Mae Casnewydd yn ddinas fywiog sydd â rhywbeth i’w gynnig i bawb, o ddilynwyr cerddoriaeth, pobl sy’n hoff o chwaraeon, a rhai sy’n hoff o fwyd i ffilmiau, teledu a gemau fideo. Yn gyfeillgar ac i lawr y ddaear, mae Casnewydd yn gartref i Comic Con Wales, arwyr cerddoriaeth fel Skindred a Goldie Lookin’ Chain a llu o sêr chwaraeon fel yr amddiffynnwr Chris Gunter ar dîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a sêr rygbi Cymru, Cerys Hale, Sisilia Tuipulotu, a Rio Dyer.

Mae'r ddinas yn llawn dop o hanes cyfoethog yn amrywio o'r foment chwedlonol yr honnir i Kurt Cobain o Nirvana gynnig priodas i Courtney Love mewn lleoliad cerddoriaeth hanesyddol TJ's ar Clarence Place yr holl ffordd i feddiannaeth y Rhufeiniaid ganrifoedd yn ôl. Mae ei hanes hefyd yn amlwg o eitemau megis y Bont Gludo enwog, cerflun Coffa’r Siartwyr, a Murlun y Siartwyr – sy’n ein hatgoffa o wreiddiau gwleidyddol a dosbarth gweithiol Casnewydd.

Dyma ein 10 dewis gorau o'r hyn i'w brofi yn y ddinas hanesyddol hon.


1. Dewch o hyd i drysorau anarferol mewn marchnad fodern

Os ydych yn bwriadu ymweld â Chasnewydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd am dro o amgylch y Farchnad Dan Do. Er bod y safle wedi bod yn gartref i’r farchnad ers tua 150 o flynyddoedd, agorodd y safle sydd newydd ei adnewyddu ei ddrysau i’r gymuned yn gynnar yn 2022.

Mae'r adeilad rhestredig Gradd II Fictoraidd yn cynnwys tu mewn modern ynghyd ag amrywiaeth anhygoel o fasnachwyr a lleoedd bwyta.O gacennau, cyffug, a bara i golur a chyflenwadau ar gyfer eich anifeiliaid anwes, mae Marchnad Casnewydd yn lle gwych i gymdeithasu â ffrindiau, rhannu danteithion blasus, a chael ychydig o ddiodydd, gydag opsiynau at ddant pawb a ffordd o fyw.

Newport City_3765.jpg


2. Siopa nes i chi cwympo yn Friars Walk

Mae gan Gasnewydd ddigonedd o opsiynau i unrhyw un sydd am gynllunio sbri siopa. O'r tueddiadau ffasiwn diweddaraf a nwyddau o'ch hoff fandiau i offer coginio a siopau bwyd unigryw, mae yna rywbeth at ddant pawb a chyllideb.

Ewch i'r Stryd Fawr, Stryd Masnach a chanolfan siopa Friars Walk i brynu'ch hoff eitemau neu dim ond i fwynhau pori'r hyn sydd ar gael. Agorodd Friars Walk yn 2015 gydag amrywiaeth o leoedd i siopa, bwyta yn ogystal â gweithgareddau fel bowlio. Mae hyd yn oed yn cynnwys parc sglefrio cyntaf y DU y tu mewn i ganolfan siopa. Mae rhai o'r siopau a welwch y tu mewn yn cynnwys:

Newport shops
 • New Look
 • Next 
 • Pandora
 • EE
 • H&M
 • Holland & Barrett
 • JD
 • M&S Food Court
 • River Island
 • Sin City Comics & Gaming
 • Vodafone


3. Ewch i weld adar a mwynhewch yr awyr iach yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd yr RSPB

Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn ffordd wych o fwynhau’r hyn sydd gan natur i’w gynnig wrth anghofio eich bod ar gyrion y ddinas. Yn hafan i fywyd gwyllt, mae’r gwlyptiroedd yn gartref i rywogaethau amrywiol o adar gwyllt yn ogystal â bywyd gwyllt arall.

Yn eistedd rhwng Aber Afon Hafren ac Afon Wysg, mae’r gwlyptiroedd yn safle o arwyddocâd gwyddonol lle gall aelodau’r cyhoedd fwynhau mannau gwylio, teithiau cerdded tywys, llwybrau natur, cyfleusterau addysg a hyd yn oed llogi binocwlar.

Newport Wetlands - steved_np3 on Getty


4. Mwynhewch y golygfeydd hyfryd ym Mharc Bell Vue

Os ydych chi’n chwilio am ardal werdd a heddychlon i fynd yn yr haul sy’n nes at ganol Casnewydd, Parc Bell Vue yw’r lle i fynd. Wedi'i agor yn wreiddiol yn 1894, mae'r parc cyhoeddus hwn yn cynnig golygfeydd godidog gyda'i adeiladau Fictoraidd, ystafelloedd gwydr, pafiliwn, bandstand, a rockeries.

Yn ddeiliad statws Baner Werdd ers 11 mlynedd, ac yn ddeiliad Statws Treftadaeth CADW, mae’r parc hwn yn sicr o’ch syfrdanu a’ch helpu i ymlacio yng nghanol bywyd y ddinas.

Park friends - SolStock on Getty


5. Bownsio i mewn i Jump Adventure

Eisiau neidio ar rywbeth hwyliog a heriol? Mae Jump Adventure yn berffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau neu unigolion sydd am roi cynnig ar y llu o weithgareddau trampolîn dan do ac achosion ymosodiad.

Mae gan Jump Adventure fwy na 50 o drampolinau yn ogystal â phwll ewyn a phelen osgoi ryngweithiol, heb sôn am y peiriant dileu beiddgar Last Man Standing, cwrs anhygoel Ninja Warrior, a nodweddion eraill fel y tŵr neidio.

Indoor trampolines - Vudhikul Ocharoen on Getty


6. Dysgwch am hanes y ddinas yn Nhŷ Tredegar

Ar gyrion Casnewydd mae plasty trawiadol Tŷ Tredegar o'r 17eg ganrif . Wedi’i amgylchynu gan 90 erw o barcdir hardd, archwiliwch hanes hynod gyfoethog yr hen stad wledig wrth fwynhau’r golygfeydd.

Mae’r plasty gwledig brics coch sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n costio £11 i fynd i mewn, hefyd yn cynnwys siop lyfrau ail law a chaffi i’w fwynhau yn ystod eich ymweliad.

Tredegar House - Mike_Boyland


7. Dewch i weld sut oedd y Rhufeiniaid yn byw yng Nghaerllion

Ymwelwch ag Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar gyrion Casnewydd os ydych am barhau â'ch atgyweiriad hanes. Mae Casnewydd yn gyfoethog o ran hanes y Rhufeiniaid, gan gynnwys olion anhygoel Amffitheatr Rufeinig, Baddonau hardd y Gaer, ac olion Barics y Lleng Rufeinig yn Ewrop.

Dim ond hanner awr o ganol y ddinas ar y bws, camwch yn ôl mewn amser yng Nghaerllion wrth i chi ddysgu am yr Ymerodraeth Rufeinig nerthol a’i allbost yn Ne Cymru a gafodd ei gwarchod am fwy na dwy ganrif.

Roman Amphitheatre - steved_np3 on Getty


8. Ymchwiliwch i longddrylliad canoloesol o afon Wysg

Os ydych chi'n dal i edrych i wella'ch hanes, edrychwch ar Llong Casnewydd. Darganfuwyd y llong fasnach o'r 15fed Ganrif ar lannau'r afon Wysg yn 2002.

Ers ei darganfod, bu proses gadwraeth faith i gadw ac achub gweddillion y llong ganoloesol. Wedi'i lleoli ger canol y ddinas, mae mynediad i'r ganolfan longau am ddim, ond dim ond rhwng Ebrill a Thachwedd y mae ar agor.

Newport


9. Suddwch eich dannedd i mewn i amrywiaeth o fwyd blasus a ffotogenig

Pan fyddwch chi'n barod i ail-lenwi â thanwydd ar ôl diwrnod prysur yn y ddinas, mae gan Gasnewydd ddigonedd o ddewisiadau bwyd a diod i'w cynnig i bawb - waeth beth fo'u cyllideb neu ofynion dietegol. Mae'r Farchnad Dan Do yn gartref i brydau gwych o gnocchi blasus i Bahn Mi a chacennau caws blasus.

Wedi’i leoli ar y Stryd Fawr mae Tiny Rebel, eiconau cwrw Cymreig a ddechreuodd yn y ddinas ac yn cyflenwi eu cwrw crefft eu hunain. Gallwch hefyd ymweld â hoff lecyn Casnewydd am dostie, Caws Sanctaidd, sy'n cynnig caws diferol ac amrywiaeth o lenwadau. Mae hyd yn oed llwncdestun fegan ar gael.

Newport shops pubs cafes


10. Gigs, theatrau, clybiau a thafarndai – cadwch bethau’n gymdeithasol yn y ddinas

Tra byddwch yng Nghasnewydd, beth am fwynhau un o’r digwyddiadau niferus sydd ganddi i’w gynnig? Dewch i weld drama yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon neu Theatr Dolman. Neu, archwiliwch y llu o dafarndai a chlybiau sy’n aml yn cynnal cyngherddau lleol gyda bandiau o bob rhan o’r DU.

Os ydych chi am fynychu digwyddiadau cerddoriaeth neu chwaraeon mwy, mae hefyd yn hawdd iawn teithio o Gasnewydd i Gaerdydd, Abertawe, a Bryste ar y trên neu ar y bws.

Riverfront Theatre stage