Mewn ymarfer clinigol, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, mae'r arbenigwr nad yw'n aren yn dod ar draws clefyd yr arennau yn aml, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod o gyflyrau cyffredin fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Mae angen i'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen fod â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. 

Wedi'i gyflwyno ar-lein gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, bydd y cwrs meddygaeth arennol hwn yn eich galluogi i ddiagnosio a thrin cleifion â symptomau clefyd yr arennau yn hyderus, heb fod yn arbenigwr ar yr arennau. 

Bydd yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i atal neu leihau dilyniant CKD a sicrhau atgyfeiriad amserol i ofal eilaidd, eich helpu i drin cleifion dialysis a thrawsblannu o safbwynt gofal sylfaenol a chydgrynhoi'ch gwybodaeth i sicrhau'r gofal gorau i'r cleifion a'r canlyniadau gwasanaeth. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Bydd y Diploma Ôl-radd Meddygaeth Arennol yn arfogi'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cyfredol â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â chleifion arennol yn hyderus ac yn effeithiol. 

Bydd y cwrs yn cynnwys chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos, wedi'u hastudio mewn un flwyddyn galendr, yn gyfan gwbl ar-lein. 

  • Cydnabod Anaf Acíwt yr Aren a Chlefyd yr Arennau Cronig 

Yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i allu diagnosio a chychwyn rheolaeth cleifion ag anaf acíwt yr arennau (AKI) a chlefyd cronig yr arennau (CKD). 

  • Rheoli Anaf Arennau Acíwt 

Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi allu rheoli cleifion AKI yn hyderus a deall pryd mae atgyfeirio i ofal eilaidd yn briodol ac yn angenrheidiol.

  • Rheoli Clefyd yr Arennau Cronig 

Eich helpu chi i reoli cleifion CKD yn hyderus a deall pryd mae atgyfeirio i ofal eilaidd yn briodol ac yn angenrheidiol.

  • Amodau Systemig sy'n Effeithio ar yr Arennau 

Rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o glefyd systemig ar yr aren a sut i ddarparu gofal ar sail tystiolaeth ar gyfer y cyflyrau cymhleth hyn. 

  • Cleifion Dialysis a Thrawsblaniad mewn Gofal Sylfaenol 

Yn eich galluogi i reoli problemau meddygol a llawfeddygol cyffredinol yn hyderus yn y claf dialysis a thrawsblannu o safbwynt gofal sylfaenol.  

  • Byw gyda Chlefyd yr Aren 

Yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar y claf sy'n eu grymuso i gael gafael ar gyngor gofal iechyd ac opsiynau triniaeth sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau, a'u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus sy'n cynyddu ansawdd eu bywyd i'r eithaf. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 
 
Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesiad 

Mae'r cwrs meddygaeth arennol yn rhoi asesiad wrth galon dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

Fforwm Academaidd - 40% 
Dyddiadur Myfyriol - 10% 
Gweithgaredd modiwl - 20% 
Archwiliad ar sail achos - 30% 

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol. 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs trwy Moodle - ein platfform dysgu rhithwir. Byddwch yn cael arweiniad llawn ar sut i wneud y gorau o Moodle, gan gynnwys y fforymau trafod a'r fforwm cymdeithasol. Byddwch hefyd yn gallu cyrchu holl ddeunyddiau dysgu'r Brifysgol gan gynnwys cyfnodolion a chyhoeddiadau ar-lein. 

Darlithwyr 

Richard Smith, Neffrolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ysbyty Ipswich yw Cyfarwyddwr y Cwrs. Mae Richard wedi: 

  • 25 mlynedd o brofiad o drawsblannu clinigol a 15 mlynedd fel neffrolegydd ymgynghorol mewn ysbytai ledled y DU.
  • 21 mlynedd o brofiad addysgu gan gynnwys ym Mhrifysgol Caergrawnt, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bryste ac yn awr, Prifysgol Cymru 
  • 22 mlynedd o brofiad o dreialon clinigol ac ymchwil academaidd, gan gynnwys papurau a gyhoeddwyd mewn 38 o gyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Mewn ymarfer clinigol, mae'r arbenigwr nad yw'n aren yn dod ar draws clefyd yr arennau neu'r arennau yn aml, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod cyflyrau cyffredin, fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Felly mae angen i'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs yn rhoi'r gallu a'r wybodaeth hon i chi.