Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Gwefan PDC 

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://www.southwales.ac.uk

Prifysgol De Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl gallu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau 
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin 
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver) 

Mae AbilityNet yn darparu cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Mae nifer o adrannau i’n gwefan, sy'n cael eu darparu gan wahanol systemau. Rydym wedi casglu’r materion rydym yn ymwybodol ohonynt o dan yr adrannau perthnasol. Gobeithiwn y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.


Mae gan y Brif wefan recriwtio (gan ddechrau yn https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/) y materion canlynol

 • Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:
 • Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.
 • Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n helfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio.
 • Weithiau nid yw strwythur ein tudalen mor eglur ag y gallai fod, gan ei gwneud yn anoddach gwneud synnwyr o'r wybodaeth yn seiliedig ar ei strwythur.
 • Mae gennym rai sioeau sleidiau a ‘charwselau’ nad ydyn nhw'n hawdd eu defnyddio gyda bysellfwrdd.
 • Mae ein testun amgen ar ddelweddau weithiau'n ddryslyd.

Mae’r materion canlynol ar ein gwefan ‘Amserlenni Sefydlu’.

 • Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.
 • Weithiau nid yw strwythur ein tudalen mor eglur ag y dylai fod sy’n ei gwneud hi'n anoddach gwneud synnwyr o'r wybodaeth oherwydd ei strwythur.

Adborth a sut i gysylltu â ni 

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys: 

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan 
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn 
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed. 

Wrth gysylltu â ni, a wnewch chi ddarparu:  

 • Cyfeiriad gwe'r dudalen lle daethoch o hyd i'r broblem.  
 • Disgrifiad o'r broblem (ac a oedd hyn o ddyfais symudol neu fwrdd gwaith).  
 • Enw ac, os yn bosibl, fersiwn y porwr gwe sy'n cael ei ddefnyddio.  
 • Manylion unrhyw dechnoleg gynorthwyol sy'n cael ei defnyddio (er enghraifft, darllenydd sgrin). 

Cysylltwch trwy  

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â Ni. 

Gweithdrefn orfodi 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol(EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb â'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS). 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol 

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/ 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon 

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018. 

Statws cydymffurfio 

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd [nodwch un o'r canlynol: 'y diffyg cydymffurfio', 'yr eithriadau' neu'r 'diffyg cydymffurfio ac eithriadau'] a restrir isod. 

Cynnwys nad yw'n hygyrch 

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA. 

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni. 

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd 

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny. 

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr 3ydd parti i ddatrys rhai problemau.

Prif Wefan PDC

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg

Materion Cyferbyniad 

Mae gan rai tudalennau elfennau â chyferbyniad isel rhwng yr elfen a'i chefndir, yn enwedig pan fyddant dan ffocws. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3). 

Rydym yn bwriadu trwsio hyn. 

Botymau heb destun canfyddadwy 

Nid oes enwau hygyrch ar rai o'n botymau. Mae hyn yn golygu y gall y botwm fod yn anhygyrch i Bobl sy'n defnyddio Darllenwyr Sgrin neu ddyfeisiau cynorthwyol eraill (WCAG: 4.1.2) 

Problemau gyda strwythur HTML 

Weithiau mae diffyg strwythur ar ein tudalennau HTML. Nid yw'n cydymffurfio â'r arfer a argymhellir. (WCAG: Arfer Gorau) 

Rydym yn bwriadu cywiro hyn. 

Testun mewn Delweddau, wedi'i ailadrodd mewn priodoleddau alt 

Ni ddylid ailadrodd testun amgen ddelweddau ar ein gwefan fel testun (WCAG: 2.4.7) 

Byddwn yn newid y systemau i'n galluogi i drwsio hyn.

Amserlenni Sefydlu

https://www.southwales.ac.uk/getting-started/timetables-induction/#

Materion Cyferbyniad

Mae gan rai tudalennau elfennau â chyferbyniad isel rhwng yr elfen a'i chefndir, yn enwedig pan fyddant dan ffocws. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).

Rydym yn bwriadu cywiro hyn.

Problemau gyda strwythur HTML

Weithiau mae diffyg strwythur ar ein tudalennau HTML. Nid yw'n cydymffurfio â'r arfer a argymhellir. (WCAG: Arfer Gorau)

Adran Colegau sy’n Bartneriaid 

https://pcstudents.southwales.ac.uk/cymraeg/

Materion Cyferbyniad

Mae gan rai tudalennau elfennau â chyferbyniad isel rhwng yr elfen a'i chefndir, yn enwedig pan fyddant dan ffocws. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).

Nid oes enw amlwg ar ddolenni 

Rydym yn defnyddio delweddau i gysylltu â cholegau sy’n bartneriaid ac nid oes testun clir i'r dolenni (WCAG: 2.4.4, 4.1.2)

Rydym yn awyddus i drwsio hyn.

Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu

https://celt.southwales.ac.uk/celt-cy/

Mae'r safle hwn yn nodweddiadol o adrannau eraill ac yn defnyddio'r un dechnoleg sylfaenol. Bydd materion hygyrchedd a geir yma yn debygol o gael eu hailadrodd (a'u trwsio) ar draws sawl adran

Eiconau Cyfryngau Cymdeithasol

Gallai'r ffordd rydym wedi codio ein heiconau cyfryngau cymdeithasol eu gwneud yn anoddach i ddarllenwyr sgrin ryngweithio â nhw. (WCAG: 4.1.2)

Materion Cyferbyniad ar destun Dolenni a ddefnyddir drwy'r safle hwn.

Nid oes digon o gyferbyniad ar destun ein dolenni. Gall hyn achosi i destun fod yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rhai sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3)

Rydym yn bwriadu trwsio hyn.

Problemau gyda chynnwys rydyn ni'n ei gynnal ar Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol eraill

 • Mae chwyddo a graddio wedi’i analluogi ar rywfaint o'r cynnwys rydyn ni'n ei gynnal ar y llwyfannau hyn (WCAG: 1.4.4)
 • Nid oes gan fframiau briodoledd teitl (WCAG: 2.4.1, 4.1.2)
 • Nid oes gan rai delweddau destun amgen (WCAG: 1.1.1)

Baich anghymesur

Nid ydym yn hawlio baich anghymesur ar gyfer y wefan hon

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae'r gyfraith yn galw'r rhain yn eithriadau. 

Mae'r wefan hon yn cysylltu â chynnwys ar wefannau trydydd parti. Nid oes gennym reolaeth dros, ac nid ydym yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond efallai y gallwn helpu os byddwch yn cysylltu â ni.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Fe wnaethon ni brofi'r tudalennau canlynol yn awtomatig i gynrychioli taith nodweddiadol trwy'r wefan.

Prif dudalennau Recriwtio a brofwyd

Tudalennau Cyrsiau a brofwyd

Amserlenni Sefydlu

https://www.southwales.ac.uk/getting-started/timetables-induction/

Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu

https://celt.southwales.ac.uk/celt-cy/

Colegau sy’n Bartneriaid

https://pcstudents.southwales.ac.uk/cymraeg/


Paratowyd y datganiad hwn ar 4 Ionawr 2020. Fe'i hadolygwyd diwethaf ar 4 Ionawr 2020

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 10 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaethau TG ym Mhrifysgol De Cymru.