Ni ddylai gwneud cais i brifysgol fod yn brofiad brawychus. Rydym wedi llunio adnodd pwrpasol sy’n cynnwys cyngor ac arweiniad i’ch cefnogi drwy’r broses ymgeisio. O ddyddiadau cau ceisiadau a dyddiadau allweddol, i gryfhau eich cais ac awgrymiadau ar baratoi ar gyfer cyfweliad, mae nifer o ffyrdd i wella eich cais, ac mae'r Brifysgol yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd.

Chwe cham i gryfhau'ch cais

Mae chwe cham allweddol y bydd angen i chi eu cymryd wrth wneud cais i’n cyrsiau Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Rydym wedi darparu gwybodaeth ategol a chyngor ar bob cam y mae angen i chi ei ddilyn i wneud eich cais y gorau y gall fod.


1. Dewis y cwrs iawn

Cyfateb eich sgiliau a'ch cryfderau gyda'r rhai sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs a’ch proffesiwn dewisol.

Mae'r angen am weithwyr gofal iechyd proffesiynol medrus yn fwy nag erioed ac mae llawer o broffesiynau arbenigol y gallwch eu hastudio ym Mhrifysgol De Cymru, pob un yn gofyn am sgiliau a chryfderau gwahanol.

Mae'r rhain yn cynnwys graddau mewn nyrsio a bydwreigiaeth, therapi galwedigaethol, ffisiotherapi, ac ymarfer yr adran llawdriniaethau. Mae ein graddau nyrsio hefyd yn cwmpasu meysydd gofal arbenigol gan gynnwys oedolion, plant, iechyd meddwl ac anableddau dysgu, felly mae’n bwysig ystyried beth mae pob math o rôl yn ei olygu i’ch helpu i benderfynu pa lwybr i’w ddilyn. Gallwch hefyd ddechrau ein graddau nyrsio ar wahanol adegau o'r flwyddyn, a gallech ddewis dechrau ym mis Medi neu fis Mawrth.

Rydym yn cynghori ymgeiswyr yn gryf i ymchwilio i bob disgyblaeth a chael gwell dealltwriaeth o bob rôl broffesiynol. Gallwch ddarganfod mwy am y cryfderau a'r rhinweddau personol gwahanol sydd eu hangen ar gyfer gwahanol rolau gofal iechyd trwy adolygu rhestriad pob cwrs, ymweld â'n tudalennau gwe gofal iechyd, neu lawrlwytho ein canllaw poced gofal iechyd.
Mae dewis y cwrs iawn yn benderfyniad mawr ac mae diwrnodau agored yn rhan allweddol o’r broses o’i gael yn iawn.

Yn ein Diwrnod Agored, gallwch ddarganfod popeth sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. Gallwch archwilio’r campws a’r cyfleusterau clinigol, samplo darlithoedd ac offer, a siarad â thiwtoriaid a myfyrwyr – gan roi gwir deimlad i chi o sut beth yw bod yn fyfyriwr yma.


Ein cyrsiau gradd


2. Dyddiadau a therfynau amser allweddol

Mae pryd i wneud cais yn dibynnu ar ba gwrs a dyddiad cychwyn y byddwch yn gwneud cais amdano, ond ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi, rydym yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais erbyn dyddiad cau Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS) i sicrhau ei fod yn sicr o gael ei ystyried ar gyfer eich dewis cyntaf.  Y dyddiad cau hwn yw dydd Mercher olaf mis Ionawr.

Nursing: Apply (Welsh)
Nursing: Interviews (Welsh)
Nursing: Offers (Welsh)
Nursing: Acceptance (Welsh)

Dyddiad Cau Ymgeisio UCAS ar gyfer Medi 2023:
Dydd Mercher 25 Ionawr 2023 am 6pm


Mae yna nifer o ddyddiadau a therfynau amser y bydd angen i chi eu hychwanegu at eich dyddiadur. Rydym wedi darparu trosolwg byr i'ch helpu i gadw ar ben y broses dderbyn. I gael rhagor o fanylion, gallwch hefyd ymweld â gwefan UCAS neu gallwch weld neu lawrlwytho ein Canllaw Goroesi UCAS

📅 Medi - Ionawr

 

Rydym yn derbyn ceisiadau trwy gydol y flwyddyn, ond yn argymell bod ymgeiswyr yn cwblhau eu cais yn gynnar a rhwng mis Medi a mis Ionawr. Mae angen i chi wneud cais erbyn mis Ionawr i sicrhau bod eich cais yn sicr o gael ei ystyried.

📅 (Hydref - Mawrth)

Os ydych yn gymwys am gyfweliad, fe'ch gwahoddir i drefnu dyddiad cyfweliad rhwng mis Hydref a mis Mawrth neu unwaith y bydd eich cais wedi'i asesu. Rydym hefyd yn cynnal cyfweliadau rheolaidd y tu allan i'r cyfnod hwn ar gyfer ceisiadau hwyr neu'r rhai sy'n dechrau ym mis Mawrth.


📅 (Chwefror - Mehefin)

Yn dilyn eich cyfweliad, byddwch yn dechrau derbyn cynigion, os byddwch yn llwyddiannus. Mae penderfyniadau a chynigion yn tueddu i gael eu gwneud yn fuan ar ôl eich cyfweliad cychwynnol.Gan ddibynnu a ydych wedi bodloni’r holl feini prawf, byddwch yn cael cynnig amodol neu ddiamod.📅 (Chwefror – Mehefin)

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cynnig astudio, mater i chi yw cadarnhau eich penderfyniad a’ch lleoliad drwy ymateb i’r Brifysgol erbyn dyddiad cau UCAS. Byddwn yn anfon nodiadau atgoffa atoch pryd i ymateb. Gallwch ddewis ni fel eich dewis cyntaf, yswiriant neu wrthod.


*Mae'r amserlenni a restrir yn ddangosol ac yn darparu amser a argymhellir ar gyfer pob cam o'r broses dderbyn.

Os ydych chi’n astudio mewn ysgol neu goleg ar hyn o bryd, mae’n debygol y bydd ganddyn nhw hefyd eu dyddiadau cau eu hunain i helpu i gadw’ch cais ar y trywydd iawn a byddant yn cynnig eu cefnogaeth eu hunain gyda’ch cais. Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig gwasanaeth Allgymorth Ysgolion a Cholegau i'ch cefnogi.

Beth os ydych chi wedi methu'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau?

Peidiwch â phanicio! Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau trwy gydol y flwyddyn, felly peidiwch â phoeni os byddwch yn methu’r dyddiad cau hwn. Gallwch barhau i wneud cais yn ddiweddarach, yr unig wahaniaeth – ni fydd eich cais yn cael ei warantu mwyach i gael ystyriaeth gyfartal a dim ond os bydd lleoedd yn dal ar gael y caiff ei ystyried.


Mae hynny'n golygu, os ydych yn gwneud cais ar ôl y dyddiad hwnnw, efallai y gwelwch fod rhai cyrsiau wedi dechrau llenwi - neu efallai wedi cau'n gyfan gwbl. Ym Mhrifysgol De Cymru, mae hyn yn fwy tebygol ar gyfer ein graddau Bydwreigiaeth a Nyrsio Plant, felly cofiwch hyn wrth wneud cais. Dylech ddod o hyd i ddigonedd o opsiynau o hyd, gan gynnwys gwahanol feysydd gofal arbenigol mewn nyrsio neu ofal iechyd. Efallai y bydd eich cais yn cael ei ailystyried ar gyfer dyddiad cychwyn hwyrach (yn dechrau ym mis Mawrth yn hytrach na mis Medi), neu os bydd ymgeisydd arall yn rhoi’r gorau iddi cyn i’r cwrs ddechrau, efallai y bydd lle ar gael ar eich cwrs dewis cyntaf.3. Gofynion mynediad

Yr hyn sydd ei angen arnoch i fod yn gymwys ar gyfer cwrs.

Mae Prifysgol De Cymru yn derbyn ystod o gymwysterau i fodloni'r meini prawf mynediad cwrs rhestredig. Mae cyfuniad o gymwysterau yn dderbyniol a rhestrir y rhai a dderbynnir yn gyffredin gan y Brifysgol ar dudalen we pob cwrs: decymru.ac.uk/cyrsiau

Mae cymwysterau nodweddiadol yn cynnwys Safon Uwch, Diplomâu Estynedig BTEC, Bagloriaeth Ryngwladol, Tystysgrifau Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru gynt), a chymwysterau Mynediad i Addysg Uwch a gynigir mewn Colegau Addysg Bellach.

Gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi’u rhestru fod yn dderbyniol hefyd, ond os ydych yn ansicr, rydym bob amser yn argymell eich bod yn cysylltu â Thîm Derbyniadau’r Brifysgol (e-bost: [email protected]) neu ymweld â ni ar Ddiwrnod Agored. Gofynion ychwanegol:


I gael manylion llawn am y cymwysterau penodol rydym yn eu derbyn a gofynion ychwanegol, ewch i’r dudalen we ar gyfer y cwrs yr hoffech wneud cais amdano: decymru.ac.uk/cyrsiau


Defnyddio profiad gofal tuag at eich cais prifysgol

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym hefyd yn cydnabod gwerth profiad gofal a pha mor gymwys a pherthnasol yw hyn i gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. P'un a oes gennych brofiadau gofal yn barod, neu os ydych am gael profiad gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, rydym yn cynnig menter sy'n eich galluogi i wneud y gorau o'r profiadau hyn i gryfhau eich cais i Brifysgol.


4. Dechrau ar eich cais

Sut i wneud cais i Brifysgol.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich cwrs, mae’n bryd dechrau ar eich cais. I wneud cais am gwrs israddedig amser llawn mewn prifysgol, rhaid i chi wneud cais ar-lein trwy UCAS. 

Ein cod sefydliad UCAS yw W01. Rhestrir codau cwrs ar ein gwefan. Mae gwefan UCAS yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol ac yn esbonio pob cam o'r broses ymgeisio.Gwneud cais trwy UCAS

Y cam cyntaf i wneud cais i brifysgol yw creu cyfrif ar-lein ar wefan UCAS. Mae rhai adrannau y bydd yn rhaid i chi eu cwblhau yn y cais ar-lein hwn a chewch eich tywys trwy'r rhain ar wefan UCAS.

Cofiwch ddefnyddio'r flwyddyn ymgeisio gywir a gofyn i'ch ysgol neu goleg am eu bri-air (buzzword) oherwydd bydd angen hwn arnoch i wneud cais. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn mynychu ysgol neu goleg ar hyn o bryd yn gwneud cais fel unigolyn.

Cofiwch, os ydych yn gwneud cais i brifysgolion lluosog yn uniongyrchol, bydd angen i chi fod yn drefnus iawn o ran ymateb iddynt erbyn dyddiadau penodol gan na fydd yr e-byst i gyd yn cael eu harddangos yn yr un lle.Cysylltwch â ni

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, gallwch gysylltu â ni:

📧 E-bost: [email protected]
☎️ Ffôn: 03455 76 77 785. Ysgrifennu eich datganiad personol

Awgrymiadau ar berffeithio eich datganiad personol ar gyfer Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae'r datganiad personol yn agwedd allweddol ar y broses ddethol; dyma’ch cyfle i esbonio i ni pam eich bod am wneud y cwrs rydych wedi’i ddewis, beth sydd wedi’ch ysbrydoli i ddewis y rôl honno, ac i ddangos y sgiliau a’r rhinweddau sydd gennych sy’n addas ar gyfer y rôl honno. Mae pum thema allweddol yr ydym yn edrych amdanynt mewn datganiadau personol. Bydd sicrhau eich bod wedi ymdrin yn glir â’r rhain ac wedi mynd i’r afael â’r rhain yn eich datganiad personol yn cryfhau ac yn gwella eich cais ymhellach a gobeithio yn sicrhau gwahoddiad i gyfweliad.

Datganiadau Personol: Rhestr wirio

✔️ Dangos mewnwelediad a dealltwriaeth glir o'r proffesiwn o’ch dewis a sut rydych chi'n addas ar gyfer y cwrs hwn.
✔️ Mae angen i chi ddarparu tystiolaeth sy'n dangos bod gennych ddealltwriaeth glir o'r cwrs yr ydych yn gwneud cais amdano.
✔️ Mae angen i chi gynnwys manylion eich cymhelliant a'ch ysbrydoliaeth ar gyfer y cwrs a'r proffesiwn o'ch dewis.
✔️ Dangos dealltwriaeth/ymrwymiad i'r gwerthoedd, y rhinweddau a'r nodweddion a ddisgwylir gan y proffesiwn.
✔️ Cynhwyswch fanylion sy’n berthnasol i’ch cais: e.e. hyfforddiant blaenorol neu sgiliau trosglwyddadwy.

Bydd gwneud yn siŵr eich bod wedi ymdrin â’r pwyntiau uchod nid yn unig yn eich helpu i lwyddo i gael cynnig cyfweliad ond mae’n darparu paratoad gwych ar gyfer cyfweliad gan y byddwch eisoes wedi ystyried y meysydd allweddol a fydd yn cael eu trafod. I gael mwy o awgrymiadau defnyddiol, edrychwch ar ein: awgrymiadau estynedig datganiad personol.

Ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Os ydych chi’n dal yn ansicr ble i ddechrau, gofynnwch am help a siaradwch â rhywun. Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal Diwrnodau Agored trwy gydol y flwyddyn sy'n gyfle perffaith i ddod draw i ddarganfod mwy am y Brifysgol, cael cyngor pellach am eich cais a siarad â'n tîm derbyniadau un i un.✔️ Rhai awgrymiadau defnyddiol i'ch rhoi ar ben ffordd:

 • Defnyddiwch bum thema’r datganiadau personol fel ffordd o gynllunio'r hyn y byddwch yn ei gwmpasu.
 • Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun ysgrifennu eich datganiad personol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi amser i chi'ch hun ddarllen, golygu a gwirio eich sillafu a'ch gramadeg.
 • Gofynnwch i rywun brawfddarllen eich datganiad personol a chael eu hadborth hefyd.
 • Darllenwch ef yn uchel a gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus ag ef cyn i chi gyflwyno.


❌ Pethau na ddylid eu gwneud:

 • Peidiwch â rhestru'r hyn rydych wedi'i wneud yn unig. Dangoswch beth ddysgoch chi o'ch profiadau.
 • Peidiwch â dweud eich bod am fod yn nyrs/bydwraig dim ond oherwydd eich bod wedi gwylio rhaglen deledu!
 • Peidiwch â defnyddio dyfyniadau enwog gan bobl rydych chi'n eu hedmygu. Mae gennym ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud.
 • Peidiwch â rhestru eich diddordebau yn unig, dywedwch wrthym sut mae eich hobïau neu ddiddordebau yn dangos eich angerdd a'ch egni.


6. Paratoi ar gyfer cyfweliad

Beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich cyfweliad: Mae'n ofynnol i'n holl ymgeiswyr Nyrsio a Bydwreigiaeth fynychu cyfweliad cyn cael cynnig lle ar y cwrs.

Ym Mhrifysgol De Cymru rydym yn defnyddio'r broses gyfweld i asesu eich ymrwymiad i'ch cwrs dewisol a sicrhau y byddwch yn cynnal y gwerthoedd a ddisgwylir gan y proffesiwn ac yn addas i ofalu am eraill mewn lleoliad proffesiynol.

Nid oes rhaid i gyfweliad fod yn brofiad brawychus…

 Dyma’ch cyfle i gwrdd â ni a chaniatáu i ni ddod i adnabod y person y tu ôl i’r cais. Mae hefyd yn gyfle i chi benderfynu a ydym yn ffit iawn i chi ac a allwch chi weld eich hun yn astudio gyda ni!

Beth i'w wneud ar ôl i chi gael eich gwahodd am gyfweliad

Unwaith y byddwn wedi gwirio a chadarnhau eich cymhwysedd ar gyfer y cwrs, byddwn yn anfon e-bost atoch yn eich gwahodd i drefnu cyfweliad. Fe'ch cyfarwyddir i archebu dyddiad ac amser ar ein gwefan. Bydd nifer o ddewisiadau ar gael, gan gynnwys yr opsiwn i fynychu ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Os na allwch ddod i unrhyw un o’r dyddiadau cyfweld sydd ar gael, neu os ydych wedi archebu lle ond angen aildrefnu, gallwch gysylltu â’n Tîm Derbyniadau (e-bost: [email protected]) a fydd yn helpu i ddod o hyd i ddyddiad addas i chi.Beth i'w ddisgwyl yn eich cyfweliad

Bydd y panel cyfweld yn cynnwys darlithydd a chlinigydd ac, mewn llawer o achosion, rydym hefyd yn gwahodd defnyddwyr gwasanaeth i fod yn rhan o'n panel cyfweld. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, gofynnir cyfres o gwestiynau i chi am eich maes dewisol, eich dealltwriaeth o’r rôl, a’r rhinweddau sydd eu hangen ar nyrs neu fydwraig.Sut i baratoi ar gyfer eich cyfweliad

Cofiwch, dyma’ch cyfle i feddwl am y rôl a’r rhinweddau sydd eu hangen, a sut mae’ch doniau, eich sgiliau a’ch profiad trosglwyddadwy yn cyd-fynd â’r hyn rydyn ni’n chwilio amdano mewn nyrs neu fydwraig yn y dyfodol. Dyma rai cwestiynau enghreifftiol a ofynnir yn aml mewn cyfweliad i chi feddwl amdanynt:

 • Beth ydych chi'n meddwl y mae nyrs yn ei wneud?
 • Ydych chi wedi siarad ar ran rhywun yn enwedig os oedd ganddynt bryderon?
 •  Sut mae'n gwneud i chi deimlo pan fyddwch chi'n clywed am bobl yn cael eu cam-drin?

 • Pam ydych chi eisiau bod yn nyrs neu'n fydwraig gymwys?
 • Beth wnaeth eich ysbrydoli i ystyried y proffesiwn hwn?
 • Pam ydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas iawn i ddod yn nyrs neu'n fydwraig yn y dyfodol?

 • Pa rannau o'r cwrs ydych chi'n meddwl fydd fwyaf heriol i chi?
 • Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf am y cwrs?
 • Ble ydych chi'n gobeithio gwneud y gwahaniaeth mwyaf? Pam?

 • Pa rinweddau sydd eu hangen arnoch i fod yn broffesiynol?
 • Beth ydych chi'n ei wneud sy'n dangos ymddygiad proffesiynol?
 • Sut mae eich gwerthoedd yn cyd-fynd â gwerthoedd y GIG a sut ydych chi'n dangos y gwerthoedd hynny?

Paratoi ar gyfer cyfweliad llwyddiannus

✔️ Ymgyfarwyddwch â'ch ffurflen gais a'ch datganiad personol ymlaen llaw
✔️ Adolygwch y cwestiynau cyfweliad enghreifftiol ar-lein ac ymarferwch rai senarios cyfweld
✔️ Efallai bod gan eich ysgol neu goleg dîm gyrfaoedd a all helpu gyda hyn.
✔️ Paratowch rai enghreifftiau sy'n eich galluogi i fyfyrio ar brofiad neu sgiliau perthnasol.
✔️ Ymarferwch eich atebion fel eich bod yn gwybod yn glir beth yr hoffech ei ddweud wrthym yn y cyfweliad.
✔️ Mae argraffiadau cyntaf yn cyfrif! Cynlluniwch eich taith, cyrhaeddwch ar amser a gwisgwch yn briodol.
✔️ Byddwch yn hyderus, byddwch yn bwyllog a byddwch yn chi'ch hun. Pob lwc!