Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r Cysylltu Mewnrwyd, sy'n cael ei redeg gan Brifysgol Cymru.

Darperir Microsoft Office 365 ar-lein gan Microsoft ar ran Prifysgol De Cymru.

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

AbilityNet gyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon.

Mae Microsoft wedi nodi nad yw rhai rhannau o Office 365 ar-lein yn gwbl hygyrch. Mae'r rhain wedi'u dogfennu yn Datganiadau cydymffurfio hygyrchedd Microsoft

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.

Wrth gysylltu â ni, a wnewch chi ddarparu: 

 • Cyfeiriad gwe'r dudalen lle daethoch o hyd i'r broblem. 
 • Disgrifiad o'r broblem (ac a oedd hyn o ddyfais symudol neu fwrdd gwaith). 
 • Enw ac, os yn bosibl, fersiwn y porwr gwe sy'n cael ei ddefnyddio. 
 • Manylion unrhyw dechnoleg gynorthwyol sy'n cael ei defnyddio (er enghraifft, darllenydd sgrin).

Cysylltwch trwy 

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Os dewch o hyd i unrhyw faterion nad ydynt wedi’u nodi yn natganiadau cydymffurfio hygyrchedd Microsoft neu'n credu nad yw'r wefan yn bodloni gofynion hygyrchedd,  e-bostiwch y ddesg gymorth.

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni  https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/

Byddwch mor benodol a manwl ag y gallwch.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018Statws cydymffurfio

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 AA safonol, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Manylir ar ddiffyg cydymffurfio â'r rheoliadau yn y datganiadau cydymffurfio canlynol a ddarperir gan Microsoft. Darperir y dogfennau hyn ar ffurf Microsoft Word. Os oes angen fformat dogfen amgen arnoch, e-bostiwch [email protected]

Mae Microsoft hefyd yn darparu apiau Android, Windows ac iOS fel dewis amgen i apiau gwe Office a ddefnyddir amlaf. Gellir lawrlwytho'r rhain am ddim o https://portal.office.com/account.

Baich anghymesur

Nid ydym yn hawlio baich anghymesur ar gyfer y wefan hon.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Ddim yn Gymwys

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 25 Ionawr 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 4 Mawrth 2021

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 25 Ionawr 2021.

Mae'r datganiadau cydymffurfiaeth hygyrchedd wedi'u paratoi gan Microsoft.