Datganiad hygyrchedd ar gyfer Gyrfaoedd USW - ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i hafan ein gwasanaeth Gyrfaoedd yn https://careers.southwales.ac.uk/ a gwefannau eraill fel rhan o'r gwasanaeth hwnnw.

Mae'r gwasanaeth gyrfaoedd yn defnyddio llwyfannau trydydd parti i ddarparu ystod eang o gyngor, arweiniad a chyfleoedd gyrfaoedd. Rydym wedi casglu gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer cynhyrchion amrywiol yn y datganiad hwn i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr weithio o amgylch y materion rydyn ni wedi'u darganfod.

'Fy Ngyrfa'

Cyswllt Gyrfaoedd

Rydym wedi amlinellu'r materion yr ydym yn gwybod amdanynt ac wedi eu codi gyda'n cyflenwyr. Gellir gweld datganiadau ychwanegol gan y cyflenwyr yn.

Ar gyfer 'Cyswllt Gyrfaoedd' - Mae ein cyflenwr wedi darparu'r datganiad canlynol.https://groupgti.com/accessibility-statement

Prifysgol Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • Llywiwch yn effeithlon trwy'r wefan gan ddefnyddio bwydlen gyson
 • Llywiwch y rhan fwyaf o'r cymhwysiad gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Llywiwch y rhan fwyaf o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

AbilityNet gyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.
 • Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n elfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.

Mae'r cysylltiadau yn

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â Ni.

Wrth gysylltu â ni, darparwch:

 • URL Tudalen (cyfeiriad tudalen we)
 • Y mater a gafwyd (ac os ar ffôn symudol neu bwrdd gwaith)
 • Unrhyw feddalwedd neu dechnoleg gynorthwyol sy'n cael ei defnyddio (er enghraifft porwr, darllenydd sgrin)

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys - Rydym yn gweithio gyda'n cyflenwyr i ddatrys problemau.

Problemau gyda 'Cyswllt Gyrfaoedd'

 • Nid yw rhai o'n ffurflenni hŷn yn labelu meysydd mewnbwn yn glir, mae hyn yn methu ym meini prawf llwyddiant WCAG (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe) 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas), 3.3 (Cymorth Mewnbwn) a 4.1.2 (Enw, Rôl, Gwerth)
 • Nid yw ein calendrau yn hygyrch trwy'r bysellfwrdd, mae hyn yn methu ym meini prawf llwyddiant 2.1 WCAG 2.1 (hygyrch i'r bysellfwrdd)
 • Efallai y bydd rhai dolenni nad ydynt yn dwyn y teitl mewn ffordd ystyrlon, mae hyn yn methu meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4 (Pwrpas Cyswllt)
 • Nid yw rhai elfennau yn hygyrch i fysellfwrdd; mae hyn yn methu meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1 (Allweddell)
 • Efallai y bydd tudalennau nad ydyn nhw wedi'u teitl yn gywir i adlewyrchu eu cynnwys, mae hyn yn methu meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.2 (Teitl y Tudalen)

Rydym wedi gofyn i gyflenwr teithiau fynd i'r afael â'r materion hyn.

Problemau gyda 'Fy Ngyrfaoedd'

 • Mae'r troedyn ar y dudalen yn defnyddio testun heb gyferbyniad lliw digonol. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).
 • Nid yw ffurflen chwilio yn y troedyn wedi'i labelu'n gywir (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
 • Mae elfennau ffrâm yn colli priodoledd teitl. Gall hyn ei gwneud yn anoddach i bobl â rhai anableddau gyrraedd prif gynnwys tudalen We yn gyflym ac yn hawdd. (WCAG 2.4.1)

Rydym wedi gofyn i'n cyflenwr fynd i'r afael â'r materion hyn.

Baich anghymesur

Nid ydym yn hawlio Baich Anghymesur ar gyfer y wefan hon

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae'r gyfraith yn galw'r eithriadau hyn. Efallai y bydd y wefan hon yn cysylltu â chynnwys ar wefannau trydydd parti. Nid oes gennym reolaeth dros ac nid ydym yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond efallai y gallwn helpu os byddwch yn cysylltu â ni.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Fe wnaethon ni brofi'r wefan gydag offer hygyrchedd awtomatig ac rydyn ni'n bwriadu cynnal gwiriadau mwy cynhwysfawr yn y dyfodol.

Paratowyd y datganiad hwn ar 24 Tachwedd 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 24 Tachwedd 2020

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 24 Tachwedd 2020. Cynhaliwyd profion gan Wasanaethau TG (Technoleg Gwybodaeth) ym Mhrifysgol Cymru, a'n cyflenwyr.