Trefor.d7552941.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Iaith Saesneg Cyn-Sesiynol (5 Wythnos)

Mae ein cwrs pum wythnos cyn-sesiynol Saesneg yn ddwys iawn ac wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i addasu'n gymdeithasol ac yn academaidd cyn dechrau'r flwyddyn academaidd yn ogystal â'u galluogi i fodloni'r gofynion mynediad iaith Saesneg ar gyfer y wobr o'u dewis. 

SYLWCH: Bydd Rhaglen Cyn-Sesiynol cychwyn Gorffennaf a Thachwedd 2020 yn cael ei dysgu trwy ddysgu o bell ar-lein fel y cadarnheir isod. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 5 wythnos Ionawr Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Awst Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Awst Ar-lein 8
Llawn amser 5 wythnos Tachwedd Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Tachwedd Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 5 wythnos Ionawr Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Awst Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Awst Ar-lein 8
Llawn amser 5 wythnos Tachwedd Trefforest A
Llawn amser 5 wythnos Tachwedd Ar-lein 8

Yn ystod y cwrs pum wythnos Cyn-Sesiynol Iaith Saesneg byddwch yn derbyn tair awr ar hugain o ddosbarthiadau a addysgir bob wythnos gyda thiwtorialau rheolaidd a gwibdaith ddydd Sadwrn (naw awr). Bydd y mwyafrif o ddeunyddiau'n cael eu cyflenwi am ddim er y bydd gofyn i chi brynu un gwerslyfr ar gost o oddeutu £ 25 pwys. 
 
Bydd y cwrs iaith Saesneg Cyn-sesiynol yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau iaith Saesneg cyffredinol ac academaidd mewn pedwar maes allweddol: 

  • Ysgrifennu ar gyfer traethodau, adroddiadau ymchwil ac arholiadau 

  • Cyfnodolion darllen, erthyglau a llyfrau 

  • Gwrando ar ddarlithoedd, dadleuon a thrafodaethau 

  • Siarad yn ystod seminarau a chyflwyniadau 

 
Saesneg yw iaith y cyfarwyddyd. 

Dysgu 

Rydym yn defnyddio dull addysgu iaith cyfathrebol. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi gymryd rhan weithredol a chyfrannu at y dosbarthiadau. Gwneir yr asesiad trwy waith cwrs, profion, prosiectau a chyflwyniadau. Mae myfyrwyr yn derbyn cymorth a sylw unigol trwy diwtorialau wythnosol un i un er mwyn monitro cynnydd a helpu i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer astudio academaidd mewn prifysgol ym Mhrydain. Mae gennym uchafswm maint dosbarth o 18. 

Mae'r dosbarthiadau'n rhedeg rhwng 10am ac 1pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, gyda dosbarthiadau prynhawn rhwng 2pm a 4pm o ddydd Llun i ddydd Iau, gydag un wibdaith ddydd Sadwrn (naw awr) 

Felly, bydd gennych ddosbarthiadau am 23 awr y rhan fwyaf o wythnosau, ond gall hyn amrywio yn ystod wythnosau taith maes. Ar bob taith maes, darperir cefnogaeth gan ddau aelod o dîm y Ganolfan Saesneg Ryngwladol i bob hyfforddwr. Cynhelir asesiad risg llawn cyn y daith a bydd rhif ffôn symudol adrannol ar gael i'r holl fyfyrwyr fel y gellir cynnal cyswllt trwy gydol y daith rhwng staff a myfyrwyr. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad trwy waith cwrs, profion, prosiectau a chyflwyniadau. 

Mae angen cynnig dilys ar ymgeiswyr ar gyfer gradd israddedig neu ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru. Yn ychwanegol, rhaid bod gennych hefyd sgôr IELTS (Academaidd) o 5.5 o leiaf gydag isafswm o 5.5 yn ysgrifenedig a 5.0 ym mhob cydran arall. Os oes angen fisa arnoch i astudio yn y DU, rhaid i chi gymryd y IELTS ar gyfer UKVI fersiwn o'r prawf. Efallai y bydd angen cwrs Saesneg cyn-sesiwn hirach ar fyfyrwyr sy'n astudio cwrs sydd angen sgôr IELTS uwch na 6.0. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd 

  • Llawn amser y DU a'r UE: £ 1825 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn a Ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nid ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Ymgeisiwch yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Ar ôl cwblhau'r cwrs iaith Saesneg Cyn-sesiynol pum wythnos yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r dewis o'u dewis israddedigcwrs ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG

Related Course 1

Related Course 2

Related Course 3

GWYBODAETH DEFNYDDIOL