Wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio, bydd y cwrs arweinyddiaeth ar-lein hwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd - fel cyfathrebu, cymhelliant, darparu ysbrydoliaeth ac arweiniad, ac annog gweithwyr i godi i lefel uwch o gynhyrchiant. 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd ar-lein hon, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â  Diploma MSc, yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu, arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cymhwyster ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddatblygu diwylliant tîm o ymddiriedaeth sy'n sicrhau canlyniadau; llywio timau trwy newid gyda dycnwch; mynd i’r afael â heriau yn arloesol ac yn foesegol a gwneud penderfyniadau cadarnhaol yn hyderus. 

Yn ogystal â'r rhai sydd eisoes mewn rolau gofal iechyd, mae'r cwrs arweinyddiaeth hwn yn ddefnyddiol ar gyfer rheolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2023 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2024 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae hwn yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu 
arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cwrs Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd yn eich helpu i ddod yn arweinydd, gan eich galluogi i: 

-Datblygu diwylliant tîm o ymddiriedaeth sy'n sicrhau canlyniadau 

-Gwella timau trwy newid gyda dycnwch 

-Mynd i’r afael â heriau yn arloesol ac yn foesegol 

-Gwneud penderfyniadau cadarnhaol yn hyderus 

Byddwch chi'n astudio yn gyfan gwbl ar-lein am un flwyddyn galendr. Byddwch chi'n astudio chwe modiwl, pob un yn para chwe wythnos. 

Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd 

Archwilio cymhlethdodau cymhwyso damcaniaethau arweinyddiaeth mewn lleoliadau gofal iechyd 'byd go iawn'. 

Datblygu Potensial Dynol a Sefydliadol mewn Gofal Iechyd 

Yn eich galluogi chi fel arweinydd â'r gallu i ddatblygu a gwella gwasanaethau trwy harneisio'r potensial dynol a sefydliadol o fewn sefydliadau gofal iechyd. 

Llywodraethu Ansawdd, Clinigol a Chorfforaethol mewn Gofal Iechyd 

Cymhwyso theori ac ymarfer Llywodraethu Clinigol a Gwella Ansawdd i leoliadau gofal iechyd cymhleth. 

Datblygu Gyrfa a Thîm mewn Sefydliadau Gofal Iechyd 

Archwilio amrywiaeth o offer datblygu tîm a gyrfa a gwerthuso eu rôl wrth gyfrannu at ddatblygiad sefydliadol. 

Strategaeth ac Arloesi ar gyfer Arweinwyr Gofal Iechyd 

Datblygu sgiliau lefel uchel wrth ddeall gwerth strategaeth ac arloesedd i arweinwyr mewn sefydliadau gofal iechyd. 

Rheoli Newid mewn Sefydliadau Gofal Iechyd 

Datblygu sgiliau arwainyddiaeth hyblyg a'r gallu i arwain newid o fewn strwythurau sefydliadol gofal iechyd cymhleth. 

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y cyfle i weithio gyda'ch cyfoedion a'ch tiwtoriaid i ddatrys un o'ch heriau arweinyddiaeth bywyd go iawn. Byddwch yn cyflwyno'ch her yn ddienw a bydd yr her a ddewiswyd yn sail i drafodaeth bwrdd crwn ar-lein i chi a'ch grŵp ei dadansoddi, ei ddadlau a chynnig datrysiad. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir hynny gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesu 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

  • Fforwm Academaidd - 50% 

  • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

  • Gweithgaredd Grŵp - 20% 

  • Gweithgaredd Unigol - 20% 

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl gofal iechyd sydd angen sgiliau arweinyddiaeth. Bydd gennych radd ond nid oes rhaid i hyn fod mewn meddygaeth.  

Yn ogystal â'r rhai sydd eisoes mewn rolau arweinyddiaeth gofal iechyd, mae'r cwrs hwn yn ddefnyddiol i reolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, fel rheol mae angen un o'r canlynol arnoch chi: 

Gradd anfeddygol yn gweithio mewn rôl gofal iechyd 

Gradd feddygol 

Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (e.e. meddyg, nyrs)   

Asesir pob cais yn unigol felly os nad oes gennych un o'r uchod gellir ystyried eich profiad blaenorol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Mae hwn yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu, arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd - fel cyfathrebu, cymhelliant, darparu ysbrydoliaeth ac arweiniad, ac annog gweithwyr i godi i lefel uwch o gynhyrchiant.