Course.e88510fc.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd (Darpariaeth ar-lein)

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd yn darparu dull integredig unigryw o feddygaeth gardiofasgwlaidd ataliol ac yn canolbwyntio ar gymhwyso egwyddorion gwyddonol i ofal uniongyrchol cleifion. Mae Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd yn gangen o feddyginiaeth sy'n esblygu'n gyflym ac sy'n ymwneud ag atal afiechydon cardiofasgwlaidd fel strôc, clefyd coronaidd y galon a chlefyd fasgwlaidd ymylol. Yn rhedeg gyda'r  partner cydweithredol Diploma MSc, mae'r cwrs yn creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd yn annibynnol.

Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i chwarae rôl arweinyddiaeth yn y maes meddygol hwn. Byddwch yn gallu dangos gwybodaeth a chymhwysedd uwch; cyflwyno strategaethau rheoli ar gyfer ymchwilio a thrin cleifion sydd â mwy o risg cardiofasgwlaidd; datblygu a darparu ymyriadau ar gyfer y boblogaeth ehangach a defnyddio dulliau cardiofasgwlaidd ataliol mewn achosion penodol yn ddiogel. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, fe allech chi fynd ymlaen i astudio'r MSc Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan-amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Bydd y cwrs Diploma Ôl-raddedig Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd yn darparu dull integredig o drin meddygaeth ataliol gardiofasgwlaidd, gan ganolbwyntio ar gymhwyso egwyddorion gwyddonol i gyfeirio gofal cleifion a chreu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a all asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â meddygaeth ataliol gardiofasgwlaidd yn annibynnol.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl y flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos:

Egwyddorion Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd (20 credyd) - Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y wyddoniaeth sy'n sail i feddyginiaeth ataliol gardiofasgwlaidd ac asesu risg cardiofasgwlaidd fel y'i cymhwysir i ymarfer clinigol.

Rheoli Risg Cardiofasgwlaidd (20 credyd) - Nod y modiwlau hyn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o ffactorau maetheg a ffordd o fyw wrth ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd.

Metaboledd Lipid mewn Ymarfer Clinigol (20 credyd) - Mae'r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o fetaboledd ac anhwylderau lipid, a'u cyflwyniad a'u hasesiad mewn ymarfer clinigol.

Rheoli Anhwylderau Lipid (20 credyd) - Mae'r modiwl hwn yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o fetaboledd ac anhwylderau lipid, a'u cyflwyniad a'u hasesiad mewn ymarfer clinigol.

Gorbwysedd: Diagnosis a Rheolaeth (20 credyd) - Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o bathoffisioleg a rheolaeth gorbwysedd.

Meddygaeth Ataliol Gardiofasgwlaidd mewn Sefyllfaoedd Arbennig (20 credyd) - Mae'r modiwl hwn yn cynnwys ennill dealltwriaeth feirniadol o feddyginiaeth ataliol gardiofasgwlaidd mewn ystod eang o gyflyrau clinigol perthnasol.

Dysgu

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol.

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd.

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser.

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau.

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir hynny gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs.

Asesu

Mae'r cwrs gordewdra a rheoli pwysau yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesu yn y broses ddysgu.

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:

Fforwm Academaidd - 40%

Dyddiadur Myfyriol - 10%

Gweithgaredd modiwl - 20%

Archwiliad ar sail achos - 30%

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl.

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol.

Cyfleusterau

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio, mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio, mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd dosbarth cyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Ystyrir gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NAD Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd.

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  
Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs yn hyrwyddo ac yn gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gweithio. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Rhagwelir y bydd myfyrwyr yn feddygon teulu, hyfforddeion meddygol mewn Diabetes, Llawfeddygaeth Fasgwlaidd, Cardioleg, Biocemeg Feddygol yn ogystal â Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, a Nyrsys Ymarfer sy'n rhedeg clinigau CV.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL