Ymarfer sy'n gwneud yr ymarferwyr gorau

Ein hymagwedd at addysgu yw trochi myfyrwyr yn llawn ym myd gofal iechyd, gyda dysgu ac addysgu sy’n rhychwantu theori ac ymarfer, ac sy’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y paratoad gorau posibl ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol wedi'i hadeiladu'n bwrpasol gyda hyn mewn golwg. Mae myfyrwyr yn dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth mewn amgylcheddau efelychiadol cyn ymgymryd â lleoliadau dan oruchwyliaeth.

Clinical Simulation Centre - Feb 2023


Atgynhyrchu Bywyd Go Iawn

Replicating Real Life

Efelychwyr Claf Soffistigedig

Sophisticated Patient Simulators

Datblygu Sgiliau Technegol

Technical Skills Development


Pam astudio Gofal Iechyd yn PDC?

Dewch ag astudiaeth yn fyw

Er mwyn dod ag astudiaeth yn fyw, bydd myfyrwyr yn aml yn hyfforddi gydag actorion yn chwarae rôl ac efelychwyr cleifion.

Mae’r Ganolfan wedi’i chyfarparu’n llawn ag amrywiaeth o fanicinau soffistigedig sy’n gallu atgynhyrchu adweithiau’r corff i salwch, gofal, a thriniaeth – gyda myfyrwyr yn profi newidiadau ffisiolegol uniongyrchol ac ymatebion cleifion gan gynnwys curiadau newidiol pwls a phwysedd gwaed, cyflyrau anadlu a’r galon. Mae gennym hefyd efelychydd geni sy'n gallu ailadrodd sut mae babi'n cael ei eni a'r anawsterau y gallai hyn eu hachosi.


Datblygwch eich sgiliau technegol a chlinigol

Gall dysgu efelychiedig alluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau a gwneud camgymeriadau. Gallant berffeithio eu sgiliau, a meithrin eu hyder, i sicrhau triniaeth ddiogel ac effeithiol pan fyddant yn darparu gofal i gleifion, cleientiaid a pherthnasau.

Mae myfyrwyr yn ymarfer sgiliau gwahanol, technegol ac annhechnegol, lle mae pwyslais ar sgiliau annhechnegol yn cynnwys hyfedredd proffesiynol penodol, gwerthoedd, perthnasoedd rhyngbersonol, gwaith tîm a chyflwyno rhyngbroffesiynol. Mae llawer o sgiliau a chymwyseddau technegol yn gyffredin ar draws proffesiynau a gellir eu hymarfer yn yr ardaloedd efelychu.


Mae eich dyfodol yn eich dwylo chi

Mae dysgu ymarferol yn agwedd hanfodol bwysig ar astudio yn y Brifysgol ac felly hefyd myfyrio. Wrth ddefnyddio efelychu, mae gan y Ganolfan y cyfleuster i gofnodi holl ryngweithio myfyrwyr/cleifion i adolygu ac ailchwarae senarios. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer myfyrio ar sgiliau a pherfformiad ac yn cynorthwyo myfyrwyr i fynd i'r afael ag unrhyw faterion gyda chymorth hyfforddwyr a thiwtoriaid sgiliau clinigol.

Pa faes astudio bynnag y bydd myfyriwr yn ei ddewis, byddant yn cael eu hamlygu i ystod o offer y gellir eu defnyddio mewn ymarfer clinigol fel ei fod yn gymwys i'w ddefnyddio a dehongli data penodol o offer o'r fath a fydd yn llywio eu gallu i ddarparu gofal claf o'r radd flaenaf.

Sim Centre-3-block copy 2


Amgylchedd trochi llawn sy'n efelychu bywyd go iawn

Gall gofal iechyd ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau gydag anghenion gofal gwahanol yn cael eu cyflwyno gan bob claf, mae ein canolfan efelychu yn dynwared senarios sy'n rhychwantu taith y claf o un lleoliad i'r llall, a rhwng grwpiau proffesiynol.

Boed hyn cyn ysbyty, trwy ofal sylfaenol mewn Practis Meddyg Teulu, yn y gymuned yng nghartref y claf ei hun, neu mewn gofal eilaidd yn yr ysbyty, mae pob lleoliad yn cael ei ail-greu ar y campws i fyfyrwyr - gan ddarparu amgylchedd trochi llawn sy'n efelychu  ymarfer bywyd go iawn.

Y Cam Nesaf