Mewn partneriaeth â chomisiynwyr cyrsiau gofal iechyd Llywodraeth Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), ystyrir gwybodaeth gyd-destunol ychwanegol am dderbyniadau hefyd ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais am un o'r cyrsiau canlynol trwy UCAS.

 • BSc (Anrh) Nyrsio (Pob maes: Oedolion, Plant, Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl)
 • BSc (Anrh) Bydwreigiaeth
 • BSc (Anrh) Ymarfer yn yr Adran Llawdriniaethau
 • BSc (Anrh) Ffisiotherapi
 • BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol
Nursing

Yn y lle cyntaf ac yn unol â pholisi derbyniadau cyd-destunol PDC, byddwn yn defnyddio’r data a gasglwyd eisoes yn eich cais i ganfod a ydych yn bodloni’r meini prawf derbyn cyd-destunol isod:

 • os ydych yn byw mewn ardal ddifreintiedig (MALlC20) neu ardal â dilyniant is i Addysg Uwch (data POLAR 4). Cesglir y data hwn o godau post cartref yr ymgeiswyr. Gallwch weld sgôr MALlC eich cyfeiriad cartref yn WIMD (dataunitwales.gov.uk)
 • os ydych o fewn cenhedlaeth gyntaf eich teulu agos (rhieni, llys-rieni, gwarcheidwaid) i wneud cais am gymhwyster Addysg Uwch.
 • Sylwer: Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon yn y cais gan mai dyna'r ffynhonnell a ddefnyddir i gasglu'r wybodaeth hon.
 • os ydych wedi bod mewn gofal cyhoeddus am dri mis neu fwy.
 • Sylwer: Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon yn y cais gan fod dau faes yn cael eu defnyddio fel ffynhonnell i gasglu'r wybodaeth hon.
 • YCHWANEGOL os oes gennych anabledd. 
 • Sylwer: Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon yn y cais gan mai dyna'r ffynhonnell a ddefnyddir i gasglu'r wybodaeth hon.


Ar ôl derbyn eich cais, byddwn hefyd yn anfon e-bost atoch ac yn gofyn am y wybodaeth ychwanegol ganlynol: 

 • YCHWANEGOL os ydych yn ofalwr (rhywun sy'n darparu gofal di-dâl i oedolyn neu blentyn anabl. Gall y person sy'n derbyn gofal fod yn aelod o deulu ffrind sydd oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed yn methu ag ymdopi heb eu cefnogaeth).
 • YCHWANEGOL os ydych yn BAME (Pobl dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig)

Gan gymryd y rhain i gyd i ystyriaeth, efallai y gallwn ystyried gwneud cynnig is i chi neu byddwn yn ystyried y ffactorau hyn pan fyddwn yn derbyn eich graddau terfynol ac yn cadarnhau eich lle.