Course.c6abeba3.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol (Darpariaethi Ar-lein)

Mae'n ofynnol yn gynyddol bod gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol gymwysterau addysgu a gydnabyddir yn ffurfiol. Wedi'i gyflwyno gyda'n partner Diploma MSc, anelwyd y diploma ôl-raddedig wedi'i anelu at weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud ag unrhyw fath o addysgu meddygol. Datblygwyd y diploma dysgu o bell rhan amser ar-lein hwn yn arbennig ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol prysur fel Meddygon, Meddygon Teulu, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r rheini sydd â graddau israddedig cysylltiedig fel fferyllwyr. 

Bydd y cwrs Addysg Feddygol yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol, a chymhwysiad o addysg feddygol. Ar ôl ei gwblhau, bydd graddedigion yn gallu dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o faterion penodol sydd ar flaen y gad mewn theori ac ymarfer mewn addysg feddygol; gallu gwerthuso damcaniaethau ac egwyddorion addysg feddygol yn feirniadol i lywio ymarfer addysgol; dangos ymwybyddiaeth o wybodaeth ddatblygedig mewn dulliau ac ymarfer addysgol, ac arddangos dealltwriaeth feirniadol o gymhlethdodau addysgeg oedolion. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 - Arfer addysg feddygol 
Nod y modiwl: 

Datblygu dealltwriaeth feirniadol o gyd-destun addysg feddygol yn y proffesiwn ehangach o addysg sy'n canolbwyntio ar ofal cleifion. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Damcaniaethau dysgu ac addysgu 
● Dulliau dysgu ac addysgu 
● Cynllunio gwersi 
● Sgiliau ymarferol ar gyfer addysgu dysgu ar-lein: Unigolion; grwpiau bach a mawr 
● Sgiliau ymarferol ar gyfer addysgu dysgu ar-lein 
● Pynciau a dadleuon cyfredol 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 
Dealltwriaeth feirniadol o ddulliau a damcaniaethau addysgu ar gyfer cymhwyso dysgu.
Dealltwriaeth feirniadol o bwysigrwydd addysg feddygol a sut i roi'r ffocws ar ofal cleifion.  

Modiwl 2 - Asesu 
Nod y modiwl: 

Datblygu dealltwriaeth fanwl o egwyddorion asesu mewn addysg feddygol. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Perfformiad/Profi 
● Asesu ffurfiannol 
● Asesu crynodol 
● Llunio asesiad (astudiaeth achos) 
● Goruchwylio ac adborth (gwerthuso) 
● Pynciau/dadleuon cyfredol 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 
Dadansoddi beirniadol ystod o fethodolegau asesu 
Cymhwyso asesu ffurfiannol a chrynodol yn feirniadol i faes addysg feddygol. 

Modiwl 3 - Gwerthuso 
Nod y modiwl: 

Datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o'r gwahanol fathau o werthuso. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Cyd-destun rheoliadol Addysg Feddygol 
● Lefelau Moore 
● Gwerthuso rhaglenni 
● Astudiaethau Achos 
● Pynciau a dadleuon cyfredol 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 
Dealltwriaeth feirniadol o'r gwahanol fodelau gwerthuso 
Cymhwyso gwerthusiad yn ymarferol i wella addysg ar gyfer gofal cleifion. 

Modiwl 4 - Y Cyfryngau 
Nod y modiwl: 

Datblygu dealltwriaeth fanwl o sut i ymgorffori amrywiaeth o raglenni digidol mewn addysg feddygol. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Cyfryngau a thechnoleg addysgol (cyfryngau yng nghyd-destun cynllunio gwersi) 
● Sgiliau cyflwyno 
● Efelychu (Realiti Estynedig / Realiti rhithwir) 
● Data mawr, data “clinigol” mawr 
● Technolegau sy'n dod i'r amlwg; Rhyngrwyd hollbresennol Rhyngrwyd Pethau, ecoleg symudol, ddigidol. 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos: 
Cyfiawnhau a gwerthuso rôl y cyfryngau mewn addysg feddygol yn feirniadol 
Gwerthuso'n feirniadol dechnolegau sy'n dod i'r amlwg mewn addysg feddygol. 

Modiwl 5 - Arweinyddiaeth 
Nod y modiwl: 

Datblygu dealltwriaeth fanwl o bwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol i helpu i wella gofal cleifion. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Arweinyddiaeth 
● Monitro perfformiad gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 
● Parthau Academi Addysgwyr Meddygol (AoME) 
● Polisi a strategaeth gan gynnwys dysgu rhyngbroffesiynol a chydymffurfio â'r ddeddf anabledd a dyslecsia 
● Moeseg 
● Ysgoloriaeth 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
Dangos dealltwriaeth fanwl o safonau proffesiynol AoME ar gyfer addysgwyr meddygol 
Gwerthuso'n feirniadol rôl arweinydd mewn addysg feddygol 

Modiwl 6 - Cwricwlwm
Nod y modiwl: 

Datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i gynllunio cwricwlwm fel addysgwr meddygol. 
Crynodeb o gynnwys modiwl: 

● Cynllunio a chymhwyso'r cwricwlwm 
● Rhaglenni dysgu (damcaniaethau, dylunio cwricwlaidd, SA, dulliau asesu, gwerthuso) 
● Cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth 

 
Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu: 
1. Cymryd cyfrifoldeb am gynllunio a datblygu cwricwlwm cwrs 
2. Gwerthuso cwricwlwm addysg feddygol yn feirniadol o wahanol safbwyntiau 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir hynny gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesu 

Mae'r cwrs addysg feddygol yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu, gan ymgorffori asesu yn y broses ddysgu. 
 
Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 
 
Fforwm Academaidd - 40% 
Dyddiadur Myfyriol - 10% 
Gweithgaredd modiwl - 20% 
Archwiliad ar sail achos - 30% 

Byddwch yn cael tiwtor arbenigol pwrpasol a fydd yn hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp ac yn monitro, asesu a marcio'ch gwaith trwy gydol pob modiwl. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl, yn ddyddiol yn ddelfrydol. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau bydd gennych fynediad i dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 

Darlithwyr 

  • Dr Richard Chudleigh, Cyfarwyddwr Cwrs 

  • Angela Sims, Arweinydd Cwrs 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd dosbarth gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 


Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NAD Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn rhoi'r damcaniaethau sydd ei hangen ar weithwyr gofal iechyd proffesiynol i baratoi cenedlaethau presennol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ogystal â rhai’r dyfodol. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL