Mae meddygaeth anadlol yn faes meddygaeth cynyddol bwysig, gan fod clefyd anadlol yn achos cynyddol morbidrwydd a marwolaeth. Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol yn cynnig cyfle i chi archwilio ac astudio'r prif ddosbarthiadau o glefyd anadlol.

Wedi’i redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol yn caniatáu ichi gymhwyso gwybodaeth er budd clinigol uniongyrchol ac astudio mewn meddygaeth anadlol yn y dyfodol. Mae'r Diploma Ôl-raddedig wedi'i anelu at Feddygon, Meddygon Teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Ymarfer neu'r rheini sydd â chymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. Ar ôl i chi gwblhau'r Diploma Ôl-raddedig, fe allech chi symud ymlaen i'r MSc Meddygaeth Anadlol.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r Diploma Ôl-raddedig Meddygaeth Anadlol ar-lein yn cynnig cyfle i chi archwilio ac astudio'r prif ddosbarthiadau o glefyd anadlol.

Blwyddyn Un:

Modiwl 1 - Meddygaeth anadlol - Symptomau, arwyddion ac ymchwiliadau (20 credyd)

Modiwl 2 - Asthma ac Alergedd (20 credyd)

Modiwl 3 - Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (20 credyd)

Modiwl 4 - Oncoleg thorasig a chlefyd plewrol (20 credyd)

Modiwl 5 - Heintiau anadlol; diagnosis a rheolaeth (20 credyd)

Modiwl 6 - Gorwel Anadlol Ehangach (20 credyd)

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu:

  • Dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn meddygaeth anadlol.
  • Deall yn feirniadol y materion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau anadlol.
  • Dangos gwybodaeth ddatblygedig o feddyginiaeth anadlol a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a/neu gymhleth.
  • Defnyddio gwybodaeth i addasu ymarfer proffesiynol i fodloni gofynion newidiol systemau gofal iechyd.

Dysgu

Bydd tiwtoriaid ymroddedig a phrofiadol yn cyflwyno cynnwys y cwrs, a fydd yn gofyn ichi gyfathrebu'n uniongyrchol, a chymryd rhan weithredol mewn trafodaethau ar y fforwm. Byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau unigol a grŵp trwy gydol eich astudiaethau.

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Wefan Diploma MSc.

Asesu

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:

  • Fforwm Academaidd - 40%
  • Dyddiadur Myfyriol - 10%
  • Gweithgaredd grŵp/unigolyn - 20%
  • Archwiliad ar sail achos - 30%


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.


Darlithwyr 

Cyflwynir y Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol gan fwrdd sydd ag enw da yn rhyngwladol ym maes meddygaeth anadlol ac addysg iechyd:

Dr Ramsey Sabit, Meddygaeth Anadlol Ymgynghorol, Cyfarwyddwr Cwrs

Yr Athro Mark Williams, Arweinydd Cwrs 

Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr cydnabyddedig mewn meddygaeth anadlol ac addysg iechyd ac yn brofiadol mewn cyflwyno dysgu ar-lein.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd dosbarth cyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Ystyrir gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.


Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.


Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NAD Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.


Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Cyflogir myfyrwyr fel arfer fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol felly ni fyddai lleoliadau gwaith/astudio yn addas.

Bydd cwblhau'r cwrs yn gwella ymarfer preifat a bydd yn helpu dilyniant gyrfa. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle uniongyrchol i chi wella gofal cleifion.