Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer hwn yn cynnig cyfle gwych os ydych chi wedi cyflawni rôl nyrs gofrestredig o'r blaen i ddychwelyd i'r proffesiwn.

Mae hefyd yn cefnogi'r rhai na allant fodloni oriau ymarfer i gyflawni gofynion yr NMC ar gyfer ailddilysu, i aros ar y gofrestr.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle gwych i'r rheini a arferai gyflawni rôl nyrs gofrestredig i ddychwelyd i'r proffesiwn ac adeiladu ar brofiad blaenorol i fod mewn sefyllfa unwaith eto i arwain a rheoli gofal effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd y cwrs hefyd yn cefnogi'r rhai sy'n dymuno aros ar y gofrestr fel nyrs i gyflawni gofynion yr NMC ar gyfer ailddilysu os ydynt wedi ymarfer am lai na 750 awr yn y 5 mlynedd flaenorol neu 450 awr yn y 3 blynedd flaenorol. Bydd y cwrs yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu, adnewyddu a gwella gwybodaeth, sgiliau, gwerthoedd proffesiynol a hyfedredd sy'n ofynnol gan nyrs gofrestredig i ailymuno neu aros ar gofrestr broffesiynol yr NMC yn eu maes ymarfer arfaethedig.

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn darparu cymhwysedd i wneud cais a chael eich ail-gofrestru neu i aros ar gofrestr yr NMC yn un o'r pedwar maes nyrsio; Iechyd Oedolion, Plant, Anableddau Dysgu neu Iechyd Meddwl.

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 1 flwyddyn Ionawr Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 1 flwyddyn Ionawr Glyntaff A

Bydd cynnwys cyffredinol a phroffesiynol y cwrs y manylir arno isod yn cael ei gymhwyso i bob maes ymarfer nyrsio.

Unedau dysgu ar-lein fel sgiliau clinigol, cyfrifiadau dos meddyginiaeth, sgiliau hyfforddiant gorfodol, diogelu, hybu iechyd. 

Sgiliau gorfodol craidd i gynnwys:

Cymorth Bywyd Sylfaenol

Rheoli ymddygiad heriol gan gynnwys dad-ddwysáu, trais ac ymddygiad ymosodol

Rhagofalon cyffredinol

Atal a rheoli heintiau, stiwardiaeth a gwrthiant gwrthficrobaidd, Techneg Aseptig, Di-gyffwrdd (ANTT)

Trin â llaw

MECC

Ymhlith y pynciau eraill sy'n cael sylw ar y cwrs hwn mae:

Cod yr NMC (2018), atebolrwydd, dyletswydd gonestrwydd, codi pryderon, chwythu'r chwiban, dyletswyddau cyfreithiol a moesegol a safonau gofal.

Ymreolaeth, eiriolaeth, grymuso pobl, cefnogi dewis defnyddiwr gwasanaethau, cydsyniad gwybodus, gallu, hwyluso gwneud penderfyniadau.

Gofal, tosturi, cyfathrebu, caredigrwydd, empathi a chynhesrwydd, gan ailedrych ar werthoedd proffesiynol craidd.

Datblygu sgiliau cyfathrebu a rheoli perthnasoedd effeithiol (Atodiad A).

Datblygu sgiliau gweithdrefnol nyrsio i ddarparu ymarfer diogel ac effeithiol (Atodiad B).

Datblygu sgiliau llythrennedd, llythrennedd digidol a thechnolegol effeithiol ar gyfer ymarfer diogel ac effeithiol.

Paratoi ar gyfer dysgu ymarfer ac asesu ymarfer-gofynion y PAD.

Gwerthuso a chymhwyso amrywiaeth o dystiolaeth ddamcaniaethol ac ymchwil i gefnogi arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Datblygu ymarfer myfyriol, hunanarfarnu beirniadol a chynllunio gweithredu I ddatblygu dysgu gydol oes.

Hyrwyddo iechyd ac atal afiechyd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Cyfeirio gwybodaeth berthnasol i rymuso defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i ddeall a gwneud penderfyniadau am iechyd, salwch a dewisiadau bywyd.

Gofalu am y cleient a'r oedolyn sy'n dirywio ac yn ddifrifol wael/Gofalu am gleient mewn argyfwng/NEWS ac EWES.

Rôl y tîm aml-broffesiynol wrth ddarparu gofal.

Effaith gorfforol, seicolegol ac emosiynol byw gydag a gofalu am aelod o'r teulu sydd â chyflwr tymor hir.

Lliniaru a gofal diwedd oes.

Ffarmacoleg, ffarmacocineteg a rheoli meddyginiaethau, a chyfrifoldebau proffesiynol.

Asesu a rheoli risg, ar draws ystod o leoliadau gofal.

Damcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth.

Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i fod yn Oruchwyliwr Ymarfer

 

Dysgu

Ar hyn o bryd mae hon yn dirwedd sy'n newid gydag ystyriaeth ddyledus o ofynion cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau Llywodraeth Cymru a mynediad i'r campws. Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol, sy'n cynnwys:

Sesiynau byw -ar-lein gweithgareddau cydamserol, wedi'u trefnu ar gyfer dydd Iau.

Gweithgareddau cydamserol dan arweiniad y gallwch eu hastudio ar unrhyw adeg yn ystod yr wythnos.

Trafodaethau rheolaidd â'ch Tiwtor Personol yn myfyrio ar eich datblygiad.

Adborth mewn perthynas ag elfennau a aseswyd o'r cwrs.

Mae'r Ganolfan Efelychu Clinigol yn rhoi cyfle i ailedrych ar faterion proffesiynol a chymhwyso gwybodaeth a datblygu hyfedredd.

Mae Efelychu Hydra Minerva yn cynnig cyfle dysgu trochi i gyd-destunoli a chymhwyso damcaniaethau i senarios ymarferol, dilys ac i wella'r broses o wneud penderfyniadau a rhesymeg dros benderfyniadau. Gellir profi hyn trwy amgylchedd rhithwir.

O fewn lleoliad ymarfer:

Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth gan Oruchwylwyr Ymarfer, Aseswyr Ymarfer, Aseswyr Academaidd, defnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd a gofalwyr pan fyddant yn amgylchedd dysgu ymarfer. Manylir ar adborth yn seiliedig ar ymarfer yn y PAD.

Byddwch yn dysgu trwy ddull cyfunol gan gynnwys cyswllt uniongyrchol, trafodaethau sy'n canolbwyntio ar gleientiaid, astudio hunangyfeiriedig a senarios efelychiedig.

Neilltuir Tiwtor Personol i chi i gynnig cymorth ac arweiniad gyda phob agwedd ar y cwrs. Bydd eich Tiwtor Personol hefyd yn cynnig goruchwyliaeth academaidd i chi i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich asesiadau damcaniaethol.

Yn ystod 450 awr o ddysgu ymarfer bydd gan fyfyrwyr statws ychwanegol a chânt eu cefnogi gan Oruchwyliwr Ymarfer ac Asesydd Ymarfer. Bydd gan y.

Asesu

Bydd tîm y cwrs yn darparu adborth ffurfiannol drwyddi draw yn enwedig yn ystod sesiynau ar-lein byw a gweithgareddau wedi’u hefelychu.

Mae asesiadau crynodol yn cynnwys:

Cyflawni canlyniadau hyfedredd fel y manylir yn y Ddogfen Asesu Ymarfer (PAD)

Asesiad mewn pwynt yn ymwneud â rheoli meddyginiaethau

Asesiad mewn pwynt yn ymwneud ag Arwain, Rheoli a Chydlynu Gofal

Cwblhau 450 awr o ddysgu ymarfer

Arholiad cyfrifo dos ar gyfrifiadur

Aseiniad ysgrifenedig

Cyflwyniad

Achrediadau

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI).

Lleoliadau

Profiadau Dysgu Ymarfer

Byddwch yn ymgymryd â 450 awr o ddysgu ymarfer gyda chefnogaeth Goruchwyliwr / Goruchwylwyr Ymarfer ac Asesydd Ymarfer, i'ch galluogi i weithio tuag at a chyflawni'r hyfedredd a'r sgiliau sy'n ofynnol gan nyrs gofrestredig.

Cyfleusterau

Yn dibynnu ar reolau cadw pellter cymdeithasol, bydd gennych fynediad at:

 • Ystafell Efelychu Clinigol.
 • Ystafell Efelychu Hydra Minerva.
 • Mynediad arferol i lyfrgell a chronfa ddata cyfnodolion PDC gwasanaeth ar-lein yn ogystal â chlicio a chasglu llyfrau.
 • Holl adnoddau cymorth myfyrwyr PDC gan gynnwys nifer o becynnau TG am ddim i fyfyrwyr.
 • Tiwtor Personol.
 • Goruchwyliwr 
 • Ymarfer/Asesydd 
 • Ymarfer/Asesydd Academaidd


Darlithwyr

 • Alex Holmes, Arweinydd Cwrs Dychwelyd i Ymarfer
 • Jill Barnes
 • Matthew Thornton
 • Rachel Morgan
 • Emma-Jane Watkins

Byddwch hefyd yn cael sesiynau lle bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn rhannu eu profiadau byw gyda chi a chan ymarferwyr arbenigol.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigir y modiwl ar lefel 6. Mae mynediad yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau blaenorol.

Beth yw'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs Dychwelyd i Ymarfer

Rhaid bod gan ymgeiswyr gofrestriad sydd wedi darfod gyda'r NMC neu fod mewn sefyllfa lle na allant gwrdd â'r oriau ymarfer gofynnol i ailddilysu gyda'r NMC ac aros ar y gofrestr broffesiynol.

Rhaid i ymgeiswyr allu dangos bod ganddynt allu mewn rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol a thechnolegol i fodloni canlyniadau a hyfedredd y rhaglen.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos eu bod yn cwrdd â gofynion iaith Saesneg NMC, os yw'n berthnasol.

Yn ystod cais a chyfweliad gofynnir i bob ymgeisydd ddatgan ei fod o iechyd da a chymeriad da i alluogi ymarfer diogel ac effeithiol.

Mae mynediad i'r cwrs yn dibynnu ar wiriad datgelu a gwahardd boddhaol (DBS) a sgrinio Iechyd Galwedigaethol.

Gall ymgeiswyr wneud cais i gael eu dysgu a'u profiad blaenorol mewn perthynas â safonau hyfedredd, canlyniadau cyrsiau ac oriau ymarfer perthnasol fel cofrestrai cyfredol. Bydd y dystiolaeth a ddarperir gan bob ymgeisydd yn cael ei hasesu ar sail unigol gan Asesydd Academaidd ac Asesydd Ymarfer mewn cydweithrediad ag Arweinydd y Cwrs a gyda chymeradwyaeth yr Arholwr Allanol.

Bydd y dystiolaeth yn cael ei mesur yn benodol yn erbyn Hyfedredd yr NMC (2018) ar gyfer nyrsys cofrestredig sy'n cynnwys Atodiad A - Sgiliau cyfathrebu a rheoli perthynas a sgiliau gweithdrefnol Nyrsio Atodiad B yn ogystal â chanlyniadau dysgu'r Modiwl a'r Cwrs.

Os yw'ch cais yn cwrdd â'r meini prawf mynediad, cewch eich galw i gyfweliad ffurfiol. Bydd Alex Holmes, arweinydd cwrs y CTRh, a hwylusydd practis neu uwch nyrs yn eich cyfweld. Bydd y cyfweliad yn para oddeutu ugain munud a byddwch chi'n cael cyfle i ofyn cwestiynau.

 

Ffioedd

Ar gyfartaledd mae Llywodraeth Cymru yn talu am 20 o leoedd wedi'u hariannu fesul carfan ar gyfer ymgeiswyr sy'n preswylio yng Nghymru. Yr ymgeiswyr hynny nad ydynt yn preswylio, mae'r ffi modiwl safonol ar gyfer 40 credyd yn berthnasol.

 

Gofynion Ychwanegol

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru.


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach.

DBS * -  £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i'r rheini sydd wedi cyflawni rôl nyrs gofrestredig o'r blaen adnewyddu, datblygu a gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau i'w galluogi i ddychwelyd i'r proffesiwn. Fodd bynnag, yn dilyn cyhoeddi safonau Dychwelyd i

Ymarfer NMC (2019), bydd y cwrs hefyd yn rhoi cyfle i nyrsys sydd ar gofrestr broffesiynol yr NMC ar hyn o bryd fodloni eu gofynion ailddilysu.

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn cynnig cymhwysedd i wneud cais a chael eich ail-gofrestru neu i aros ar gofrestr yr NMC yn un o'r pedwar maes nyrsio; Iechyd Oedolion, Plant, Anableddau Dysgu neu Iechyd Meddwl.