Mae bod â gwybodaeth arbenigol mewn Rheoli Poen yn ased cynyddol bwysig ac yn gyfrifoldeb ychwanegol i bersonél meddygol. Mae gan y Diploma ar-lein mewn Rheoli Poen ffocws unigryw ar ddulliau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol o reoli poen a darparu gwasanaethau. 

Ar ôl cwblhau'r Diploma Rheoli Poen, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth systematig o ofal cleifion mewn Rheoli Poen; gwerthuso ymchwil gyfredol yn feirniadol mewn Rheoli Poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol a dangos dealltwriaeth feirniadol o hyrwyddo hunanofal ar gyfer poen acíwt a chronig a darparu strategaethau rheoli ar gyfer ymchwilio a thrin cleifion â chyflyrau poen. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 - Mecanweithiau poen 

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth ddatblygedig o achosion sylfaenol a phrofiadau cysylltiedig â phoen. Bydd yn ymdrin â: 

 • Hanes ac epidemioleg. Model biopsychogymdeithasol gydag ystyriaeth rhyw 
 • Poen cronig yn erbyn poen acíwt e.e. gwahaniaethau
 • Gwyddor poen ee ffisioleg systemau poen a syndromau; tacsonomeg systemau poen 
 • Tystiolaeth / ymchwil gyfredol 
 • Syndromau poen difrifol 
 • Ystyriaethau cleifion (ysbrydol / cymdeithasol / moesegol / galwedigaethol) 
 • Effaith fyd-eang ar berson mewn poen (ysbrydol / cymdeithasol / moesegol / galwedigaethol) 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dangos cymhwysiad o'r model biopsychogymdeithasol i gyflwyniadau amrywiol poen; cymhwyso gwybodaeth am fecanweithiau poen cymhleth i'r gwahaniaethu rhwng, ac effaith, poen acíwt a chronig. 

Modiwl 2 - Mathau o boen 

Bydd y modiwl hwn yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o wahanol fathau o boen gyda phwyslais ar bwysigrwydd clinigol. Byddwch yn astudio: 

 • Tacsonomeg ISP o wahanol fathau o boen 
 • Pwysigrwydd cydnabod ac atal cronigrwydd yn gynnar 
 • Agweddau clinigol bwysig ar boen acíwt a chronig; gwahaniaeth rhwng poen nosisteptaidd a niwropathig. 
 • Mae dealltwriaeth o boen yn newid yng ngoleuni tystiolaeth newydd 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu gwahaniaethu'n feirniadol rhwng gwahanol fathau o boen a dangos gwybodaeth o'r ystyriaethau clinigol cymhleth y mae angen eu hystyried mewn gwahanol fathau o boen. 

Modiwl 3 - Egwyddorion asesu a rheoli poen 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth feirniadol o egwyddorion ac arfer clinigol asesu a rheoli poen. Byddwch yn astudio asesiad; mesur; diagnosis a prognosis; dulliau triniaeth - Gofal Sylfaenol (Canllawiau Cymdeithas Prydain 26/8); dulliau triniaeth amgen; rheolaeth glinigol (Canllawiau Cymdeithas Prydain 28/30) a rolau, cyfrifoldebau a rheolaeth.

Ar ôl cwblhau, dylai myfyrwyr allu dadansoddi asesiad a thriniaeth cleifion â chyflwyniadau poen gwahanol yn feirniadol a gwerthuso dulliau triniaeth mewn gwahanol senarios clinigol. 

Modiwl 4 - Dulliau amlddisgyblaethol o reoli poen 

Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o wahanol ddulliau triniaeth tuag at boen yng nghyd-destun dull cyffredinol o reoli poen. 

Byddwch yn astudio: 

 • Ffisioleg / Ffarmacoleg / Meddyginiaeth; Seicoleg / Ymddygiad Gwybyddol 
 • Therapïau llaw 
 • Addysg Cleifion / Hunanreolaeth / Addysg Ataliol 
 • Adsefydlu Swyddogaethol 
 • Gofal Llawfeddygaeth ac Ôl-lawfeddygaeth 
 • Defnyddio gwahanol ddulliau i gael yr effaith fwyaf 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylech allu dadansoddi'n feirniadol dystiolaeth gyfredol sy'n ymwneud â dull amlddisgyblaethol o drin gwahanol fathau o boen a gwerthuso'n feirniadol risg a buddion gwahanol ddulliau o reoli poen. 

Modiwl 5 - Poen mewn Poblogaethau Arbenigol 

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o boen ar draws y rhychwant oes a phrofiad. Byddwch yn ymdrin â: 

 • Pobl Hŷn 
 • Babanod a phlant 
 • Anableddau gan gynnwys y rhai sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig 
 • Beichiogrwydd 
 • Poblogaethau bregus 
 • Poen mewn unigolion sydd â chamddefnyddio sylweddau 
 • Edrych ar sut y bydd poen yn cyflwyno'i hun ym mhob grŵp 
 • Ystyried tebygrwydd a gwahaniaethau 
 • Anhwylderau corfforol a seicolegol 
 • Sut mae poen yn newid 
 • Sut i gyfathrebu mewn poen a nam gwybyddol 
 • Gweithio gyda phoblogaethau bregus (materion iechyd meddwl, digartrefedd, anableddau dysgu, deliriwm, dementia) 
 • Agweddau cymdeithasol ar boen (stigma, arwahanrwydd cymdeithasol, stigma labelu, labelu ynysiadau) 
 • Gwella cyfathrebu â gwahanol grwpiau cymdeithasol 

Ar ôl ei gwblhau, dylai myfyrwyr allu dangos eu gallu i reoli poen mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a/neu boblogaethau cymhleth, a dangos gallu i gyfathrebu â phoblogaethau sydd ag anghenion cymhleth/penodol neu newidiol. 

Modiwl 6 - Darpariaeth gwasanaeth rhyngddisgyblaethol 

Bydd y modiwl hwn yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth modiwlau blaenorol i werthuso'n feirniadol ddatblygiad gwasanaethau poen rhyngddisgyblaethol. 

Byddwn yn archwilio'r dystiolaeth sy'n cefnogi poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol; gwasanaethau sefydliadol a'r canlyniadau a'r dylanwad sy'n codi o sefydliadau; y tîm rheoli mewn lleoliad clinigol; rôl gwerthuso sefydliadau, lleoliadau clinigol (y ffordd y mae gofal yn cael ei drefnu); disgwyliadau realistig yr ymarferydd a'r gofalwr; syniadau sy'n dod i'r amlwg o wasanaethau a chanllawiau wedi'u diweddaru sy'n dod i'r amlwg ac effaith gwasanaethau. 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr allu dadansoddi'n feirniadol fanteision rheoli poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol mewn lleoliad clinigol a'r canlyniadau o fewn cynlluniau gofal iechyd ac arbenigedd wrth drefnu dulliau o reoli poen. 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Rheoli Poen ar-lein ac mae gan bob modiwl yr un fformat. Gan ddefnyddio platfform ar-lein ac un tiwtor i bob 10-15 myfyriwr, mae'r dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. Ymgymerir â phrosiectau grŵp ochr yn ochr â phrosiectau annibynnol. Cofnodir ymarfer myfyriol mewn portffolio myfyriol i helpu myfyrwyr i ystyried sut y gellir trosi'r dysgu yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o Wefan y Diploma MSc. 

Asesu 

Mae'r cwrs Rheoli Poen yn rhoi asesu wrth wraidd dysgu trwy ddefnyddio senarios clinigol i hwyluso datrys problemau, dadansoddi beirniadol a gofal ar sail tystiolaeth. Mae'r senarios yn gweithredu fel ffocws ar gyfer dysgu ac asesu gan ymgorffori asesu yn y broses ddysgu. Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu. 

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, mae disgwyl i fyfyrwyr fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd trwy gydol y modiwl (yn ddyddiol yn ddelfrydol). Rhennir myfyrwyr yn grwpiau o 10-15 myfyriwr a phenodir tiwtor arbenigol ymroddedig iddynt a fydd yn: 

 • Hwyluso trafodaethau achos clinigol gyda'r grŵp 
 • Yn Monitro, asesu a marcio pob myfyriwr trwy gydol y modiwl 
 • Mae myfyrwyr yn defnyddio'r sgiliau a enillwyd yn ystod y darlithoedd i ymgysylltu â'r gwahanol weithgareddau 

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu: 

 • Fforwm Academaidd - 40% 
 • Dyddiadur Myfyriol - 10% 
 • Gweithgaredd grŵp / unigolyn - 20% 
 • Archwiliad ar sail achos - 30% 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer trwy'r cymwysterau canlynol: 

• Gradd dosbarth gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol). 
• Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (ee meddyg, nyrs). 

Ystyrir y rhai heb gymwysterau cydnabyddedig  yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Cyflwynir y Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Poen ar-lein gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr, sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gweithio. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd.