Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i 'Ymgysylltu' - Ein gwasanaeth ATAL y Brifysgol.

Prifysgol Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

AbilityNet gyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:


• Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.

• Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n elfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio.

• Mae ein llywio yn anodd rydych chi'n ei ddefnyddio gyda bysellfwrdd.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

  • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
  • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
  • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.
  • Pan gysylltwch â ni mae proses ar waith a fydd yn cydnabod eich cyswllt, yn dweud wrthych pwy sy'n delio ag ef ac yn rhoi amserlen i chi ddisgwyl disgwyl ateb.

Mae'r cysylltiadau yn

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â Ni.

Gweithdrefn orfodi

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd [nodwch un o'r canlynol: 'y diffyg cydymffurfio', 'yr eithriadau' neu'r 'diffyg cydymffurfio ac eithriadau' a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr 3ydd parti i ddatrys rhai problemau.

Materion Cyferbyniol

Mae cyferbyniad isel rhwng yr elfen a'i chefndir mewn rhywfaint o destun llywio a throedyn, yn enwedig pan nad yw dan ffocws. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).

Byddwn yn codi hyn gyda'r cyflenwr i'w drwsio.

Materion Ffocws Gweladwy

Wrth ddefnyddio bysellfwrdd i dabio trwy'r elfennau llywio ar y dudalen, peidiwch â derbyn ffocws yn gywir. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach defnyddio'r llywio. Mae gan y dudalen gartref yr holl ddolenni yn y llywio er mwyn i chi allu cyrchu'r tudalennau. (WCAG: 2.4.7)

Byddwn yn codi hyn gyda'r cyflenwr i'w drwsio.

Labeli Ffurf

Mae ein elfennau ffurflenni ar goll labeli cywir. Mae hyn yn gwneud y ffurflenni'n anodd eu defnyddio gyda darllenwyr sgrin. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)

Byddwn yn codi hyn gyda'r cyflenwr i'w drwsio

Nid yw'r penawdau'n glir

Mae rhai o'n penawdau'n cael eu cyflwyno'n wahanol i sut maen nhw'n cael eu codio - gall hyn ei gwneud hi'n anodd deall strwythur y dudalen a'r wybodaeth. (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6)

Byddwn yn codi hyn gyda'r cyflenwr i'w drwsio

Nid yw'r cysylltiad â llywio yn glir

Nid yw'r ddewislen llywio a ddefnyddiwn wedi'i marcio'n glir fel llywio. Efallai y bydd yn anodd i ddarllenwyr sgrin ganfod y swyddogaeth. (WCAG 4.1.2)

Byddwn yn codi hyn gyda'r cyflenwr i'w drwsio

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Fe wnaethon ni brofi'r canlynol o dudalennau yn awtomatig i gynrychioli taith nodweddiadol trwy'r wefan.

https://engage.southwales.ac.uk/forms/event

https://engage.southwales.ac.uk/

Paratowyd y datganiad hwn ar 5ed Tachwedd 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 10fed Tachwedd 2020

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 5 Tachwedd 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaethau TG ym Mhrifysgol Cymru.