Fruit and Veg Stall_10194.jpg

Diploma Ôl-raddedig mewn Iechyd Cyhoeddus

Gyda phoblogaeth yn ehangu a disgwyliad oes uwch, ynghyd â ffactorau fel newid yn yr hinsawdd a ffyrdd o fyw afiach, mae angen amddiffyn cymunedau ac atal afiechyd a salwch.

Bydd ein cwrs mewn Iechyd y Cyhoedd yn helpu myfyrwyr i ddeall y materion sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd a datblygu'r sgiliau datrys problemau ac arweinyddiaeth sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â nhw.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer HCPs a graddedigion sydd â diddordeb mewn iechyd y cyhoedd - gallai hyn gynnwys meddygon, nyrsys, fferyllwyr, llunwyr polisi a'r rheini yn y sector cyhoeddus, fel yr heddlu a'r gwasanaeth tân.

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc.  Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gwella'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i asesu a gwella Iechyd y Cyhoedd.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 blwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan-amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r cwrs ar-lein yn para un flwyddyn galendr ac mae'n gwrs dysgu o bell rhan-amser, gyda chwe modiwl y flwyddyn, pob un yn para chwe wythnos.

Modiwl 1 - Materion cyfoes ym maes iechyd y cyhoedd

 • Rhoi trosolwg o'r cyflwyniad i iechyd y cyhoedd ac archwilio diffiniadau perthnasol.
 • Defnyddio data a thystiolaeth berthnasol yn feirniadol i ddeall materion cyfoes ym maes iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o ymyriadau ar sail tystiolaeth, i atal materion cyfoes neu i amddiffyn iechyd poblogaethau. 

Modiwl 2 - Penderfynyddion amgylcheddol/geowleidyddol iechyd

 • Defnyddio data a thystiolaeth berthnasol yn feirniadol i ddeall effaith materion ac ymyriadau amgylcheddol/geowleidyddol i amddiffyn iechyd y boblogaeth.

Modiwl 3 - Data a deallusrwydd

 • Defnyddio data perthnasol a gasglwyd gan amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn feirniadol i arolygu ac asesu iechyd poblogaethau. 

Modiwl 4 - Delio â chymhlethdod

 • Datblygu gwybodaeth am ystod o sgiliau arweinyddiaeth strategol, trefnu a rheoli effeithiol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a chyd-destunau iechyd y cyhoedd cymhleth, gan ddelio'n effeithiol ag ansicrwydd a'r annisgwyl i gyflawni nodau iechyd y cyhoedd.

Modiwl 5 - Amddiffyn iechyd y cyhoedd

 • Cymhwyso'r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol i fynd i'r afael â materion o fewn systemau gofal iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o asesiad o anghenion ac asesiad effaith ar iechyd i gefnogi ymyriadau ar sail tystiolaeth.
 • Datblygu sgiliau mewn datblygu llwybr ar gyfer gwasanaethau integredig. 


Modiwl 6 - Iechyd y cyhoedd o fewn systemau iechyd a gofal

 • Cymhwyso'r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol i fynd i'r afael â materion o fewn systemau gofal iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o asesiad o anghenion ac asesiad effaith ar iechyd i gefnogi ymyriadau ar sail tystiolaeth.
 • Datblygu sgiliau mewn datblygu llwybr ar gyfer gwasanaethau integredig. Dysgu

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i'n hwythnos Cyfeiriadedd a Sgiliau Astudio ar-lein.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifennu gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau.

Cynhelir ein cyrsiau yn gyfan gwbl ar-lein trwy ddysgu o bell hunangyfeiriedig.  Byddwch yn derbyn arweiniad trwy gydol eich cwrs gyda thrafodaethau academaidd a ysgogir gan diwtor, sy'n seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol.  Mae'r rhain fel arfer yn digwydd mewn grwpiau o 10-15 myfyriwr, sy'n eich galluogi i gyfathrebu'n glir â'ch tiwtor a'ch cyd-fyfyrwyr.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn cyfuniad o weithgareddau modiwl a allai fod yn seiliedig ar grŵp a/neu unigolyn, yn dibynnu ar y modiwl.  Mae'r dulliau addysgu arloesol hyn yn eich galluogi i ragweld trosi’ch astudiaethau i'ch gwaith a'ch ymarfer bob dydd.

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd - yn ddyddiol yn ddelfrydol.  Argymhellir bod myfyrwyr yn treulio tua dwy awr y dydd ar eu hastudiaethau. 

Cymorth

Mae ein Tîm Cymorth Myfyrwyr ymroddedig ar gael i helpu gydag unrhyw broblemau y gallech eu hwynebu.  O lywio ein platfform ar-lein i'ch cynghori ar ddyddiadau cau, gall ein tîm gynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau neu heriau a allai fod gennych ar hyd y ffordd.

Asesiad

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:

 • Fforwm Academaidd - 40%
 • Dyddiadur Myfyriol - 10%
 • Gweithgaredd modiwl - 20%
 • Arholiad yn seiliedig ar achosion - 30% Cyfleusterau

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.  FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein.  Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr

 • Dr Karl New, arweinydd cwrs

 • Dr Anthony Hill MBE, arweinydd rhaglen

Yn nodweddiadol, bydd gan ymgeiswyr radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn pwnc sy'n seiliedig ar wyddoniaeth a bydd ganddynt rywfaint o dystiolaeth o astudiaeth iechyd cyhoeddus gan gynnwys epidemioleg a / neu ystadegau. Yn nodweddiadol, bydd ymgeiswyr yn gweithio ym maes Iechyd y Cyhoedd neu â diddordeb mewn Iechyd y Cyhoedd (bydd angen i fyfyrwyr fyfyrio ar eu dysgu ac felly mae angen gallu cymhwyso gwybodaeth a ddysgwyd i ymarfer). Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

I'w gadarnhau

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Credwn fod cyfle a galw am gwrs ôl-raddedig mewn Iechyd y Cyhoedd wedi'i gynllunio ar gyfer pobl gan gynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (HCPs), sydd â diddordeb mewn iechyd y cyhoedd:

 • Llunwyr polisi
 • Gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd
 • Daearyddwyr
 • Gwyddonwyr ymarfer corff
 • Cymdeithasegwyr
 • Gwyddonwyr amgylcheddol
 • Heddlu
 • Gwasanaeth tân
 • Awdurdod lleol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Y Gwasanaeth Iechyd
 • Sefydliadau anllywodraethol (NGOs)
 • Gweithwyr iechyd yr amgylchedd
 • Diogelu'r cyhoedd
 • Cynllunwyr brys
 • Iechyd galwedigaethol
 • Gweithwyr datblygu cymunedol
 • Milfeddygon 

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Mae'r cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd.  Rhagwelir y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn derbyn rolau sy'n gysylltiedig ag alldaith neu'n anelu at swyddi o'r fath.

Mae cymhwyster ôl-raddedig yn rhoi mantais gystadleuol i chi a fydd yn eich gosod ar wahân i ymgeiswyr eraill.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL