Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Cyflenwi Ar-lein)

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd clinig chwaraeon sydd am wella eu cyflogadwyedd trwy ddatblygu'r sgiliau i asesu, gwerthuso a lledaenu tystiolaeth yn feirniadol.

Mae'r cwrs ar-lein hwn, yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, yn cael ei ddarparu gan dîm arloesol a phrofiadol sydd ag enw da rhyngwladol ym maes meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff. Mae'r cwricwlwm yn seiliedig ar y cwricwlwm hyfforddiant arbenigol a ddatblygwyd gan Gyfadran Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff y Coleg Brenhinol y Meddygon. Felly mae'n cwrdd â'r safonau uchaf ar gyfer addysg Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff a bydd yn gwella cyflogadwyedd cenedlaethol a rhyngwladol. Ar ôl ei gwblhau gallwch symud ymlaen i'r MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (danfon ar-lein).Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r Diploma Ôl-raddedig Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn seiliedig ar y cwricwlwm hyfforddiant arbenigol a ddatblygwyd gan y Gyfadran Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl, pob un yn rhedeg dros chwe wythnos. Mae'r modiwlau y byddwch chi'n ymdrin â nhw fel a ganlyn:

Modiwl 1 - Anatomeg, Ffisioleg a Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Modiwl 2 - Ymarfer a Chwaraeon mewn Perthynas â Chlefyd Cronig a Phoblogaethau
Modiwl 3 - Atal Anafiadau, Adsefydlu a Dychwelyd i Ymarfer
Modiwl 4 - Anafiadau ac Ymchwiliadau Chwaraeon Cyffredin
Modiwl 5 - Cynllunio Rheoli ac Adsefydlu Anafiadau sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Modiwl 6 - Y Tîm Amlddisgyblaethol mewn Ymarfer Corff a Chwaraeon

Dysgu

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol.

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd.

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser.

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau.

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys:

  • Fforwm Academaidd - 40%
  • Dyddiadur Myfyriol - 10%
  • Gweithgaredd Modiwl - 20%
  • Arholiad yn seiliedig ar achosion - 30%

Darlithwyr

Cyfarwyddwr y cwrs yw Dr Gareth Jones. Ar ôl ennill MSc mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff, aeth Dr Jones ymlaen i fod yn arholwr DipSEM yn ddiweddarach. Mae wedi mynychu pedair Gemau'r Gymanwlad, y ddwy olaf fel Prif Swyddog Meddygol ac wedi bod yn Feddyg Diwrnod Gêm yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2015.

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg


Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd.

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.
Datganiad derbyn

Cyflwynwyd Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer gyda'r pwrpas o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gwaith. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd ac angen cymwysterau uwch i gynorthwyo gyda datblygu gyrfa a chefnogi arbenigedd. Rhagwelir y bydd mwyafrif y myfyrwyr mewn gofal sylfaenol neu'n dyheu am swyddi o'r fath.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL