Ydych chi'n athro cymwysedig sydd wedi cymryd seibiant gyrfa o'r ystafell ddosbarth? Oes gennych chi statws athro cymwysedig, ond arweiniodd eich gyrfa chi i gyfeiriad gwahanol? A ydych yn ystyried dychwelyd i addysgu? Peidiwch â chael eich digalonni gan ddiffyg profiad diweddar. Rydym yn croesawu ac yn dathlu profiad bywyd ar y cwrs hwn, a’n nod yw eich cefnogi i’w ddefnyddio wrth ddychwelyd yn hyderus i’r dosbarth cynradd.

Mae Prifysgol De Cymru yn un o ychydig o brifysgolion i ddarparu'r cwrs Dychwelyd i Addysgu sydd wedi'i gynllunio i fodloni gofynion athrawon cymwysedig sydd wedi bod allan o'r proffesiwn am unrhyw gyfnod o amser. Bydd y cwrs yn eich galluogi i ymgyfarwyddo â’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth, datblygu ystod o strategaethau rheoli ymddygiad, a datblygu a gwella eich sgiliau cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth. Mae hefyd yn anelu at adnewyddu eich gwybodaeth ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill tra'n gwella eich dealltwriaeth a'ch hyder yn yr ystafell ddosbarth gynradd

Nid cwrs trosi yw hwn, ond fe'i cynlluniwyd i hybu eich datblygiad proffesiynol a helpu gyda chyfleoedd newydd. Bydd y cwrs Dychwelyd i Addysgu yn eich paratoi i ddychwelyd i addysgu mewn ysgol gynradd, neu ar gyfer symud o addysgu ysgol uwchradd i ysgol gynradd. Ar ben hynny, os ydych mewn gwaith cyflenwi rheolaidd ac yn dymuno cael apwyntiad addysgu hirdymor neu barhaol, bydd y cwrs Dychwelyd i Addysgu yn rhoi’r hyder i chi wneud cais am swydd addysgu barhaol gan wybod y gallwch siarad â chi yn ddiweddar. a phrofiad perthnasol.

2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 10 Wythnos Mawrth Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs 20 credyd yn ymdrin â phob maes dysgu a phrofiad mewn ystafelloedd dosbarth ffug yn y brifysgol. Byddwch yn cael 10 sesiwn prifysgol a 10 diwrnod neu gyfwerth yn gweithio mewn ysgol gynradd neu ysgolion, naill ai mewn swydd wirfoddol neu gyflogedig.

Mae cwricwlwm, dulliau addysgeg, asesu, rheolaeth ac adnoddau yn cael eu trafod fel agweddau annatod o ymarfer yn yr ystafell ddosbarth ac mae’r cwrs yn rhoi cyfle i archwilio datblygiadau, diwygiadau ac arloesiadau diweddar. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu sut y gall defnyddio dyfais ddigidol wella cynllunio a dysgu yn yr ysgol gynradd.

Mae wedi'i strwythuro i ddarparu digon o brofiad ymarferol wedi'i gefnogi gan y ddamcaniaeth berthnasol.

Byddwch yn astudio gydag athrawon cymwysedig eraill ac yn adolygu, gwella a chyfnerthu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o arfer llwyddiannus mewn addysg gynradd.

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs 1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 10 wythnos. Bydd sesiynau’r Brifysgol yn cael eu cynnal ar gampws Casnewydd bob dydd Mercher am 10 wythnos gan ddechrau ym mis Mawrth 2021.

Cyflwynir darlithoedd gan amrywiaeth o academyddion y Brifysgol a darlithwyr gwadd o ysgolion cynradd lleol, gyda phob sesiwn yn canolbwyntio ar faes penodol o'r cwricwlwm cynradd neu amgylchedd yr ysgol. Mae dod yn ymarferwr adfyfyriol yn elfen allweddol o'r cwrs a bydd sgiliau megis technegau cyfweld a chyngor ar geisiadau am swyddi hefyd yn cael eu datblygu.

Yn ogystal â'r 10 diwrnod ar y campws yn y Brifysgol, mae'n ofynnol i bob aelod o'r cwrs gwblhau 10 diwrnod neu gyfwerth yn gweithio mewn ysgolion, naill ai mewn swydd wirfoddol neu gyflogedig. Ymgymerir â’r profiad dosbarth fel cyfle i ddatblygu hyder, sgiliau a dealltwriaeth.

Mae'n rhaid i'r rhan hon o'r rhaglen gael ei threfnu gennych chi a gellir ei theilwra i weddu i ofynion unigol. I gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus mae angen pasio'r aseiniad. Mae'r aseiniad yn log adfyfyriol yn seiliedig ar y deg diwrnod yn yr ysgol.

Cymorth

Mae polisi drws agored ar y cwrs hwn sy’n galluogi gweithwyr proffesiynol i ymgysylltu â thrafodaethau adeiladol a dychwelyd yn hyderus i’r ystafell ddosbarth gynradd.

Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu trwy gyflwyno dyddlyfr myfyriol 4,000 o eiriau a fydd yn seiliedig ar brofiad ysgol, wedi'i ategu gan gynnwys y sesiwn, a deunyddiau darllen.

Lleoliadau 

Yn ogystal â'r 10 diwrnod yn y Brifysgol, mae pob aelod o'r cwrs yn cwblhau 10 diwrnod neu gyfwerth yn gweithio mewn ysgolion, naill ai mewn swydd wirfoddol neu â thâl. Ymgymerir â'r profiad ystafell ddosbarth fel cyfle i ddatblygu hyder, sgiliau a dealltwriaeth. 

Rhaid i chi drefnu'r rhan hon o'r rhaglen a gellir ei theilwra i weddu i ofynion unigol. I gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus mae angen pasio yn yr aseiniad. Mae'r aseiniad yn log myfyriol sy'n seiliedig ar y deg diwrnod yn yr ysgol. 

Cyfleusterau 

Mae gennym nifer o ystafelloedd dosbarth efelychu pwrpasol yn PDC lle byddwch chi'n gallu ymgysylltu ag ystod o adnoddau cyfredol. 

Darlithwyr 

Sallyann Seaward, Arweinydd Cwrs 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Statws Athro Cymwysedig (cynradd neu uwchradd) a gwiriad Manylach y  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant. 

Llanlwythwch y canlynol i'ch cais ar-lein: 

Tystiolaeth o'ch Rhif DfES - llythyr swyddogol gan y cyngor addysgu 

Geirda ar bapur pennawd llythyr sefydliad / cwmni 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn os gwelwch yn dda.

Mae'r cwrs wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth alluogi athrawon sydd wedi cymryd seibiant gyrfa o'r blaen i ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth. Mae hefyd yn galluogi athrawon ysgolion uwchradd i ddeall addysgeg cyfnod cynradd addysg os ydyn nhw'n ystyried newid cyfeiriad. 

Mae myfyrwyr blaenorol wedi nodi mai'r trafodaethau grŵp sy'n digwydd ymhlith gweithwyr proffesiynol o'r un anian sydd wir yn gwella profiad y cwrs. 

Mae gyrfaoedd posib yn cynnwys addysgu Ysgol Gynradd a gweithio gyda phlant oed cynradd mewn ystod o leoliadau addysgol amgen e.e amgueddfeydd, llyfrgelloedd, amgylcheddau dysgu awyr agored.