Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'n swyddogaeth Chwilio Llyfrgell y Brifysgol - wedi'i brandio 'FINDit'

Prifysgol Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Dylai defnyddwyr FINDit allu:

 • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ewch yn uniongyrchol i brif feysydd cynnwys ar y dudalen gan ddefnyddio dolenni sgip.
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin.
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • chwyddo hyd at 200% gan ddefnyddio offer porwr heb i destun gael ei ollwng o'r sgrin.

AbilityNetgyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon.

Efallai y bydd rhai rhannau o'r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • Mewn rhai achosion, wrth lywio gan ddefnyddio bysellfwrdd i wahanol opsiynau, mae cynnwys ar y tudalennau'n cael ei ddiweddaru heb rybuddio'r defnyddiwr am y newidiadau hynny.
 • Mewn symudol -content neu ymarferoldeb weithiau gellir ei guddio pan fydd lled tudalen yn cael ei addasu
 • Ychydig o negeseuon statws nad ydynt yn cael eu cyhoeddi'n awtomatig gan ddarllenydd y sgrin.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.
 • Pan gysylltwch â ni mae proses ar waith a fydd yn cydnabod eich cyswllt, yn dweud wrthych pwy sy'n delio ag ef ac yn rhoi amserlen i chi ddisgwyl disgwyl ateb.

Mae'r cysylltiadau yn

E-bostiwch [email protected]

Cysylltwch â ni - https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Mae Primo (Ein Cyflenwr) wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â

 • Lefel A a Lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C (WCAG 2.1)
 • Adran 508 o Ddeddf Adsefydlu'r UD ar gyfer nodweddion a swyddogaethau.
 • Deddf Americanwyr ag Anableddau (ADA) d
 • Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni a gallwn weithio gyda'n cyflenwr.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/contact-us/. Efallai y byddai'n help ymateb yn well i'ch ymholiad os soniwch am 'FINDit'.

Neu ymateb yn uniongyrchol i mailto: [email protected]

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd [nodwch un o'r canlynol: 'y diffyg cydymffurfio', 'yr eithriadau' neu'r 'diffyg cydymffurfio ac eithriadau'] a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn WCAG 2.1 Safonau AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch wneud hynny cysylltwch â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr 3ydd parti i ddatrys rhai problemau.

Cyferbyniad Lliw

Er bod y rhan fwyaf o destun trwy Primo yn cwrdd â'r safonau cyferbyniad lliw lleiaf, ond mae yna achosion lle nad oes gan destun ddigon o wrthgyferbyniad â'r lliw cefndir. (WCAG 1.4.3)

Mynediad bysellfwrdd

Gellir llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gyda bysellfwrdd yn unig, ond mae sawl maes sy'n anodd eu cyrchu ar hyn o bryd. Er enghraifft, llywio'r gweithredoedd Anfon I yn arddangosfa record lawn Primo. (WCAG 1.4.13)

Negeseuon Statws

Mae yna negeseuon statws yn Primo nad ydyn nhw'n cael eu cyhoeddi'n awtomatig gan ddarllenydd y sgrin. Ymhlith y meysydd lle na chyhoeddir statws mae:

· Pan fydd y defnyddiwr yn dechrau teipio allweddair yn y meysydd chwilio, ni chyhoeddir y cynnwys sy'n cael ei ddiweddaru ar y gwaelod "Canlyniadau chwilio X a ddarganfuwyd '

· Defnyddiwr yn clicio ar "Save Changes" yn Fy Ngherdyn Llyfrgell

(WCAG 4.1.3)

Elfennau tudalen wedi'u henwi'n anghywir

Mae rhai o'n elfennau tudalen yn defnyddio'r un Dynodwr yn HTML - Mae IDau dyblyg yn wallau dilysu cyffredin a allai dorri hygyrchedd labeli, ee, meysydd ffurf, celloedd pennawd bwrdd. (WCAG 4.1.1)

Rolau Anghywir mewn Elfennau Tudalen

Mae rhai o'n elfennau tudalen yn colli gwybodaeth ddefnyddiol 'ARIA' i helpu defnyddwyr i nodi cyd-destun. (WCAG 1.3.1)

Baich anghymesur

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion na allwn eu datrys ar hyn o bryd. Rydym wedi asesu cost trwsio'r materion hyn ond credwn y byddai gwneud hynny yn baich anghymesur o fewn ystyr y gyfraith.

Ddim yn berthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae'r gyfraith yn galw'r eithriadau hyn.

Mae FINDit yn cysylltu â rhywfaint o gynnwys ar wefannau trydydd parti. Nid oes gennym reolaeth dros ac nid ydym yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond efallai y gallwn helpu os byddwch yn cysylltu â ni.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ddydd Iau, 15 Hydref 2020.

Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ddydd Iau 29 Hydref.