Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Arennol (Cyflenwi Ar-lein)

Mewn ymarfer clinigol, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, mae'r arbenigwr nad yw'n aren yn dod ar draws clefyd yr arennau yn aml, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod o gyflyrau cyffredin fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Mae angen i'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen fod â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. 

Wedi'i gyflwyno ar-lein gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, bydd y cwrs meddygaeth arennol hwn yn eich galluogi i ddiagnosio a thrin cleifion â symptomau clefyd yr arennau yn hyderus, heb fod yn arbenigwr ar yr arennau. 

Bydd yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i atal neu leihau dilyniant CKD a sicrhau atgyfeiriad amserol i ofal eilaidd, eich helpu i drin cleifion dialysis a thrawsblannu o safbwynt gofal sylfaenol a chydgrynhoi'ch gwybodaeth i sicrhau'r gofal gorau i'r cleifion a'r canlyniadau gwasanaeth. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

bydd y Diploma Ôl-radd Meddygaeth Arennol yn arfogi'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cyfredol â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â chleifion arennol yn hyderus ac yn effeithiol. 

Bydd y cwrs yn cynnwys chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos, wedi'u hastudio mewn un flwyddyn galendr, yn gyfan gwbl ar-lein. 

 • Cydnabod Anaf Acíwt yr Aren a Chlefyd yr Arennau Cronig 

  Yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i allu diagnosio a chychwyn rheolaeth cleifion ag anaf acíwt yr arennau (AKI) a chlefyd cronig yr arennau (CKD). 

 • Rheoli Anaf Arennau Acíwt 

  Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi allu rheoli cleifion AKI yn hyderus a deall pryd mae atgyfeirio i ofal eilaidd yn briodol ac yn angenrheidiol.

 • Rheoli Clefyd yr Arennau Cronig 

  Eich helpu chi i reoli cleifion CKD yn hyderus a deall pryd mae atgyfeirio i ofal eilaidd yn briodol ac yn angenrheidiol.

 • Amodau Systemig sy'n Effeithio ar yr Arennau 

  Rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o glefyd systemig ar yr aren a sut i ddarparu gofal ar sail tystiolaeth ar gyfer y cyflyrau cymhleth hyn. 

 • Cleifion Dialysis a Thrawsblaniad mewn Gofal Sylfaenol 

  Yn eich galluogi i reoli problemau meddygol a llawfeddygol cyffredinol yn hyderus yn y claf dialysis a thrawsblannu o safbwynt gofal sylfaenol.  

 • Byw gyda Chlefyd yr Aren 

  Yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth i ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar y claf sy'n eu grymuso i gael gafael ar gyngor gofal iechyd ac opsiynau triniaeth sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau, a'u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus sy'n cynyddu ansawdd eu bywyd i'r eithaf. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 
 
Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesiad 

Mae'r cwrs meddygaeth arennol yn rhoi asesiad wrth galon dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesiad yn y broses ddysgu. 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

Fforwm Academaidd - 40% 
Dyddiadur Myfyriol - 10% 
Gweithgaredd modiwl - 20% 
Archwiliad ar sail achos - 30% 

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol. 

 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs trwy Moodle - ein platfform dysgu rhithwir. Byddwch yn cael arweiniad llawn ar sut i wneud y gorau o Moodle, gan gynnwys y fforymau trafod a'r fforwm cymdeithasol. Byddwch hefyd yn gallu cyrchu holl ddeunyddiau dysgu'r Brifysgol gan gynnwys cyfnodolion a chyhoeddiadau ar-lein. 

Darlithwyr 

Richard Smith, Neffrolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ysbyty Ipswich yw Cyfarwyddwr y Cwrs. Mae Richard wedi: 

 • 25 mlynedd o brofiad o drawsblannu clinigol a 15 mlynedd fel neffrolegydd ymgynghorol mewn ysbytai ledled y DU 

 • 21 mlynedd o brofiad addysgu gan gynnwys ym Mhrifysgol Caergrawnt, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bryste ac yn awr, Prifysgol Cymru 

 • 22 mlynedd o brofiad o dreialon clinigol ac ymchwil academaidd, gan gynnwys papurau a gyhoeddwyd mewn 38 o gyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

  

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Os gwelwch yn dda cofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mewn ymarfer clinigol, mae'r arbenigwr nad yw'n aren yn dod ar draws clefyd yr arennau neu'r arennau yn aml, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod cyflyrau cyffredin, fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Felly mae angen i'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs yn rhoi'r gallu a'r wybodaeth hon i chi. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL