Mae'r fwrsariaeth yn talu am gostau rhesymol sy'n gysylltiedig ag ymweld â Phrifysgol De Cymru i fynychu diwrnod agored israddedig, cyfweliad neu ddiwrnod ymgeisio.

 • Mae taliadau'n cynnwys pris tocyn trên, coets, awyren neu gwch ar y gyfradd fwyaf darbodus sydd ar gael, rydym hefyd yn gallu cefnogi costau teithio mewn car.
 • Dim ond i ddarpar fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais am gwrs israddedig trwy UCAS y gwneir taliadau.

Cymhwysedd

I wneud cais am y fwrsariaeth rhaid i chi:

 • Bod yn gwneud cais am eich gradd israddedig gyntaf trwy UCAS
 • Bod yn gymwys i gael cyllid gan un o bedwar darparwr cyllid y DU:

  1. Student Finance England,
  2. Cyllid Myfyrwyr Cymru
  3. Student Finance Northern Ireland
  4. Student Awards Agency for Scotland
 • Wedi bwcio a mynychu Diwrnod Agored, Diwrnod Cyfweld neu Ddiwrnod Ymgeiswyr ym Mhrifysgol De Cymru.

Sut i wneud cais

I wneud cais:

Proses asesu

 • Byddwn yn adolygu'r costau y byddwch yn eu cyflwyno, ac yn ad-dalu costau rhesymol a gwmpesir gan y fwrsariaeth hon.
 • Unwaith y caiff eich cais ei gymeradwyo gofynnir i chi hefyd am eich manylion banc gan y bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu talu trwy drosglwyddiad banc y DU.
 • Byddwn yn dyfarnu ar sail y cyntaf i’r felin yn amodol ar argaeledd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y fwrsariaeth teithio, cysylltwch â [email protected]


Telerau ac Amodau

I fod yn gymwys ar gyfer y Bwrsariaeth Teithio, rhaid i chi:

 • Bod yn ddarpar fyfyriwr yn y DU, gan wneud cais am eich gradd israddedig gyntaf.
 • Rhaid eich bod yn teithio i Brifysgol De Cymru i Ddiwrnod Agored, Cyfweliad, neu Ddiwrnod Deiliad y Cynnig.
 • Dim ond unwaith y cewch hawlio am bob digwyddiad y byddwch yn ei fynychu.
 • Bod yn gymwys i gael cyllid gan un o bedwar darparwr cyllid y DU (h.y., Student Finance England, Student Finance Wales, Student Finance Northern Ireland, neu Student Awards Agency for Scotland).
 • Fel arfer dim ond ar ôl i chi deithio i'r Brifysgol y dylech hawlio tuag at eich costau teithio.
 • Os oes gennych ddyfynbris gan gwmni teithio a bod y costau'n fwy na'r dyfynbris, ni fydd y swm a ddyfernir yn cynyddu.
 • Ni fydd y Brifysgol yn dyfarnu dyfarniadau sy'n fwy na'r canllawiau, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

Gallwch wneud cais i hawlio hyd at:

 • Diwrnodau Agored – hyd at £50.00 i’r myfyriwr yn unig.
 • Digwyddiadau Deiliaid Cynnig – hyd at £50.00 i’r myfyriwr yn unig.
 • Digwyddiadau Deiliaid Cynnig – hyd at £50.00 i’r myfyriwr yn unig

Nodyn: Byddwn yn dyfarnu ar sail y cyntaf i’r felin yn amodol ar argaeledd

 • Gall y Brifysgol ad-dalu costau teithio gofalwr sy'n cynnig cymorth i ddarpar fyfyriwr anabl pan fo angen i'r gofalwr hwyluso teithio a hygyrchedd.
 • Gall y Brifysgol ad-dalu cost teithiau trên dwyffordd dosbarth safonol rhwng eich cartref (neu'r cyfeiriad y buoch yn teithio ohono ar y diwrnod) a'r orsaf drenau agosaf i'r campws perthnasol.
 • Ni fydd y Brifysgol yn ad-dalu cost teithio dosbarth cyntaf, nac unrhyw gostau ychwanegol (e.e. tocynnau cosb). Dylech gymryd y llwybr uniongyrchol mwyaf priodol a cheisio archebu ymlaen llaw i sicrhau'r pris mwyaf ffafriol.

 • Gall y Brifysgol ad-dalu cost tocynnau bws lleol lle mae angen taith fws i deithio i'ch gorsaf fysiau neu goetsys agosaf.
 • Gall y Brifysgol ad-dalu cost tocynnau bws neu goets rhwng eich cartref a Gorsaf Fysus Caerdydd.

 • Os ydych chi'n teithio mewn car, gall y Brifysgol ad-dalu milltiroedd am daith ddwyffordd rhwng cod post eich cartref a'r campws perthnasol. Bydd pellteroedd yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio Cynlluniwr Llwybr yr RAC.
 • Bydd y pellter ar gyfer y llwybr a argymhellir yn cael ei luosi â 35c y filltir i gael y swm i'w ad-dalu.
 • Gellir hawlio costau parcio hyd at uchafswm o £15.00 hefyd
 • Gall y Brifysgol ad-dalu costau tocynnau awyren fferi, cwch neu ddosbarth economi (neu’r hyn sy’n cyfateb ar gwmnïau hedfan rhad) am deithiau hedfan o Faes Awyr y DU sydd agosaf at eich cartref a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd lle mae tocyn hedfan cost isel yn rhatach na’r pris tocyn bws, coets, neu drên sy’n cyfateb.
 • Gall y Brifysgol ad-dalu costau gwasanaethau bws awyr priodol rhwng meysydd awyr a'ch cartref a'r Brifysgol.
 • Ni fydd y Brifysgol yn ad-dalu cost tocynnau awyr dosbarth busnes neu ddosbarth cyntaf na thaliadau ychwanegol am fyrddio â blaenoriaeth, lolfeydd maes awyr, Wi-Fi neu brydau bwyd, byrbrydau a diodydd a brynir yn y maes awyr neu wrth hedfan.
 • Ni fydd y Brifysgol yn ad-dalu cost teithiau hedfan rhyngwladol sy'n tarddu o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.
 • Mae’r cyfyngiad hwn yn berthnasol i fyfyrwyr yr UE (sy’n gymwys ar gyfer statws ffioedd cartref) sy’n teithio o wlad yn yr UE a myfyrwyr y DU sy’n byw dramor ar hyn o bryd (gan gynnwys o fewn aelod-wladwriaeth arall o’r UE) ac yn teithio i Brifysgol De Cymru i Ddiwrnod Agored, Cyfweliad, neu Diwrnodau Unigolion sydd wedi derbyn cynnig.
 • Fel eithriad, efallai y gallwn anrhydeddu hawliad am deithio rhwng maes awyr Dulyn a Chaerdydd ar yr amod bod y daith yn cychwyn yng Ngogledd Iwerddon i ddarpar fyfyrwyr sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon a lle nad yw’n bosibl teithio o Belfast. Cysylltwch â ni am eglurhad cyn teithio.
 • Ni fyddai'r Brifysgol fel arfer yn gallu ad-dalu cost tocynnau tacsi i'r Brifysgol neu rhwng gorsafoedd bysiau a choetsis a'ch cartref neu'r Brifysgol.
 • Ni all y Brifysgol dalu costau unrhyw wariant ychwanegol megis cynhaliaeth (prydau bwyd, diodydd, ac ati).
 • Ni all y Brifysgol dalu costau llety dros nos.
 • Ni all y Brifysgol ad-dalu costau teithio ar gyfer unigolion ychwanegol (ac eithrio gofalwyr a nodir uchod) sy'n mynd gyda darpar fyfyrwyr megis rhieni, gwarcheidwaid, neu ffrindiau.
 • Ni ellir ad-dalu unrhyw ddirwyon a geir wrth yrru neu barcio.