Mae Caerdydd yn ddinas fywiog ac amlddiwylliannol sydd â rhywbeth at ddant pawb. Yn gartref i gastell, siop record hynaf y byd Spillers, a rygbi a phêl-droed Cymru, mae Caerdydd wedi’i henwi fel y ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU ar gyfer 2022 yn ogystal â’r drydedd ddinas wyrddaf ar gyfer 2021.

Mae dinas fwyaf Cymru yn adnabyddus am ei diwylliant a'i hadloniant - mae'n hafan fodern i lu o wahanol bobl, o'r rhai sy'n hoff o fwyd a cherddoriaeth i ddilynwyr chwaraeon a phobl sy'n hoff o ffasiwn. P’un a ydych yn mwynhau chwaraeon byw, cyngherddau mawr neu bori nifer diddiwedd o siopau, mae digon i’w wneud yn y ddinas sy’n gyfrifol am gynhyrchu amrywiaeth o chwedlau Cymreig. Ymhlith rhai o’r enwau nodedig o Gaerdydd mae’r cerddorion y Fonesig Shirley Bassey a’r Super Furry Animals, awduron anhygoel fel Roald Dahl a’r sêr pêl-droed Gareth Bale, Rachel Rowe, a Jess Fishlock.

Dyma ein 10 dewis gorau o beth i'w brofi ym mhrifddinas Cymru.


1. Ewch yn ôl mewn amser yng Nghastell Caerdydd

Ni fyddai taith i Gaerdydd yn gyflawn heb ymweliad â’i chastell eiconig yng nghanol y ddinas. Mae Castell Caerdydd yn orlawn o hanes sy'n mynd yn ôl tua 2,000 o flynyddoedd, gan gynnwys caer Rufeinig, cadarnle Normanaidd a hyd yn oed llochesi bomiau yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae tocynnau’n costio rhwng £10 a £14.50 i weld y safle hynafol, fodd bynnag os dewiswch fyw yng Nghaerdydd tra byddwch yn astudio gyda ni, gallwch wneud cais am Allweddi’r Castell sy’n eich galluogi i weld y tu hwnt i furiau’r gaer am ddim.

Cardiff Castle - Getty Images.jpg


2. Mwynhewch brynhawn o hanes gydag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Os ydych am barhau â'ch atgyweiriad hanes, ewch i amgueddfa Caerdydd eich hun. Mae gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd amrywiaeth o bethau i ddal eich dychymyg, p’un ai a oes gennych ddiddordeb mewn creaduriaid cynhanesyddol fel deinosoriaid a mamothiaid gwlanog, casgliadau daeareg hardd neu gelf a diwylliant Cymreig.

Yn eisteddd ym Mharc Cathays, mae’n hawdd dod o hyd i’r amgueddfa gan mai dim ond deng munud ar droed o Gastell Caerdydd neu bum munud ar droed o orsaf drenau Cathays. Ar agor rhwng 10yb a 5yh, dydd Mawrth i ddydd Sul, mae mynediad i'r amgueddfa hefyd yn rhad ac am ddim i'r holl westeion.

Cardiff Museum


3. Archwiliwch y brifddinas wrth i chi fynd i'r siopau

P'un a ydych am wneud ychydig o siopa ffenestr neu fynd adref gyda bagiau yn llawn trysorau newydd, mae gan Gaerdydd gyfoeth o siopau ar gyfer pob diddordeb a chyllideb. O siopau cerddoriaeth a cherddoriaeth i'r ffasiwn mwyaf newydd, dillad amgen neu hyd yn oed deganau, gall edrych o gwmpas y busnesau niferus fod yn ffordd wych o dreulio prynhawn.

Mae rhai o'r lleoliadau gorau ar gyfer siopa yn y brifddinas yn cynnwys canolfan siopa Dewi Sant Dau, canolfan siopa'r Queen's Arcade, Heol y Frenhines ac Yr Ais i enwi dim ond rhai. 

Dyma rai o’r siopau a welwch yn Dewi Sant Dau:

cardiff highstreet

 • Apple
 • Boots
 • Build A Bear
 • CEX
 • Claire’s

 • Greggs
 • Flying Tiger
 • Pandora
 • Fossil
 • Hollister

 • Lego
 • John Lewis
 • Levi's
 • Primark 
 • New Look

Hefyd, mae gan bob lleoliad hefyd ddewis helaeth o leoedd i fwyta ac yfed pan fydd angen i chi roi hwb i'ch egni rhwng siopau. Yn Dewi Sant 2 gallwch ddod o hyd i siopau coffi amrywiol - gan gynnwys Starbucks, Costa, a Muffin Break - wedi'u lleoli'n dda rhwng siopau i'ch helpu i ail-lenwi â thanwydd.


4. Dewch o hyd i drysorau cudd yn yr Arcedau

Os ydych chi'n cynllunio sbri siopa o amgylch Caerdydd, peidiwch ag anghofio ymweld â'r arcedau. Mae’r arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd yn ychwanegiad unigryw i’r ddinas, gan fynd â chi ar ddrysfa o fusnesau unigryw gan gynnwys lleoedd i fwyta a siopa rhwng yr hen adeiladau.

Wedi'i adeiladu i gysgodi siopwyr rhag y tywydd, mae saith arcêd hanesyddol yng nghanol y ddinas gan gynnwys Arcêd y Castell, Arcêd y Stryd Fawr, Arcêd Heol y Dug, Arcêd Dominions, Arcêd Morgan, Arcêd Frenhinol, ac Arcêd Wyndham. Mae archwilio’r arcedau yn gyfle gwych i fynd i mewn i wreiddiau Caerdydd i weld busnesau cudd o ddillad vintage a boutiques i siopau gemau bwrdd, siopau trin gwallt, bwytai annibynnol, a chaffis yr holl ffordd i siopau jôcs, coctels, a chrisialau.

Student Life Cardiff 2021_43196.jpg


5. Porwch gynnyrch ffres ym Marchnad Caerdydd

Edrych i brynu rhywbeth gwahanol? Beth am gynnyrch lleol ffres? Ewch ar daith i Farchnad Caerdydd lle byddwch yn dod o hyd i lu o eitemau rhyfedd a rhyfeddol am brisiau da. O dan y to gwydr gallwch ddod o hyd i bopeth o rai o'r pizzas gorau yng Nghaerdydd, i ffrwythau a llysiau ffres, i roc a rôl, a hyd yn oed darlleniadau seicig.

Er bod gan yr adeilad o'r 19eg Ganrif rywbeth i bawb, mae'n lleoliad gwych os ydych chi awydd siopa ffenestr er mwyn gweld beth sydd ar gael yn y farchnad fywiog a bywiog hon.

Market produce - IrenaV on Getty


6. Ewch yn ôl i fyd natur yn un o'r parciau

Efallai y byddwch yn penderfynu eich bod eisiau peth amser i ffwrdd o'r traffig a'r adeiladau mewn lleoliad mwy gwyrdd a heddychlon. Beth am fentro i un o barciau prydferth Caerdydd fel Bute neu Barc y Rhath? Mae Parc Bute yn amgylchynu’r afon ac yn nes at y canol, ond mae Parc y Rhath yn cynnwys Llyn y Rhath ac mae yn ardal hardd y Rhath o’r ddinas.

Mae’n hawdd cyrraedd y ddau barc ar droed neu ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae’r ddau yn cynnig coed mawr, hardd, adar gwyllt fel elyrch, hwyaid a gwyddau, a ffordd o deimlo’n ôl at natur yng nghanol dinas brysur.

roath park


7. Mwynhewch y golygfeydd o Fae Caerdydd

Mae Bae Caerdydd yn ychwanegiad gwych at unrhyw ymweliad â’r brifddinas. Yn eistedd ar lan y dŵr, mae llawer i’w archwilio o’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol i’r siopau niferus i warchodfa natur hyfryd Gwlyptiroedd Bae Caerdydd. Mae'r Bae hefyd yn dod ag amrywiaeth o leoedd i fwyta ac yfed p'un a ydych chi eisiau bwyd Japaneaidd modern yn Yakitori #1 neu fwyd Sbaenaidd ac Eidalaidd yn Demiro's. Mae hefyd yr ŵyl fwyd flynyddol ym Mae Caerdydd lle mae busnesau bach o bob rhan o’r DU yn ymgynnull i weini eu seigiau hyfryd ac unigryw i wylwyr.

Gallwch wylio sioe gerdd neu ddrama yng Nghanolfan y Mileniwm, cael ychydig o hanes Plas Roald Dahl neu gael hwyl gyda gwyddoniaeth yn Techniquest. Peidiwch ag anghofio edrych ar yr Eglwys Norwyaidd hardd, y Marina neu fynd i chwilio am safleoedd poblogaidd gan Doctor Who a Torchwood tra byddwch yn yr ardal.

Cardiff Bay - Getty Images.jpg


8. Blaswch yr hyn sydd gan Gaerdydd i'w gynnig fel man poeth bwyd

Ar ôl diwrnod prysur yn y ddinas, byddwch chi eisiau rhywle i ail-lenwi â thanwydd. Mae gan Gaerdydd ddigonedd o opsiynau sy'n cyd-fynd â gofynion dietegol gwahanol, sy'n ei gwneud yn gyrchfan wych i selogion bwyd. O fyrgyrs ‘taclus iawn’ yn The Grazing Shed i hufen iâ enfawr yn Coco Gelatos neu bitsas blasus yn Calabrisella, byddem yn synnu pe na fyddwch yn dod o hyd i rywbeth i’w fwyta pan fyddwch yn ymweld. Gallwch hefyd fwynhau peint o gwrw crefft Cymreig ar Stryd Womanby gan Tiny Rebel Cymru ei hun.

Does dim rhaid aros yng nghanol Caerdydd i fwynhau bwyd da. Mae gan ardaloedd yn Cathays a’r Rhath, fel City Road, amrywiaeth enfawr o fwytai a bariau hefyd.

Eating out - SolStock on Getty


9. Cerddwch yn ôl troed ffigurau chwedlonol yn Stadiwm Principality

Mae Stadiwm eiconig y Principality yn sefyll yn falch yng nghanol Caerdydd lle mae’n croesawu miliynau o bobl bob blwyddyn. Yn gartref balch i rygbi Cymru, mae’r stadiwm yn cynnal popeth o chwaraeon i gyngherddau cerddorol byd-enwog a theithiau i ddigwyddiadau mwy anarferol fel reslo a thryciau anghenfil.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Stadiwm Principality wedi croesawu sêr rhyngwladol fel yr eicon pop Ed Sheeran, y grwp eiconig metel Almaenig Rammstein a’r ‘Clash at the Castle’ anhygoel WWE. Rhwng digwyddiadau, gallwch ymuno â thaith o amgylch stadiwm chwedlonol Cymru.

Principality Stadium - matthewleesdixon on Getty


10. Cwrdd â ffrindiau newydd gydag amrywiaeth o adloniant a gweithgareddau

Os ydych chi am fwynhau noson yn y ddinas, mae yna lawer o opsiynau a all weddu i bob chwaeth a chyllideb. Mae Stryd Womanby yn hafan i’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth gyda lleoliadau fel Fuel Rock Bar ar gyfer metalheads a rocars, y clwb Cymreig enwog Clwb Ifor Bach a’r Full Moon Club. Mae yna hefyd leoliadau fel Vodka Revolution, Metros, Tiger Tiger a Pryzm os yw'n well gennych noson clwb mwy confensiynol.

Mae Caerdydd hefyd yn adnabyddus am fod yn ddinas gynhwysol, gyfeillgar LHDT+ gan fod ganddi leoliadau fel caffi a siop The Queer Emporium, a chlwb nos Mary's sydd ill dau yn fannau diogel i aelodau'r gymuned sy'n dymuno cymdeithasu.

Friends playing a boardgame - BraunS on Getty

Os yw'n well gennych noson yn chwarae gemau gyda ffrindiau, beth am edrych ar leoliad gêm fwrdd Scaredy Cats Café Bar ger Canolfan Dewi Sant, bar gêm fideo Kong's ar Heol Eglwys Fair neu, lleoliad gemau bwrdd Firestorm Games ar Sloper Road. Mae yna hefyd ystafelloedd dianc ar gael yn y ddinas yn ogystal â gweithgareddau fel quest laser, bowlio, taflu bwyell at Boom Battle Bar neu dartiau yn y Clwb Hedfan.

Gallech hefyd weld band yn Arena Ryngwladol Caerdydd neu Neuadd Dewi Sant neu weld drama yn Y Theatr Newydd. Os ydych chi'n barod i deithio i'r Bae, mae yna Ganolfan y Mileniwm hefyd. Mae Caerdydd yn croesawu miliynau o bobl bob blwyddyn ar gyfer ei digwyddiadau anhygoel o safon fyd-eang.