Mae'r cwrs iaith Saesneg Cyn-Sesiynol 10 wythnos yn darparu cyfle dysgu rhagorol i fyfyrwyr cyn-brifysgol sy'n dal cynigion gan Brifysgol Cymru neu'n ymgeisio amdani ond nad ydyn nhw'n cyrraedd y gofynion iaith ar gyfer y cwrs a ddymunir.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 10 Wythnos Hydref Trefforest A
Llawn amser 10 Wythnos Gorffennaf Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 10 Wythnos Hydref Trefforest A
Llawn amser 10 Wythnos Gorffennaf Trefforest A

Yn ystod y cwrs iaith Saesneg Cyn Sesiwn, byddwch yn derbyn tair awr ar hugain o ddosbarthiadau a addysgir bob wythnos gyda thiwtorialau rheolaidd.

Bydd y cwrs Iaith Saesneg Cyn-Sesiynol yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau iaith Saesneg cyffredinol ac academaidd mewn pedwar maes allweddol:

  • Ysgrifennu ar gyfer traethodau, adroddiadau ymchwil ac arholiadau
  • Cyfnodolion darllen, erthyglau a llyfrau
  • Gwrando ar ddarlithoedd, dadleuon a thrafodaethau
  • Siarad yn ystod seminarau a chyflwyniadau

Saesneg yw iaith y cyfarwyddyd.

Dysgu

Rydym yn defnyddio dull addysgu iaith cyfathrebol. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi gymryd rhan weithredol a chyfrannu at y dosbarthiadau. Gwneir yr asesiad trwy waith cwrs, profion, prosiectau a chyflwyniadau. Mae myfyrwyr yn derbyn cymorth a sylw unigol trwy diwtorialau wythnosol un i un er mwyn monitro cynnydd a helpu i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer astudio academaidd mewn prifysgol ym Mhrydain. Mae gennym uchafswm maint dosbarth o 18.

Mae'r dosbarthiadau'n rhedeg rhwng 10yb ac 1yp o ddydd Llun i ddydd Gwener, gyda dosbarthiadau prynhawn rhwng 2yp a 4yp o ddydd Llun i ddydd Iau. Bydd gennych 23 awr yr wythnos.

Rhestrir dyddiadau tymor yma.

Asesiad

Gwneir yr asesiad trwy waith cwrs, profion, prosiectau a chyflwyniadau.

Mae angen cynnig dilys ar ymgeiswyr ar gyfer gradd israddedig neu ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru. Yn ogystal, rhaid bod gennych hefyd sgôr IELTS (Academaidd) o 5.0 o leiaf gydag isafswm o 4.5 yn ysgrifenedig a 4.0 ym mhob cydran arall. Os oes angen fisa arnoch i astudio yn y DU, rhaid i chi gymryd y IELTS ar gyfer UKVI fersiwn o'r prawf. Efallai y bydd angen cwrs Saesneg cyn-sesiwn hirach ar fyfyrwyr sy'n astudio cwrs sydd angen sgôr IELTS uwch na 6.0.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd

  • Llawn amser y DU a'r UE: £ 3650
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 3650

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn a Ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nid ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Ymgeisiwch yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn

Ar ôl cwblhau'r cwrs iaith Saesneg Cyn-sesiynol yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i'r dewis o'u dewis israddedig cwrs ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.