IMG_46.cb7c2dee.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Tystysgrif Broffesiynol (ProfCE) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (PcET) yn eich cymhwyso i ddysgu yn y sector addysg bellach, addysg oedolion a galwedigaethol. Mae'n gymhwyster addysgu llawn, a gydnabyddir yn genedlaethol, wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y rhai sy'n anelu at ddysgu pwnc galwedigaethol mewn meysydd fel Gwallt a Harddwch, Adeiladu a Chynnal a Chadw Cerbydau Modur.
 
Mae Prifysgol Cymru yng Nghasnewydd wedi arwain y maes mewn addysg athrawon galwedigaethol yng Nghymru ers blynyddoedd lawer, ar ein campws yng Nghaerllion, yn ein colegau AB partner ac yn fwy diweddar yn ein campws ar lan yr afon yng nghanol Casnewydd.
 
Byddai angen cymhwyster galwedigaethol Lefel 3 arnoch a phrofiad perthnasol yn y diwydiant / sector i ymuno â'r cwrs. Unwaith y byddch gyda ni, byddwch yn datblygu sgiliau, hyder a dealltwriaeth o ddysgu, addysgu ac asesu yn eich pwnc.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X340 Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X340 Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel athro yn y sector Ôl-Orfodol ac mae hefyd yn rhoi cyflwyniad i astudio prifysgol mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.
 
Mae'r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd:

Cynllunio ar gyfer Dysgu

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i addysgu mewn theori ac ymarfer, gyda chyfle i roi cynnig ar bethau ac asesiad ymarferol.

Asesu ar gyfer Dysgu

Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ddod i adnabod eich dysgwyr yn well, a chynllunio i ddiwallu eu hanghenion. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi wrth ddefnyddio technoleg ddysgu yn greadigol ar gyfer asesu.

Datblygu Ymarfer Proffesiynol

Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac mae'n cynnwys cynllunio a rheoli 50 awr o sesiynau a addysgir, cael eich arsylwi yn addysgu, gwerthuso a myfyrio ar eich ymarfer eich hun, a chynllunio gweithredu ar gyfer eich datblygiad proffesiynol eich hun.

Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer

Mae'r modiwl hwn yn darparu 'rhagflas' prosiect ymchwil. Byddwch yn cynnal astudiaeth achos o ddysgwr ac yn datblygu sgiliau ymchwil fel cyfweld a chasglu data arall, i'ch helpu i ddarganfod mwy am eich dysgwr ac am addysgu effeithiol.

Llythrennedd ar gyfer Dysgu

Dyma gyfle i archwilio syniadau am bob math o gyfathrebu a llythrennedd (digidol, gweledol, graffig, ysgrifenedig ac ati) yn eich bywyd bob dydd a'ch addysgu. Asesir y modiwl trwy arddangosfa hwyliog a rhyngweithiol rydych chi'n cyfrannu ati.

Ymestyn Ymarfer Proffesiynol

Mae hyn yn adeiladu ar eich dysgu proffesiynol wrth Ddatblygu Ymarfer Proffesiynol, wrth i chi barhau i gynllunio, addysgu, myfyrio a chael eich arsylwi. Byddwch hefyd yn edrych y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth tuag at y dirwedd addysg ôl-orfodol ac yn dysgu sgiliau technoleg / animeiddio newydd ar gyfer cyflwyniad asesedig.

Ymarfer addysgu

Mae ymarfer addysgu yn y rôl addysgu lawn wrth wraidd y cymhwyster (100 awr ar gyfer myfyrwyr amser llawn, 50 awr y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr rhan amser). Mae'n darparu sylfaen ar gyfer eich holl ddysgu ym mhob modiwl trwy gydol y cwrs. Tra'ch bod ar leoliad ymarfer addysgu, mae angen i chi hefyd arsylwi ymarferwyr eraill, a chymryd rhan ym mywyd y sefydliad lleoliad yn ehangach.
 
Mae'r cwrs ar gael ar sail amser llawn dros flwyddyn a hefyd yn rhan amser dros ddwy flynedd.

Llwybrau

Llwybr amser llawn

Lefel 4

 • Cynllunio ar gyfer dysgu

Lefel 5

 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol
 • Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer - Astudiaeth achos o Ddysgwr
 • Llythrennedd ar gyfer Dysgu
 • Ymestyn Ymarfer Proffesiynol

Llwybr rhan amser

Lefel 4

 • Cynllunio ar gyfer dysgu (Blwyddyn 1)

Lefel 5

 • Asesu ar gyfer dysgu (Blwyddyn 1)
 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Blwyddyn 1)
 • Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer - Astudiaeth achos o Ddysgwr (Blwyddyn 2)
 • Llythrennedd ar gyfer Dysgu (Blwyddyn 2)
 • Ymestyn Ymarfer Proffesiynol (Blwyddyn 2)

Dysgu

Mae'r cwrs ar gael ar sail amser llawn dros flwyddyn a hefyd yn rhan amser dros ddwy flynedd.

Patrwm cyflenwi amser llawn

Medi-Hydref - Mawrth, Mercher a Iau 9.30-3.30
Tach-Rhag - Dydd Mawrth, Mer 9.30-3.30
Ion-Mai - Mer 9.30-3.30
 
Patrwm cyflenwi rhan-amser (blwyddyn 1 a 2)

Trwy'r flwyddyn - Dydd Iau 1.30-7.30
 
Mae ymarfer addysgu yn digwydd y tu allan i'r amseroedd hyn, ac mae athrawon dan hyfforddiant yn trafod eu hamserlenni addysgu eu hunain gyda mentoriaid lleoliad neu gyflogwyr.

Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau, asesu yw gwaith cwrs 100%.
 
Fe'ch asesir mewn sawl ffordd wahanol gan gynnwys gweithgareddau ymarferol a rhyngweithiol, yn ogystal â gwaith cwrs ysgrifenedig.

Lleoliadau

Rydym yn darparu cefnogaeth i sicrhau lleoliadau ymarfer addysgu a mentoriaid ymarfer ar draws y sector Ôl-orfodol.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gennych y profiad datblygiad proffesiynol mwyaf cynhyrchiol a chefnogol posibl.

Cyfleusterau

Mae gennym fannau dysgu deniadol a hyblyg a nifer o ystafelloedd cyfrifiadurol a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu dilys i chi.

Darlithwyr

Mae'r tîm i gyd yn hyfforddwyr athrawon profiadol, a ddechreuodd eu gyrfaoedd fel athrawon mewn Addysg Bellach, Oedolion a Chymunedol a / neu Uwchradd. Maent yn dod o ystod eang o gefndiroedd pwnc, gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, Saesneg (ESOL a Llythrennedd Oedolion) a TGCh, ac mae ganddynt ystod o ddiddordebau addysgu ac ymchwil. Y staff allweddol yw:

 • Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar gymhwyster lefel 3 o leiaf yn eu maes pwnc addysgu, ynghyd â blwyddyn neu fwy o brofiad galwedigaethol yn eu pwnc addysgu (lle bo hynny'n berthnasol).
 • Mae Mathemateg ac iaith Saesneg TGAU Gradd C neu uwch, neu gyfwerth, yn ddymunol
 • Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Mae angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt y DU)
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr rhan-amser gadarnhau 50 awr (lleiafswm) o addysgu, a bydd 20 awr o arsylwi tiwtor profiadol yn y flwyddyn gyntaf ac yn yr ail flwyddyn yn ofynnol i gadarnhau 50 awr (lleiafswm) o addysgu ac 20 awr o dyletswyddau arsylwi / adrannol.


Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn - Yn y cyfweliad, gofynnir i chi wneud cyflwyniad 5 munud yn dweud wrthym sut mae eich profiad a'ch cymwysterau yn addas i chi ddod yn athro yn y sector ôl-orfodol. Ar ôl eich cyflwyniad, cewch gyfweliad anffurfiol gydag un o dîm y cwrs, lle byddwn yn gofyn cwestiynau pellach ichi am eich cyflwyniad, gan gynnwys eich syniadau ar gyfer dysgu ac addysgu'r ystod o ddysgwyr yn y sector Ôl-Orfodol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym yn croesawu myfyrwyr rhyngwladol, er y dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod y cymhwyster hwn yn paratoi athrawon ar gyfer y sector addysg a hyfforddiant Ôl-orfodol yn y DU.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

Rydym yn cyfweld â phob ymgeisydd addas. Yn y cyfweliad, gofynnir i chi wneud cyflwyniad 5 munud yn dweud wrthym sut mae'ch profiad a'ch cymwysterau yn addas i chi ddod yn athro yn y sector ôl-orfodol. Ar ôl eich cyflwyniad, cewch gyfweliad anffurfiol gydag un o dîm y cwrs, lle byddwn yn gofyn cwestiynau pellach ichi am eich cyflwyniad, gan gynnwys eich syniadau ar gyfer dysgu ac addysgu'r ystod o ddysgwyr yn y sector Ôl-Orfodol.

Ar gyfer y cwrs amser llawn, gwnewch gais trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS
Ar gyfer y cwrs rhan amser, cofrestrwch a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol

Mae gan ein graddedigion enw da am symud i swyddi addysgu amser llawn a pharhaol.
 
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu hyder a sgiliau wrth weithio gydag ystod o bobl a defnyddio'r dechnoleg a'r cyfryngau diweddaraf. Bydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, fe allech chi gael gyrfa fel ymarferydd PcET yn y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol, ee Addysg Bellach (AB), Darparwyr Hyfforddiant, Dysgu Oedolion a'r Gymuned a Dysgu yn y Gwaith.

Mae graddedigion diweddar wedi ennill cyflogaeth amser llawn a rhan amser ar draws y sector ac mae llawer o'n cyn-raddedigion yn cefnogi'r cwrs yn weithredol fel mentoriaid i'n hathrawon dan hyfforddiant newydd.

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL