Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Poen (Darpariaeth Ar-lein)

Mae bod â gwybodaeth arbenigol mewn Rheoli Poen yn ased cynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. Mae gan y Diploma ar-lein mewn Rheoli Poen ffocws unigryw ar ddulliau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol o reoli poen a darparu gwasanaethau. 

Ar ôl cwblhau'r Diploma Rheoli Poen, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn Rheoli Poen; gwerthuso ymchwil gyfredol yn feirniadol mewn Rheoli Poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol a dangos dealltwriaeth feirniadol o hyrwyddo hunanofal ar gyfer poen acíwt a chronig a darparu strategaethau rheoli ar gyfer ymchwilio a thrin cleifion â chyflyrau poen. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 - Mecanweithiau poen 

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth ddatblygedig o achosion sylfaenol a phrofiadau cysylltiedig â phoen. Bydd yn ymdrin â: 

 • Hanes ac epidemioleg. Model biopsychogymdeithasol gydag ystyriaeth rhyw 

 • Poen cronig yn erbyn poen acíwt e.e. gwahaniaethau

 • Gwyddor poen ee ffisioleg systemau poen a syndromau; tacsonomeg systemau poen 

 • Tystiolaeth / ymchwil gyfredol 

 • Syndromau poen difrifol 

 • Ystyriaethau cleifion (ysbrydol / cymdeithasol / moesegol / galwedigaethol) 

 • Effaith fyd-eang ar berson mewn poen (ysbrydol / cymdeithasol / moesegol / galwedigaethol) 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos cymhwysiad o'r model biopsychogymdeithasol i gyflwyniadau amrywiol poen; cymhwyso gwybodaeth am fecanweithiau poen cymhleth i'r gwahaniaethu rhwng, ac effaith, poen acíwt a chronig. 

Modiwl 2 - Mathau o boen 

Bydd y modiwl hwn yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o wahanol fathau o boen gyda phwyslais ar bwysigrwydd clinigol. Byddwch yn astudio: 

 • Tacsonomeg ISP o wahanol fathau o boen 

 • Pwysigrwydd cydnabod ac atal cronigrwydd yn gynnar 

 • Agweddau clinigol bwysig ar boen acíwt a chronig; gwahaniaeth rhwng poen nosisteptaidd a niwropathig. 

 • Mae dealltwriaeth o boen yn newid yng ngoleuni tystiolaeth newydd 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu gwahaniaethu'n feirniadol rhwng gwahanol fathau o boen a dangos gwybodaeth o'r ystyriaethau clinigol cymhleth y mae angen eu hystyried mewn gwahanol fathau o boen. 

Modiwl 3 - Egwyddorion asesu a rheoli poen 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth feirniadol o egwyddorion ac arfer clinigol asesu a rheoli poen. Byddwch yn astudio asesiad; mesur; diagnosis a prognosis; dulliau triniaeth - Gofal Sylfaenol (Canllawiau Cymdeithas Prydain 26/8); dulliau triniaeth amgen; rheolaeth glinigol (Canllawiau Cymdeithas Prydain 28/30) a rolau, cyfrifoldebau a rheolaeth 

Ar ôl cwblhau, dylai myfyrwyr allu dadansoddi asesiad a thriniaeth cleifion â chyflwyniadau poen gwahanol yn feirniadol a gwerthuso dulliau triniaeth mewn gwahanol senarios clinigol. 

Modiwl 4 - Dulliau amlddisgyblaethol o reoli poen 

Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o wahanol ddulliau triniaeth tuag at boen yng nghyd-destun dull cyffredinol o reoli poen. 

Byddwch yn astudio: 

 • Ffisioleg / Ffarmacoleg / Meddyginiaeth; Seicoleg / Ymddygiad Gwybyddol 

 • Therapïau llaw 

 • Addysg Cleifion / Hunanreolaeth / Addysg Ataliol 

 • Adsefydlu Swyddogaethol 

 • Gofal Llawfeddygaeth ac Ôl-lawfeddygaeth 

 • Defnyddio gwahanol ddulliau i gael yr effaith fwyaf 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylech allu dadansoddi'n feirniadol dystiolaeth gyfredol sy'n ymwneud â dull amlddisgyblaethol o drin gwahanol fathau o boen a gwerthuso'n feirniadol risg a buddion gwahanol ddulliau o reoli poen. 

Modiwl 5 - Poen mewn Poblogaethau Arbenigol 

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o boen ar draws y rhychwant oes a phrofiad. Byddwch yn ymdrin â: 

 • Pobl Hŷn 

 • Babanod a phlant 

 • Anableddau gan gynnwys y rhai sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig 

 • Beichiogrwydd 

 • Poblogaethau bregus 

 • Poen mewn unigolion sydd â chamddefnyddio sylweddau 

 • Edrych ar sut y bydd poen yn cyflwyno'i hun ym mhob grŵp 

 • Ystyried tebygrwydd a gwahaniaethau 

 • Anhwylderau corfforol a seicolegol 

 • Sut mae poen yn newid 

 • Sut i gyfathrebu mewn poen a nam gwybyddol 

 • Gweithio gyda phoblogaethau bregus (materion iechyd meddwl, digartrefedd, anableddau dysgu, deliriwm, dementia) 

 • Agweddau cymdeithasol ar boen (stigma, arwahanrwydd cymdeithasol, stigma labelu, labelu ynysiadau) 

 • Gwella cyfathrebu â gwahanol grwpiau cymdeithasol 

Ar ôl ei gwblhau, dylai myfyrwyr allu dangos eu gallu i reoli poen mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a/neu boblogaethau cymhleth, a dangos gallu i gyfathrebu â phoblogaethau sydd ag anghenion cymhleth/penodol neu newidiol. 

Modiwl 6 - Darpariaeth gwasanaeth rhyngddisgyblaethol 

Bydd y modiwl hwn yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth modiwlau blaenorol i werthuso'n feirniadol ddatblygiad gwasanaethau poen rhyngddisgyblaethol. 

Byddwn yn archwilio'r dystiolaeth sy'n cefnogi poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol; gwasanaethau sefydliadol a'r canlyniadau a'r dylanwad sy'n codi o sefydliadau; y tîm rheoli mewn lleoliad clinigol; rôl gwerthuso sefydliadau, lleoliadau clinigol (y ffordd y mae gofal yn cael ei drefnu); disgwyliadau realistig yr ymarferydd a'r gofalwr; syniadau sy'n dod i'r amlwg o wasanaethau a chanllawiau wedi'u diweddaru sy'n dod i'r amlwg ac effaith gwasanaethau. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dadansoddi'n feirniadol fanteision rheoli poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol mewn lleoliad clinigol a'r canlyniadau o fewn cynlluniau gofal iechyd ac arbenigedd wrth drefnu dulliau o reoli poen. 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Rheoli Poen ar-lein ac mae gan bob modiwl yr un fformat. Gan ddefnyddio platfform ar-lein ac un tiwtor i bob 10-15 myfyriwr, mae'r dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. Ymgymerir â phrosiectau grŵp ochr yn ochr â phrosiectau annibynnol. Cofnodir ymarfer myfyriol mewn portffolio myfyriol i helpu myfyrwyr i ystyried sut y gellir trosi'r dysgu yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o Wefan y Diploma MSc. 

Asesu 

Mae'r cwrs Rheoli Poen yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu gan ymgorffori asesu yn y broses ddysgu. Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, mae disgwyl i fyfyrwyr fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl (yn ddyddiol yn ddelfrydol). Rhennir myfyrwyr yn grwpiau o 10-15 myfyriwr a phenodir tiwtor arbenigol ymroddedig iddynt a fydd yn: 

 • Hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp 

 • Yn Monitro, asesu a marcio pob myfyriwr trwy gydol y modiwl 

 • Mae myfyrwyr yn defnyddio'r sgiliau a enillwyd yn ystod y darlithoedd i ymgysylltu â'r gwahanol weithgareddau 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

 • Fforwm Academaidd - 40% 

 • Dyddiadur Myfyriol - 10% 

 • Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 

 • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer trwy'r cymwysterau canlynol: 

• Gradd dosbarth gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol). 
• Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (ee meddyg, nyrs). 

Ystyrir y rhai heb gymwysterau cydnabyddedig  yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Cofrestrwch a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Cyflwynir y Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Poen ar-lein gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr, sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gweithio. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL