Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n briodol gan y brifysgol a Chymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA) ar lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion ag anawsterau dysgu penodol ac sydd eisiau cymhwyster cydnabyddedig yn y maes hwn, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym maes Addysg (SENCos / ALNCOs, athrawon arbenigol, tiwtoriaid un i un o fewn AB / AU ynghyd â staff cymorth dysgu ar draws ystod o leoliadau). 

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac yn cwrdd â gofynion y BDA ar gyfer statws athro arbenigol, os ydynt yn dymuno, wneud cais i'r BDA am naill ai lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). 

Efallai y bydd y cwrs AAA / ADY hwn hefyd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes iechyd fel Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Therapyddion Galwedigaethol a sefydliadau anstatudol eraill. 

Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes dyslecsia ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio pedwar modiwl a addysgir: 

 • AAA / ADY: Cyd-destunau a Chysyniadau 
 • Theori ac asesiad dyslecsia (ATS / AMBDA) 
 • Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu theori, Asesu ac Ymarfer (ATS / AMBDA) 
 • Methodoleg Ymchwil 

Byddwch yn ennill gwybodaeth am: 

 • Yr ystod eang o wahaniaethau o fewn y continwwm Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD)
 • Ymchwil gyfredol ar nodi dysgwyr sy'n profi problemau gyda llythrennedd a rhifedd 
 • Asesu anghenion dysgu unigol, gan ddefnyddio dulliau safonol ac ansafonol 
 • Cynllunio rhaglenni gwaith ar gyfer disgyblion unigol yn seiliedig ar asesiad cychwynnol a pharhaus 
 • Effeithiau SpLD ar ddysgu, hunan-barch ac ymddygiad 
 • Monitro cynnydd dysgwyr a allai ddangos safonau cyflawniad anwastad neu ysbeidiol 
 • Amrywiaeth o strategaethau ac adnoddau, gan gynnwys TGCh a chymhorthion technegol, ar gyfer cynorthwyo trefniadaeth disgyblion, drafftio a chyflwyno gwaith 
 • Y cyfrifoldebau monitro, gwerthuso ac archwilio yn yr ysgol neu'r gwasanaeth, mewn perthynas ag ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion â SpLD 

Dysgu 

Mae myfyrwyr yn cymryd dau fodiwl ym mlwyddyn un, a dau fodiwl ym mlwyddyn dau. Addysgir y ddau fodiwl SpLD nos Lun am dair awr ar y campws dros gyfnod o 12 wythnos yn olynol. 

Cynllyniwyd y cwrs i alluogi ymarferwyr profiadol mewn addysg a phroffesiynau cysylltiedig i gymryd rhan yn feirniadol yn y dadleuon cymdeithasol, gwleidyddol a byd-eang sy'n ymwneud ag asesu, ymyrraeth a phrofiadau dysgu plant, pobl ifanc ac oedolion â dyslecsia. Fe'i cynlluniwyd hefyd i annog gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o'r tueddiadau a'r datblygiadau mewn asesu ac ymyrraeth dyslecsia ar draws ysgolion a lleoliadau perthnasol. Mae'r cwrs yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes dyslecsia ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Asesu 

Asesir y modiwl cyntaf ar sail aseiniad ysgrifenedig o 5,000 gair (neu gyfwerth). 

Asesir yr ail fodiwl mewn dwy ffordd. Ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio dyfarniad proffesiynol, cwblhau 30 awr o brofiad addysgu yn llwyddiannus ac asesu ffeiliau perthnasol (sy'n cyfateb i 5,000 o eiriau). Ar gyfer cyfranogwyr eraill, un aseiniad 5,000 gair, neu'r hyn sy'n cyfateb.

Darlithwyr 

Amanda Kelland 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Statws Athro Cymwysedig ynghyd â phrofiad addysgu neu o leiaf dwy flynedd o brofiad o gefnogi myfyrwyr ag anawsterau llythrennedd mewn Addysg bellach neu Uwch. 
 • Gwiriad Manylach Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn DU) 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel iaith Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


*Rhwymedig

Eitem - Arsylwadau ymarfer addysgu ar gyfer Statws Athro Uwch (ATS) * 

Cost - £ 400 

Mae arsylwadau ymarfer addysgu yn orfodol ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig 

Eitem - Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol ar gyfer AMBDA * 

Cost - £ 800 

Aelodaeth Gysylltiol o Gymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA) (Cymdeithas Dyslecsia Prydain) 

Eitem - DBS * 

Cost - £ 47.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem - Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost - £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs AAA / ADY. 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY (Anawsterau Dysgu Ychwanegol) yn mynd ymlaen i'r traethawd MA, er mwyn ennill dyfarniad Meistr mewn AAA. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster AAA hwn yn llwyddiannus, mae myfyrwyr wedi ennill swyddi fel SENCOs ysgol a choleg, tiwtoriaid arbenigol mewn gwasanaethau SPLD , sefydlu eu hymgynghoriaethau SpLD eu hunain, neu ddod yn Gynghorwyr AALl. Mae eraill wedi cyhoeddi llyfrau a phapurau ar y pwnc ac wedi ennill gwobrau doethuriaeth. 

Cydnabyddir deiliaid achrediad AMBDA fel arbenigwyr mewn Dyslecsia / Anawsterau Dysgu Penodol (SpLDs); yn gymwys i gynnal asesiadau diagnostig arbenigol; Trefniadau Mynediad Arholiad ac i gyflwyno rhaglenni addysgu arbenigol i ddysgwyr â Dyslecsia / SpLD. 

Mae y meini prawf Trefniadau Mynediad JCQ (7.3.4) ar gyfer Asesydd Arbenigol yn mapio i’r rhai ar gyfer AMBDA. Felly, mae gan ddeiliaid AMBDA yr hawl i asesu ar gyfer Dyslecsia / SpLDs, a gwneud diagnosis ohonynt, a gwneud argymhellion ar gyfer Trefniadau Mynediad Arholiad (EAA). Wrth wneud cais am AMBDA, ar ôl cwblhau  cwrs achrededig BDA, fel hyn yn llwyddiannus, mae ymgeiswyr hefyd yn gymwys i wneud cais am Dystysgrif Ymarfer Asesu (APC) heb hyfforddiant ychwanegol.