeithiol. 

Mae'r cwrs ar-lein hwn, yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, yn creu gweithwyr proffesiynol a all asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Gordewdra a Rheoli Pwysau yn annibynnol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi fynd ymlaen i astudio'r MSc Gordewdra a Rheoli Pwysau


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn gordewdra a rheoli pwysau; ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau rheoli pwysau a gordewdra; gwybodaeth ddatblygedig o ordewdra a rheoli pwysau a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a / neu gymhleth. 

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl dros flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos: 

Modiwl 1 - Yr adipocyte, rheoleiddio archwaeth a maeth. Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o ffisioleg a rheoleiddiad yr adipocyte, meinwe adipose, maeth dynol ac archwaeth. 

Modiwl 2 - Gordewdra: diffinio gordewdra, epidemioleg a risgiau iechyd. Nod hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o epidemioleg gordewdra, gan gynnwys pwysigrwydd dosbarthiad tewdra, ei epidemioleg, problemau byd-eang gordewdra a'i berthynas mewn gwahanol boblogaethau. 

Modiwl 3 - Achos gordewdra ac ennill pwysau mewn perthynas â chlefyd a geneteg. Bydd hyn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r cyflyrau meddygol a genetig a all achosi gordewdra ac ennill pwysau. 

Modiwl 4 - Rheoli Pwysau, Diet, ymarfer corff a newid ymddygiad. Nod hyn yw gwella'r sgiliau a'r wybodaeth glinigol sy'n ofynnol i werthuso a thrin gordewdra yn effeithiol gyda phwyslais ar ffordd o fyw ac addasiadau ymddygiadol. 

Modiwl 5 - Rheoli Pwysau - Triniaethau meddygol a therapïau sy'n dod i'r amlwg. Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o rôl meddyginiaethau a therapïau sy'n dod i'r amlwg a ddefnyddir wrth reoli pwysau gan gynnwys gwyliadwriaeth fferylliaeth ac ôl-farchnata. 

Modiwl 6 - Dulliau llawfeddygol o reoli pwysau. Nod y modiwl yw gwella'r sgiliau clinigol a'r wybodaeth sy'n ofynnol i ddeall strategaethau rheoli pwysau llawfeddygol. 


Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond fe'i  hargymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i'r cwrs i chi.


Asesu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar yr ardal trafod myfyrwyr / tiwtor pwrpasol neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Lleoliadau 

Bydd myfyrwyr fel arfer yn cael eu cyflogi fel gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cyn dechrau ar y cwrs hwn. O ganlyniad, nid oes lleoliadau gwaith nac astudio ar gael. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da yn rhyngwladol ym maes Gordewdra a Rheoli Pwysau a darparu addysg ar-lein: 

  • Yr Athro Nadim Haboubi - Gastroenterolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Cwrs 

Cyfarwyddwr y cwrs, yr Athro Haboubi, sy'n rhedeg yr unig Glinig Rheoli Pwysau Arbenigol Amlddisgyblaethol GIG (Lefel 3) yng Nghymru. Mae hefyd yn arholwr PACES ar gyfer Coleg Brenhinol y Meddygon, yn Gadeirydd Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru ac yn gynghorydd Gordewdra i Lywodraeth Cymru ar y Llwybr Gordewdra. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Ystyrir gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  
Datganiad derbyn 

Datblygwyd y cyrsiau Gordewdra a Rheoli Pwysau ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arweinyddiaethym maes rheoli pwysau a gordewdra gan gynnwys meddygon teulu, meddygon, nyrsys, meddygon, llawfeddygon, ffisiotherapyddion, dietegwyr, seicolegwyr a chynghorwyr sy'n rhedeg clinigau. Ar ôl cwblhau'r cwrs arbenigol hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth i wella gofal cleifion ymhellach a gallai wella eich dilyniant gyrfa yn y dyfodol. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL