Mae mynychu diwrnod agored yn un o'r ffyrdd gorau o gael gwir deimlad o brifysgol a darganfod y pethau nad ydych chi'n cael eu gweld mewn prosbectws neu ar wefan.

Dyma ein 10 prif reswm pam y dylech fynychu diwrnod agored prifysgol:

1) YMWELD Â'N LLEOLIADAU

Location - Newport

Mae gennym ni gampysau ar draws tri lleoliad, yng Nghasnewydd, Caerdydd a Phontypridd, gan roi cymysgedd o fywyd gwlad a dinas i’n myfyrwyr.

2) DYSGWCH AM EICH CWRS

Medical Sciences

Darganfyddwch pam y gallai PDC fod yn ddewis perffaith ar gyfer eich addysg uwch a sut y gallwn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus.

3) PROFWCH FYWYD MYFYRIWR

Student Life

Darganfyddwch gan ein llysgenhadon myfyrwyr ac undeb y myfyrwyr sut brofiad yw bod yn fyfyriwr PDC y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth.

4) ARCHWILIWCH Y CAMPWS

Treforest Campus

Dewch yn gyfarwydd â'ch amgylchoedd a dychmygwch eich hun yn treulio ychydig flynyddoedd nesaf eich bywyd gyda ni.

5) GWELER EIN CYFLEUSTERAU

Facilities

Fe sylwch yn fuan fod ein gofodau addysgu yn fwy na’ch ystafell ddosbarth draddodiadol. Maent yn lle i ddatblygu eich sgiliau, meithrin eich dawn a rhoi theori ar waith.

6) CWRDD Â'CH DARLITHWYR

Lecturers - Leshan Ugalla.png

Cwrdd â'n staff addysgu, gofyn cwestiynau, a dod i adnabod y bobl a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich amser yn y brifysgol.

7) GWELD EIN LLETY

Accommodation

Byddwn yn siarad â chi am eich opsiynau ac yn eich tywys o amgylch y lletu i'ch helpu i wneud y dewis cywir yn seiliedig ar eich anghenion a'ch cyllideb.

8) DEALL CYLLID MYFYRWYR

Student Finance.png

Byddwch yn cael gofyn eich cwestiynau i’n tîm arian myfyrwyr, cael gwybod am gost astudio a dysgu pa opsiynau ariannu sydd ar gael.

9) CLYWCH BROFIADAU MYFYRWYR

Career Support

Sgwrsiwch â'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd yn rhoi'r wybodaeth isel i chi fel myfyriwr PDC a rhannu eu hawgrymiadau a'u profiadau gyda chi.

10) GWASANAETHAU CYMORTH

Sally-Anne Brown Support.png

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym am i chi gael y profiad gorau posibl. Trwy gydol eich taith fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at adnoddau i'ch helpu i ffynnu.


NEILLTUWCH LE

Open Days Bloggers

Yn barod i archebu ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi? 

CYRRAEDD YMA

PT MBA - Newport Campus.jpg

Mynnwch wybodaeth am ble y gallwch ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan ymwelwch.

BYWYD PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd a dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

SGWRSIO Â NI

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.