Leadership_and_Management - Gareth Osborne

Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd (Darpariaeth Ar-lein)

Wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio, bydd y cwrs arweinyddiaeth ar-lein hwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd - fel cyfathrebu, cymhelliant, darparu ysbrydoliaeth ac arweiniad, ac annog gweithwyr i godi i lefel uwch o gynhyrchiant. 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd ar-lein hon, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â  Diploma MSc, yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu, arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cymhwyster ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddatblygu diwylliant tîm o ymddiriedaeth sy'n sicrhau canlyniadau; llywio timau trwy newid gyda dycnwch; mynd i’r afael â heriau yn arloesol ac yn foesegol a gwneud penderfyniadau cadarnhaol yn hyderus. 

Yn ogystal â'r rhai sydd eisoes mewn rolau gofal iechyd, mae'r cwrs arweinyddiaeth hwn yn ddefnyddiol ar gyfer rheolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae hwn yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu 
arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cwrs Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd yn eich helpu i ddod yn arweinydd, gan eich galluogi i: 

-Datblygu diwylliant tîm o ymddiriedaeth sy'n sicrhau canlyniadau 

-Gwella timau trwy newid gyda dycnwch 

-Mynd i’r afael â heriau yn arloesol ac yn foesegol 

-Gwneud penderfyniadau cadarnhaol yn hyderus 

Byddwch chi'n astudio yn gyfan gwbl ar-lein am un flwyddyn galendr. Byddwch chi'n astudio chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos. 

Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd 

Archwilio cymhlethdodau cymhwyso damcaniaethau arweinyddiaeth mewn lleoliadau gofal iechyd 'byd go iawn'. 

Datblygu Potensial Dynol a Sefydliadol mewn Gofal Iechyd 

Yn eich galluogi chi fel arweinydd â'r gallu i ddatblygu a gwella gwasanaethau trwy harneisio'r potensial dynol a sefydliadol o fewn sefydliadau gofal iechyd. 

Llywodraethu Ansawdd, Clinigol a Chorfforaethol mewn Gofal Iechyd 

Cymhwyso theori ac ymarfer Llywodraethu Clinigol a Gwella Ansawdd i leoliadau gofal iechyd cymhleth. 

Datblygu Gyrfa a Thîm mewn Sefydliadau Gofal Iechyd 

Archwilio amrywiaeth o offer datblygu tîm a gyrfa a gwerthuso eu rôl wrth gyfrannu at ddatblygiad sefydliadol. 

Strategaeth ac Arloesi ar gyfer Arweinwyr Gofal Iechyd 

Datblygu sgiliau lefel uchel wrth ddeall gwerth strategaeth ac arloesedd i arweinwyr mewn sefydliadau gofal iechyd. 

Rheoli Newid mewn Sefydliadau Gofal Iechyd 

Datblygu sgiliau arwainyddiaeth hyblyg a'r gallu i arwain newid o fewn strwythurau sefydliadol gofal iechyd cymhleth. 

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y cyfle i weithio gyda'ch cyfoedion a'ch tiwtoriaid i ddatrys un o'ch heriau arweinyddiaeth bywyd go iawn. Byddwch yn cyflwyno'ch her yn ddienw a bydd yr her a ddewiswyd yn sail i drafodaeth bwrdd crwn ar-lein i chi a'ch grŵp ei dadansoddi, ei ddadlau a chynnig datrysiad. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir hynny gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesu 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 50% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd Grŵp - 20% 

  • Gweithgaredd Unigol - 20% 

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl gofal iechyd sydd angen sgiliau arweinyddiaeth. Bydd gennych radd ond nid oes rhaid i hyn fod mewn meddygaeth.  

Yn ogystal â'r rhai sydd eisoes mewn rolau arweinyddiaeth gofal iechyd, mae'r cwrs hwn yn ddefnyddiol i reolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, fel rheol mae angen un o'r canlynol arnoch chi: 

Gradd anfeddygol yn gweithio mewn rôl gofal iechyd 

Gradd feddygol 

Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (e.e. meddyg, nyrs)   

Asesir pob cais yn unigol felly os nad oes gennych un o'r uchod gellir ystyried eich profiad blaenorol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

https://www.diploma-msc.com/p/diploma-in-leadership-in-healthcare

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae hwn yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu, arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd - fel cyfathrebu, cymhelliant, darparu ysbrydoliaeth ac arweiniad, ac annog gweithwyr i godi i lefel uwch o gynhyrchiant. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL