additional-learning-needs.jpg

Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n briodol gan y brifysgol a Chymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA) ar lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). 

Mae'r Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion ag anawsterau dysgu penodol ac sydd eisiau cymhwyster cydnabyddedig yn y maes hwn, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym maes Addysg (SENCos / ALNCOs, athrawon arbenigol, tiwtoriaid un i un o fewn AB / AU ynghyd â staff cymorth dysgu ar draws ystod o leoliadau). 

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac yn cwrdd â gofynion y BDA ar gyfer statws athro arbenigol, os ydynt yn dymuno, wneud cais i'r BDA am naill ai lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). 

Efallai y bydd y cwrs AAA / ADY hwn hefyd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes iechyd fel Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Therapyddion Galwedigaethol a sefydliadau anstatudol eraill. 

Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes dyslecsia ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio pedwar modiwl a addysgir: 

 • AAA / ADY: Cyd-destunau a Chysyniadau 

 • Theori ac asesiad dyslecsia (ATS / AMBDA) 

 • Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu theori, Asesu ac Ymarfer (ATS / AMBDA) 

 • Methodoleg Ymchwil 

Byddwch yn ennill gwybodaeth am: 

 • Yr ystod eang o wahaniaethau o fewn y continwwm Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD)

 • Ymchwil gyfredol ar nodi dysgwyr sy'n profi problemau gyda llythrennedd a rhifedd 

 • Asesu anghenion dysgu unigol, gan ddefnyddio dulliau safonol ac ansafonol 

 • Cynllunio rhaglenni gwaith ar gyfer disgyblion unigol yn seiliedig ar asesiad cychwynnol a pharhaus 

 • Effeithiau SpLD ar ddysgu, hunan-barch ac ymddygiad 

 • Monitro cynnydd dysgwyr a allai ddangos safonau cyflawniad anwastad neu ysbeidiol 

 • Amrywiaeth o strategaethau ac adnoddau, gan gynnwys TGCh a chymhorthion technegol, ar gyfer cynorthwyo trefniadaeth disgyblion, drafftio a chyflwyno gwaith 

 • Y cyfrifoldebau monitro, gwerthuso ac archwilio yn yr ysgol neu'r gwasanaeth, mewn perthynas ag ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion â SpLD 

Dysgu 

Mae myfyrwyr yn cymryd dau fodiwl ym mlwyddyn un, a dau fodiwl ym mlwyddyn dau. Addysgir y ddau fodiwl SpLD nos Lun am dair awr ar y campws dros gyfnod o 12 wythnos yn olynol. 

Cynllyniwyd y cwrs i alluogi ymarferwyr profiadol mewn addysg a phroffesiynau cysylltiedig i gymryd rhan yn feirniadol yn y dadleuon cymdeithasol, gwleidyddol a byd-eang sy'n ymwneud ag asesu, ymyrraeth a phrofiadau dysgu plant, pobl ifanc ac oedolion â dyslecsia. Fe'i cynlluniwyd hefyd i annog gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o'r tueddiadau a'r datblygiadau mewn asesu ac ymyrraeth dyslecsia ar draws ysgolion a lleoliadau perthnasol. Mae'r cwrs yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes dyslecsia ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Asesu 

Asesir y modiwl cyntaf ar sail aseiniad ysgrifenedig o 5,000 gair (neu gyfwerth). 

Asesir yr ail fodiwl mewn dwy ffordd. Ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio dyfarniad proffesiynol, cwblhau 30 awr o brofiad addysgu yn llwyddiannus ac asesu ffeiliau perthnasol (sy'n cyfateb i 5,000 o eiriau). Ar gyfer cyfranogwyr eraill, un aseiniad 5,000 gair, neu'r hyn sy'n cyfateb.

 • Statws Athro Cymwysedig ynghyd â phrofiad addysgu neu o leiaf dwy flynedd o brofiad o gefnogi myfyrwyr ag anawsterau llythrennedd mewn Addysg bellach neu Uwch. 

 • Gwiriad Manylach Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn DU) 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel iaith Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Gorfodol 

Eitem - Arsylwadau ymarfer addysgu ar gyfer Statws Athro Uwch (ATS) * 

Cost - £ 400 

Mae arsylwadau ymarfer addysgu yn orfodol ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig 

Eitem - Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol ar gyfer AMBDA * 

Cost - £ 800 

Aelodaeth Gysylltiol o Gymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA) (Cymdeithas Dyslecsia Prydain) 

Eitem - DBS * 

Cost - £ 47.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem - Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost - £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs AAA / ADY. 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y Diploma Ôl-raddedig AAA / ADY (Anawsterau Dysgu Ychwanegol) yn mynd ymlaen i'r traethawd MA, er mwyn ennill dyfarniad Meistr mewn AAA. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster AAA hwn yn llwyddiannus, mae myfyrwyr wedi ennill swyddi fel SENCOs ysgol a choleg, tiwtoriaid arbenigol mewn gwasanaethau SPLD , sefydlu eu hymgynghoriaethau SpLD eu hunain, neu ddod yn Gynghorwyr AALl. Mae eraill wedi cyhoeddi llyfrau a phapurau ar y pwnc ac wedi ennill gwobrau doethuriaeth. 

Cydnabyddir deiliaid achrediad AMBDA fel arbenigwyr mewn Dyslecsia / Anawsterau Dysgu Penodol (SpLDs); yn gymwys i gynnal asesiadau diagnostig arbenigol; Trefniadau Mynediad Arholiad ac i gyflwyno rhaglenni addysgu arbenigol i ddysgwyr â Dyslecsia / SpLD. 

Mae y meini prawf Trefniadau Mynediad JCQ (7.3.4) ar gyfer Asesydd Arbenigol yn mapio i’r rhai ar gyfer AMBDA. Felly, mae gan ddeiliaid AMBDA yr hawl i asesu ar gyfer Dyslecsia / SpLDs, a gwneud diagnosis ohonynt, a gwneud argymhellion ar gyfer Trefniadau Mynediad Arholiad (EAA). Wrth wneud cais am AMBDA, ar ôl cwblhau  cwrs achrededig BDA, fel hyn yn llwyddiannus, mae ymgeiswyr hefyd yn gymwys i wneud cais am Dystysgrif Ymarfer Asesu (APC) heb hyfforddiant ychwanegol. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL