Mae angen i bob meddyg fod yn gyfarwydd â chyflyrau sy'n gysylltiedig â gwynegol. Mae bod â gwybodaeth arbenigol mewn Rhewmatoleg yn rôl gynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. Mae'r Diploma Ôl-raddedig hwn mewn Rhewmatoleg wedi'i anelu at weithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arwain gan gynnwys Meddygon, Meddygon Teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Ymarfer a'r rheini â graddau israddedig cysylltiedig (ee Ceiropractyddion, Osteopathiaid, Ffisiotherapyddion, Podiatryddion, Therapyddion Galwedigaethol, Fferyllwyr) neu cymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. 

Rhedeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MScNod y Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Rhewmatoleg yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain mewn Rhewmatoleg. Ar ôl i chi gwblhau'r Diploma PG, fe allech chi symud ymlaen i'r MSc Rhewmatoleg. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Dyluniwyd y Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg i fod yn ymarferol ac â ffocws clinigol, gan fod angen i bob meddyg fod yn gyfarwydd â chyflyrau rhewmatologaidd. Mae bod â gwybodaeth arbenigol ym maes rhiwmatoleg yn rôl gynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. 

Byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl, pob un yn rhedeg dros chwe wythnos. Mae'r modiwlau y byddwch chi'n ymdrin â nhw fel a ganlyn: 
 
Modiwl 1 - Epidemioleg rhiwmatoleg a phathoffisioleg 
Modiwl 2 - Triniaeth amlddisgyblaethol mewn rhiwmatoleg 
Modiwl 3 - Cyffuriau a therapiwteg mewn rhiwmatoleg 
Modiwl 4 - Diagnosis a rheoli arthritis llidiol 
Modiwl 5 - Clefyd meinwe gyswllt a vascwlitis 
Modiwl 6 - Anhwylderau meinwe meddal, hyper symudedd a chyflyrau rhiwmatoleg eraill 

Ar ôl cwblhau'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg, byddwch yn gallu: 

Cymhwyso gwybodaeth am yr ystod eang o gyffuriau a therapiwteg sydd ar gael i ddewis y dewisiadau rheoli priodol ar gyfer cleifion rhiwmatoleg mewn ymarfer clinigol. 

Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r sail wyddonol ar gyfer therapiwteg mewn triniaeth rhiwmatoleg. 

Gwerthuso'n feirniadol wybodaeth am lwybrau triniaeth sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys therapïau cyffuriau a di-gyffuriau ar gyfer rhiwmatoleg. 


Dysgu 

Darperir yr amgylchedd dysgu trwy Moodle. Bydd gennych fynediad i wasanaethau myfyrwyr gyda Diploma MSc. Bydd gennych fynediad i'r holl gyfleusterau ar-lein yn unol â rheoliadau Prifysgol Cymru. Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc.

Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 
  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 
  • Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 
  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da rhyngwladol ym myd addysg Rhewmatoleg: 

  • Dr Rizwan Rajak, Cyfarwyddwr Cwrs 

Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr cydnabyddedig mewn addysg Rhewmatoleg ac yn brofiadol mewn cyflwyno dysgu ar-lein. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.  

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg  

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.


Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.


Datganiad derbyn

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu: 

Dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn rhiwmatoleg. 

Gwerthuso ymchwil gyfredol mewn rhiwmatoleg yn feirniadol. 

Cymhwyso ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau rhiwmatoleg. 

Arddangos gwybodaeth ddatblygedig o gwynegon a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a / neu gymhleth. 

Bydd y cwrs yn gwella ymarfer preifat ac yn helpu'ch dilyniant gyrfa. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle uniongyrchol i chi wella gofal cleifion.