downlo.864a3773.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg (Cyflenwi Ar-lein)

Mae angen i bob meddyg fod yn gyfarwydd â chyflyrau sy'n gysylltiedig â gwynegol. Mae bod â gwybodaeth arbenigol mewn Rhewmatoleg yn rôl gynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. Mae'r Diploma Ôl-raddedig hwn mewn Rhewmatoleg wedi'i anelu at weithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arwain gan gynnwys Meddygon, Meddygon Teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Ymarfer a'r rheini â graddau israddedig cysylltiedig (ee Ceiropractyddion, Osteopathiaid, Ffisiotherapyddion, Podiatryddion, Therapyddion Galwedigaethol, Fferyllwyr) neu cymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. 

Rhedeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MScNod y Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Rhewmatoleg yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain mewn Rhewmatoleg. Ar ôl i chi gwblhau'r Diploma PG, fe allech chi symud ymlaen i'r MSc Rhewmatoleg. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Dyluniwyd y Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg i fod yn ymarferol ac â ffocws clinigol, gan fod angen i bob meddyg fod yn gyfarwydd â chyflyrau rhewmatologaidd. Mae bod â gwybodaeth arbenigol ym maes rhiwmatoleg yn rôl gynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. 

Byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl, pob un yn rhedeg dros chwe wythnos. Mae'r modiwlau y byddwch chi'n ymdrin â nhw fel a ganlyn: 
 
Modiwl 1 - Epidemioleg rhiwmatoleg a phathoffisioleg 
Modiwl 2 - Triniaeth amlddisgyblaethol mewn rhiwmatoleg 
Modiwl 3 - Cyffuriau a therapiwteg mewn rhiwmatoleg 
Modiwl 4 - Diagnosis a rheoli arthritis llidiol 
Modiwl 5 - Clefyd meinwe gyswllt a vascwlitis 
Modiwl 6 - Anhwylderau meinwe meddal, hyper symudedd a chyflyrau rhiwmatoleg eraill 

Ar ôl cwblhau'r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Rhewmatoleg, byddwch yn gallu: 

Cymhwyso gwybodaeth am yr ystod eang o gyffuriau a therapiwteg sydd ar gael i ddewis y dewisiadau rheoli priodol ar gyfer cleifion rhiwmatoleg mewn ymarfer clinigol. 

Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r sail wyddonol ar gyfer therapiwteg mewn triniaeth rhiwmatoleg. 

Gwerthuso'n feirniadol wybodaeth am lwybrau triniaeth sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys therapïau cyffuriau a di-gyffuriau ar gyfer rhiwmatoleg. 


Dysgu 

Darperir yr amgylchedd dysgu trwy Moodle. Bydd gennych fynediad i wasanaethau myfyrwyr gyda Diploma MSc. Bydd gennych fynediad i'r holl gyfleusterau ar-lein yn unol â rheoliadau Prifysgol Cymru. Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc.

 

Asesiad 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 40% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 

  • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 


Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da rhyngwladol ym myd addysg Rhewmatoleg: 

  • Dr Rizwan Rajak, Cyfarwyddwr Cwrs 

Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr cydnabyddedig mewn addysg Rhewmatoleg ac yn brofiadol mewn cyflwyno dysgu ar-lein. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.  

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

 

Gofynion Iaith Saesneg  

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  
Datganiad derbyn 

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu: 

  • Dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn rhiwmatoleg. 

  • Gwerthuso ymchwil gyfredol mewn rhiwmatoleg yn feirniadol. 

  • Cymhwyso ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfredol sy'n effeithio ar ofal cleifion sy'n cael triniaethau rhiwmatoleg. 

  • Arddangos gwybodaeth ddatblygedig o gwynegon a fydd yn hwyluso gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy a / neu gymhleth. 

Bydd y cwrs yn gwella ymarfer preifat ac yn helpu'ch dilyniant gyrfa. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle uniongyrchol i chi wella gofal cleifion. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL