Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'n gwefan Cyngor a Chefnogaeth Myfyrwyr Prifysgol - wedi'i frandio 'AZO' - Parth Cyngor Ar-lein.

Prifysgol Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Dylai defnyddwyr AZO allu:

 • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin.
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • chwyddo hyd at 200% gan ddefnyddio offer porwr heb i destun gael ei ollwng o'r sgrin.

AbilityNet gyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon.

Efallai y bydd rhai rhannau o'r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.
 • Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n elfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio.
 • Weithiau nid yw strwythur ein tudalen mor eglur ag y dylai fod yn ei gwneud yn anoddach gwneud synnwyr o'r wybodaeth yn seiliedig ar ei strwythur.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.
 • Pan gysylltwch â ni mae proses ar waith a fydd yn cydnabod eich cyswllt, yn dweud wrthych pwy sy'n delio ag ef ac yn rhoi amserlen i chi ddisgwyl disgwyl ateb.

Mae'r cysylltiadau yn

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - https://www.southwales.ac.uk/contact-us/

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Gan weithio gyda'n cyflenwr, rydym wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Lefel A a Lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C (WCAG 2.1)

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni a gallwn weithio gyda'n cyflenwr.

Gweithdrefn orfodi

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/contact-us/ Efallai y byddai'n help ymateb yn well i'ch ymholiad os soniwch am 'Advice Zone Online'.

Neu ymateb yn uniongyrchol i [email protected]

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd [nodwch un o'r canlynol: 'y diffyg cydymffurfio', 'yr eithriadau' neu'r 'diffyg cydymffurfio ac eithriadau' a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, ystyriwch gysylltu â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny.

Rydym wedi codi'r materion hyn gyda'n cyflenwr, ac maent wedi ein sicrhau eu bod yn gweithio ar y materion.

Cyferbyniad Lliw

Er bod y rhan fwyaf o destun trwy AZO yn cwrdd â'r safonau cyferbyniad lliw lleiaf, ond mae yna achosion lle nad oes gan destun ddigon o wrthgyferbyniad â'r lliw cefndir. (WCAG 1.4.3)

Elfen Ffurf heb Label

Ar hyn o bryd nid oes label ar ein ffurflen chwilio ar dudalennau Cwestiynau Cyffredin, a allai ei gwneud hi'n anodd i ddarllenydd sgrin nodi'r maes ffurf yn gywir. (WCAG 4.1.1)

Rolau Anghywir mewn Elfennau Tudalen

Mae rhai o'n elfennau tudalen ar y tudalennau Cwestiynau Cyffredin yn colli gwybodaeth 'ARIA' ddefnyddiol i helpu defnyddwyr i nodi cyd-destun. Pan nad yw'r wybodaeth hon yn bresennol, efallai na fydd darllenwyr sgrin yn gallu cyfleu'r diffiniad o rôl yr elfen i'r defnyddwyr. (WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.2, WCAG 1.3.1)

Baich anghymesur

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion na allwn eu datrys ar hyn o bryd. Rydym wedi asesu cost trwsio'r materion hyn ond credwn y byddai gwneud hynny'n faich anghymesur o fewn ystyr y gyfraith.

Ddim yn berthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae'r gyfraith yn galw'r eithriadau hyn. Gall y wefan hon gysylltu â chynnwys ar wefannau trydydd parti. Nid oes gennym reolaeth dros ac nid ydym yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond efallai y gallwn helpu os byddwch yn cysylltu â ni.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Fe wnaethon ni brofi'r canlynol o dudalennau yn awtomatig i gynrychioli taith nodweddiadol trwy'r wefan.

Paratowyd y datganiad hwn ddydd Iau, 29 Hydref 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ddydd Iau 29 Hydref

Cyhoeddwyd y Datganiad ddydd Iau 29 Hydref