Glynta.194a163d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol (Darpariaeth Ar-lein)

Mae meddygaeth anadlol yn faes meddygaeth cynyddol bwysig, gan fod clefyd anadlol yn achos cynyddol morbidrwydd a marwolaeth. Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol yn cynnig cyfle i chi archwilio ac astudio'r prif ddosbarthiadau o glefyd anadlol.

Wedi’i redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol yn caniatáu ichi gymhwyso gwybodaeth er budd clinigol uniongyrchol ac astudio mewn meddygaeth anadlol yn y dyfodol. Mae'r Diploma Ôl-raddedig wedi'i anelu at Feddygon, Meddygon Teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Ymarfer neu'r rheini sydd â chymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. Ar ôl i chi gwblhau'r Diploma Ôl-raddedig, fe allech chi symud ymlaen i'r MSc Meddygaeth Anadlol.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r Diploma Ôl-raddedig Meddygaeth Anadlol ar-lein yn cynnig cyfle i chi archwilio ac astudio'r prif ddosbarthiadau o glefyd anadlol.

Blwyddyn Un:

Modiwl 1 - Meddygaeth anadlol - Symptomau, arwyddion ac ymchwiliadau (20 credyd)

Modiwl 2 - Asthma ac Alergedd (20 credyd)

Modiwl 3 - Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (20 credyd)

Modiwl 4 - Oncoleg thorasig a chlefyd plewrol (20 credyd)

Modiwl 5 - Heintiau anadlol; diagnosis a rheolaeth (20 credyd)

Modiwl 6 - Gorwel Anadlol Ehangach (20 credyd)

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu:

  • Dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn meddygaeth anadlol.
  • Deall yn feirniadol y materion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau anadlol.
  • Dangos gwybodaeth ddatblygedig o feddyginiaeth anadlol a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a/neu gymhleth.
  • Defnyddio gwybodaeth i addasu ymarfer proffesiynol i fodloni gofynion newidiol systemau gofal iechyd.

Dysgu

Bydd tiwtoriaid ymroddedig a phrofiadol yn cyflwyno cynnwys y cwrs, a fydd yn gofyn ichi gyfathrebu'n uniongyrchol, a chymryd rhan weithredol mewn trafodaethau ar y fforwm. Byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau unigol a grŵp trwy gydol eich astudiaethau.

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Wefan Diploma MSc.

Asesu

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:

  • Fforwm Academaidd - 40%

  • Dyddiadur Myfyriol - 10%

  • Gweithgaredd grŵp/unigolyn - 20%

  • Archwiliad ar sail achos - 30%


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.


Darlithwyr 

Cyflwynir y Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Anadlol gan fwrdd sydd ag enw da yn rhyngwladol ym maes meddygaeth anadlol ac addysg iechyd:

Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr cydnabyddedig mewn meddygaeth anadlol ac addysg iechyd ac yn brofiadol mewn cyflwyno dysgu ar-lein.

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd dosbarth cyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Ystyrir gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.


Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.


Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NAD Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.


Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

Cofrestrwch a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn os gwelwch yn dda. 

Datganiad derbyn.

Cyflogir myfyrwyr fel arfer fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol felly ni fyddai lleoliadau gwaith/astudio yn addas.

Bydd cwblhau'r cwrs yn gwella ymarfer preifat a bydd yn helpu dilyniant gyrfa. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle uniongyrchol i chi wella gofal cleifion.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL