Mae gordewdra yn epidemig byd-eang ac yn un o brif achosion nifer o afiechydon anhrosglwyddadwy mawr gan gynnwys diabetes Math 2, clefyd cardiofasgwlaidd a rhai canserau. Mae atal a rheoli yn hanfodol er mwyn lleihau costau iechyd sylweddol gordewdra. Bydd y Diploma Ôl-raddedig mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau yn canolbwyntio ar alluogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i drin cleifion yn effeithiol. 

Mae'r cwrs ar-lein hwn, yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, yn creu gweithwyr proffesiynol a all asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Gordewdra a Rheoli Pwysau yn annibynnol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi fynd ymlaen i astudio'r MSc Gordewdra a Rheoli Pwysau

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn gordewdra a rheoli pwysau; ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau rheoli pwysau a gordewdra; gwybodaeth ddatblygedig o ordewdra a rheoli pwysau a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a / neu gymhleth. 

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl dros flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos: 

Modiwl 1 - Yr adipocyte, rheoleiddio archwaeth a maeth. Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o ffisioleg a rheoleiddiad yr adipocyte, meinwe adipose, maeth dynol ac archwaeth. 

Modiwl 2 - Gordewdra: diffinio gordewdra, epidemioleg a risgiau iechyd. Nod hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o epidemioleg gordewdra, gan gynnwys pwysigrwydd dosbarthiad tewdra, ei epidemioleg, problemau byd-eang gordewdra a'i berthynas mewn gwahanol boblogaethau. 

Modiwl 3 - Achos gordewdra ac ennill pwysau mewn perthynas â chlefyd a geneteg. Bydd hyn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r cyflyrau meddygol a genetig a all achosi gordewdra ac ennill pwysau. 

Modiwl 4 - Rheoli Pwysau, Diet, ymarfer corff a newid ymddygiad. Nod hyn yw gwella'r sgiliau a'r wybodaeth glinigol sy'n ofynnol i werthuso a thrin gordewdra yn effeithiol gyda phwyslais ar ffordd o fyw ac addasiadau ymddygiadol. 

Modiwl 5 - Rheoli Pwysau - Triniaethau meddygol a therapïau sy'n dod i'r amlwg. Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o rôl meddyginiaethau a therapïau sy'n dod i'r amlwg a ddefnyddir wrth reoli pwysau gan gynnwys gwyliadwriaeth fferylliaeth ac ôl-farchnata. 

Modiwl 6 - Dulliau llawfeddygol o reoli pwysau. Nod y modiwl yw gwella'r sgiliau clinigol a'r wybodaeth sy'n ofynnol i ddeall strategaethau rheoli pwysau llawfeddygol. 


Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond fe'i  hargymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i'r cwrs i chi.


Asesu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar yr ardal trafod myfyrwyr / tiwtor pwrpasol neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Lleoliadau 

Bydd myfyrwyr fel arfer yn cael eu cyflogi fel gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cyn dechrau ar y cwrs hwn. O ganlyniad, nid oes lleoliadau gwaith nac astudio ar gael. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da yn rhyngwladol ym maes Gordewdra a Rheoli Pwysau a darparu addysg ar-lein: 

  • Yr Athro Nadim Haboubi - Gastroenterolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Cwrs 
  • Dr Karl Newydd, Arweinydd Cwrs 

Cyfarwyddwr y cwrs, yr Athro Haboubi, sy'n rhedeg yr unig Glinig Rheoli Pwysau Arbenigol Amlddisgyblaethol GIG (Lefel 3) yng Nghymru. Mae hefyd yn arholwr PACES ar gyfer Coleg Brenhinol y Meddygon, yn Gadeirydd Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru ac yn gynghorydd Gordewdra i Lywodraeth Cymru ar y Llwybr Gordewdra. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Ystyrir gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.


Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.


Datganiad derbyn

Datblygwyd y cyrsiau Gordewdra a Rheoli Pwysau ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arweinyddiaethym maes rheoli pwysau a gordewdra gan gynnwys meddygon teulu, meddygon, nyrsys, meddygon, llawfeddygon, ffisiotherapyddion, dietegwyr, seicolegwyr a chynghorwyr sy'n rhedeg clinigau. Ar ôl cwblhau'r cwrs arbenigol hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth i wella gofal cleifion ymhellach a gallai wella eich dilyniant gyrfa yn y dyfodol.